Fel på köpt begagnad bil

2016-03-17 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag köpte en bil av en kompis lillebror för 6000 kr. Den är besiktigad i oktober utan anmärkning. Sedan dess har den stått tills jag köpte den i februari.Redan dagen efter köpet gick generatorremmen sönder. Det stod säljaren för.Men när vi hissade upp bilen hos verkstaden upptäcker verkstadskillen att den läcker olja och att i princip hela golvet under är sönderrostat. Verkstadskillen tycker det är väldigt märkligt att bilen gått igenom besiktningen. Han säger dessutom att den troligtvis inte kommer gå igenom besiktningen nästa gång. Han uppskattade reparationskostnaderna bara för att laga rosten till 3-5000 kr.Enligt säljaren var bilen i bra bruksskick och det fanns inga problem. Hade jag vetat om dessa fel hade jag aldrig köpt bilen.Har kontaktat säljaren och meddelat att jag vill häva köpet, men han vägrar.Har jag laglig rätt att kunna häva köpet?Mvh Martin
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag uppfattar det som att både du och säljaren är privatpersoner, därför är Köplagen (KöpL) tillämplig. Du finner lagen här. För att du ska kunna häva köpet måste det först och främst föreligga fel på bilen. Huvudregeln i 13 § KöpL är att risken för varan går över på köparen när varan överlämnats. Detta innebär att du som köpare står för alla fel som uppkommer efter mottagandet av bilen enligt 13 § KöpL. Dock finns det undantag då säljaren ska stå för fel på varan.

KöpL är inte tvingande och går därmed att avtala bort. Enligt 17 § 1 st KöpL ska varan stämma överens med vad ni avtalat om annars föreligger fel på varan. Om fel ska anses föreligga beror alltså till stor del på vad ni avtalat om. Vad sa säljaren om bilens skick?

Om säljaren uppgett att bilen säljs i "befintligt skick" eller liknande blir 19 § KöpL aktuell. Den säger att även om varan sålts i "befintligt skick" så ska den anses felaktig om:
- Bilen inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.

- Säljaren har underlåtit att upplysa köparen om något avseende bilens egenskaper eller användning, som hen känt till eller som hen borde känt till, och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Underlåtenheten ska kunna antas ha inverkat på köpet.
- Bilen är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till bilens pris och eventuella omständigheter kunnat förutsätta.

Av vad jag kan utläsa av din fråga verkar inga särskilda utlovanden ha skett från säljarens sida innan försäljningen. Att hävda att bilen är i bra brukskick är inte tillräckligt för att första punkten ska vara uppfylld. Enligt andra punkten har säljaren en upplysningsplikt att följa. I detta fall är det dock svårt att avgöra om säljaren visste om skadorna eftersom de fanns på undersidan av bilen. Vad gäller sista punkten krävs mer information för att avgöra om den är aktuell. Dock talar priset på bilen för att den kanske inte var den nyaste modellen. Hur gammal bilen är, priset på den och andra omständigheter påverkar alltså vad du kunnat förutsätta om bilens skick och därmed vem som bär ansvaret för fel på bilen.

Lagen stället även krav på dig som köpare. Du har en undersökningsplikt enligt 20 § KöpL, vilket innebär att du inte kan klaga på fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning av bilen innan köpet. Det är dock tveksamt om du hade upptäckt detta fel vid en undersökning. Felen hade inte upptäckts vid besiktningen några månader tidigare. Om felen fanns redan då kan man konstatera att det är fel som du som köpare inte kunde upptäcka eftersom att inte ens en besiktningsman upptäckt felen. Dock finns det en risk att skadorna uppkommit efter besiktningen i och med att bilen stått i 3-4 månader, beroende på hur bilen förvarats m.m.

Enligt 21§ KöpL svarar säljaren för fel som fanns vid avlämnandet av bilen men som visar sig först senare. I detta fall tycks det ha varit rost som orsakat oljeläckage. Vad jag förstår av frågan upptäcktes detta bara någon dag efter köpet och rost uppkommer inte under en natt. Felet torde därför anses ha funnits redan innan köpet.

Om fel anses föreligga och detta fel inte beror på köparen har köparen rätt att kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd enligt 30 § KöpL.

För att köparen ska kunna göra fel i varan gällande krävs att köparen lämnar meddelande om felet (reklamerar) till säljaren inom skälig tid från det att köparen har märkt felet, eller borde ha märkt felet enligt 32 § 1 st. KöpL.

Sammanfattningsvis
Eftersom det rör sig om ett fel under bilen, torde det anses som ett fel som inte kan upptäckas av en undersökning av köparen. Det är frågan om en rostskada som upptäcktes bara någon dag efter köpet och det torde därmed vara frågan om ett fel som fanns redan innan köpet gjordes. Frågan är vad köparen kunnat förvänta sig av bilen i förhållande till priset, modellen, hur gammal bilen är osv. Det krävs mer information för att kunna besvara frågan bättre.

Jag hoppas mitt svar åtminstone gav dig lite vägledning!

Om du vill få ytterligare hjälp är du välkommen att få din fråga närmare utredd genom att skicka din frågeställning vidare till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. se http://lawline.se/lawline-express.

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1276)
2020-12-04 När får du hävda fel i vara köpt i befintligt skick?
2020-12-03 Kan man häva ett köp av häst om den förändrar beteende efter köpet?
2020-12-02 Ska säljaren stå för att bilen gick sönder 2 dagar efter köpet?
2020-12-02 Får köpare ångra köpet?

Alla besvarade frågor (86940)