Fel på Husbil - Skäl för hävning?

2020-09-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Vi har köpte helt ny husbil för nästan 2 miljoner kr. Ett antal fel som skulle åtgärdas är exempelvis Tesa tejp på karossen som inte går och ta bort, AC fungerar ej/Lådhurtsen låset är trasigt/markisens motor krånglar. Vi ville även i samma stund som husbilsfirman rätta till felen även få med en invert. När vi hämtar HB så har de borrat fel och vi har fått 8mm hål i karossen. HB är även omlackeradt då tejpen ej gick bort och vi blev lovade att det skulle inte synas men det blev inte bra mina man ringde direkt till säljaren och sa detta! Nu när vi hämtade HB hos lackeringsfirman efter 8 dagar så är hela bilen full med mus avföring och rör är uppgnagade,sängen full med avföring och spisplattorna gummit uppätet hur det ser ut under bilen kan bara ana . Kan vi häva köpet haft HB i 3 månader och 11 dagar hittills på olika verkstäder.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Frågor gällande köp mellan konsument och näringsidkare regleras i Konsumentköplagen (KKöpL).

Vad gäller för fel i vara?
För att bedöma om det föreligger ett fel på varan kollar man om varan stämmer överens med vad som följer av avtalet. Detta innebär att den köpta varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Skulle varan avvika från någon av dessa egenskaper anses det föreligga ett fel i varan, 16 § KKöpL.

Dessutom föreligger även fel om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I huvudregel ska varan motsvara vad köparen och säljaren har kommit överens om muntligt eller skriftligt, annars anses fel föreligga. Det som är avgörande för vad köparen kan förutsätta kan exempelvis vara priset på varan, vidare kan köparen inte hävda att det föreligger fel i varan om denne känt till detta vid köpet, 16 § tredje stycket KKöpL.

Frågan om varan ska anses felaktig bedöms utifrån varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, och köparen ansvarar för fel som uppkommer efter den tidpunkten, 20 § KKöpL. Fel som visar sig inom 6 månader från avlämnade ska anses vara ursprungligt om inte motsatsen bevisas. Detta innebär att om ett fel uppkommer efter den tid som säljaren ansvarar för har köparen skyldighet att bevisa att felet förelåg redan vid köpet, 20 a § KKöpL.

Vad kan köparen kräva om det föreligger fel i varan?
Om varan anses vara felaktig har köparen rätt att kräva avhjälpande (reparation), omleverans (få en ny vara), prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 22 § KKöpL. Förutsättningen för att köparen ska få åberopa att ett fel föreligger är köparens skyldighet att reklamera felet, vilket innebär att köparen meddelar säljaren om att det finns ett fel i varan. Köparen ska meddela säljaren inom två månader från att felet upptäcktes för att inte gå miste om sin reklamationsrätt. I övrigt löper reklamationsrätten i tre år från att varan mottogs, 23 § KKöpL.

Om köparen har uppfyllt sin reklamationsplikt har denne därefter rätt att kräva avhjälpande och omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad. Detta innebär att säljaren reparerar varan eller ersätter den med en ny likadan vara, utan kostnad för köparen. Vid bestämmande av om varan ska utbytas eller repareras är det köparen som bestämmer om påföljden ska godkännas eller avvisas. Huvudregeln är att säljaren inte kan neka omleverans om han inte kan visa att det skulle vara oproportionellt eller omöjligt. Detsamma gäller om köparen kräver avhjälpande, det vill säga att säljaren måste visa att avhjälpande måste vara oproportionellt eller omöjligt. Vidare ska alla åtgärder ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen. Skulle säljaren dröja oskäligt länge med omleverans eller avhjälpande har köparen rätt att göra ett prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet, 26 § KKöpL.

Vad som anses vara oskälig tid beror på olika omständigheter, men i huvudregel ska säljaren lämna besked om hur länge reparationen kan tänkas att dröja. Om säljaren inte lämnar något besked är det då köparens behov som sätter grund för tidsramen. De omständigheter som spelar roll är bland annat köparens behov av varan i felfritt skick, det vill säga att om det är en vara som ändå inte kan användas på grund av säsong kan säljaren få en längre tid på sig. I huvudregel ska säljaren reparera varan så fort som möjligt, och en längre tidsram kan vara acceptabel om köparen får en ersättningsvara till sitt förfogande. (prop. 1989/90:89 s. 120)

Sammanfattning och råd
Utifrån frågan är min uppfattning att ni köpt en husbil, från ett företag, som redan vid köpet varit behäftad med fel bland annat i lacken samt att det borrats hål i husbilen. Dessa fel är alltså ursprungliga och ni har reklamerat felen genom att påpeka att felen föreligger. Säljaren har därefter erbjudit att laga dessa brister men vid hämtning av husbilen har det visat sig att felen åtgärdats bristfälligt samt att ytterligare fel har uppstått i samband med avhjälpandet. Er fråga i detta fall är om det är möjligt att häva köpet. Min bedömning är att det utan tvekan är fel i varan, samt att ni uppfyllt er skyldighet att reklamera fel när dessa upptäckts. Vidare är frågan om säljarens bristfälliga avhjälpande är tillräckligt bristfälligt för att vara skäl för uppsägning, i denna fråga är min bedömning att avhjälpandet inte skett utan väsentlig olägenhet (28-29 §§ KKöpL). Samt att ett ytterligare avhjälpande för att återställa husbilen i avtalsenligt skick skulle medföra en väsentlig olägenhet. Mitt råd till er i första hand är att kontakta ARN för att få en vägledning och ta ärendet vidare. I andra hand är mitt råd att meddela säljaren att ni önskar att häva köpet.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?