Fel på bil vid försäljning mellan privatpersoner

2019-08-13 i Köplagen
FRÅGA
Har köpt en bil på blocket av en privatperson.Utannonserade priset var 109000:-. Säljaren var beredd att pruta till 90000:-Nu lite drygt en vecka efter köpet har jag stora problem med kylsystemet och har tagit in bilen på en verkstad och fått fram flera felkoder plus att bilen lägger in P läget själv när man saktar in (automatlåda). Den går ju som ni förstår inte att köra längre.Jag vill att säljaren ska ta tillbaka bilen och att jag får pengarna 90000:- tillbaka Vad gäller ???
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köplagen (KöpL) är den lag som reglerar din situation eftersom ni båda har ingått ett avtal om bilköp i egenskap av privatpersoner. Eftersom köplagen inte är tvingande råder det avtalsfrihet vilket gör att ni kan ha avtalat om att annat ska vara bindande mellan er och då gäller givetvis det som avtalats (3 § KöpL). Jag utgår dock i svaret på din fråga ifrån att ni inte har avtalat om att annat ska gälla och redogör därför utifrån köplagens bestämmelser.

Fel på bilen

Först och främst måste det utredas om fel föreligger enligt lag. Det är fel på bilen om den avviker från vad ni avtalat om eller vad du med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Bilen är även att anse som felaktig om säljaren inte har upplyst om allvarliga fel som han kände till vid köpet och som skulle kunna påverkat försäljningen. Sådana fel kan exempelvis vara att kylsystemet behöver bytas omgående eller att automatlådan inte fungerar helt rätt. Om säljaren inte har upplyst dig som köpare om sådana fel har säljaren agerat svikligt.

Bilen är även felaktig om den är i väsentligt sämre skick än vad du kunnat förutsätta med anledning av priset och andra omständigheter (18 § KöpL). Här kan man jämföra vad marknadspriset är för den bilen, årsmodellen osv du köpte. Visar det sig att du betalat mycket mindre än marknadspriset finns en risk att du faktiskt får tåla de fel som uppstått, på grund av att extra försiktighet och vaksamhet är påkallat om bilen säljs till underpris, samt vice versa om du betalat mer än marknadspriset bör du tåla färre oväntade fel. Med tanke på att säljaren var villig att pruta så pass mycket kan det ha påkallat extra försiktighet. Dock är det rimligt att som köpare förvänta sig att bilen ska gå att köra med i mer än en vecka efter köpet om man betalat 90 000 kr för den.

Riskens övergång och bevisbörda för tidpunkt då felen uppkom

Som huvudregel bär köparen risken för varan efter att avlämnandet av varan skett (13 § KöpL). Att bära risken innebär att köparen själv får ersätta skador som uppkommit efter köpet, om skadorna inte beror på säljaren (12 § KöpL). Dock ansvarar säljaren för fel som funnits vid riskövergången även om felet visar sig först efter köpet genomförts (21 § KöpL).

Eftersom felen på bilen visar sig en vecka efter köpet, tyder det på att felen som nu uppkommit kan ha funnits redan innan köpet. Dock behöver så inte vara fallet. Oavsett är det förmodligen du som har bevisbördan för tidpunkten då felen uppkom, eftersom det var du som hade bilen i besittning när du upptäckte felen (NJA 1991 s. 481). Därför är det du som behöver bevisa att felen på bilen förelåg innan bilen överlämnades om säljaren ska hållas ansvarig (NJA 1993 s. 764). Alltså, om du kan bevisa att felet med kylsystemet och resterande fel fanns redan innan du övertog bilen kan säljaren hållas ansvarig för dessa fel och du kan därmed åberopa vissa påföljder. Som bevisning kan du exempelvis be om att få expertutlåtande från mekaniker eller bevisa att den förra ägaren hade problem med bilen på liknande sätt tidigare.

Undersökningsplikt innan köpet

Du kan inte åberopa fel som du måste antas ha kunnat upptäcka vid köpet. Om säljaren uppmanat till att undersöka bilen innan köpet så har du en viss undersökningsplikt (20 § KöpL). Man utgår från vad en normalperson borde upptäcka vid en undersökning. Om automatlådan i bilen fungerade på samma sätt före köpet eller om kylsystemets varningssymbol lyste kan det ha varit omständigheter som föranlett en mer ingående undersökning från din sida.

Men om du kan visa att säljaren handlat svikligt mot dig genom att undanhålla väsentlig information om felen, bör det vara möjligt att du ändå får rätt att åberopa fel även om du hade kunnat upptäcka felen vid en undersökning före köpet.

Reklamationsplikt

För att kunna åberopa några påföljder vid fel på bilen måste du reklamera till säljaren snart efter att du upptäckt felen, genom att antingen muntligt eller skriftligt kontakta säljaren. Av din reklamation måste det framgå vilka fel bilen har och vilken påföljd du vill göra gällande. Reklamationen måste alltså göras utan oskäligt uppehåll (32 § KöpL).

Påföljder du kan göra gällande

De påföljderna som du skulle kunna göra gällande är avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt eventuellt skadestånd för dina olägenheter (30 § KöpL).

Du har som köpare rätt att kräva att säljaren reparerar felen själv utan kostnad för dig. Även om du inte skulle kräva att säljaren avhjälper felen, har säljaren i första hand rätt att avhjälpa felen om det kan ske utan olägenheter för dig eller risk för att du inte skulle få dina kostnader ersatta (34 § och 36 § KöpL). Om avhjälpandet inte sker inom skälig tid efter reklamationen kan en begäran om prisdrag göras, vilket innebär att en nedsättning görs av det avtalade priset till det pris bilen är värd med felen (37-38 §§ KöpL).

För att hävning ska kunna bli en påföljd ska avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse och säljaren ska ha insett eller bort inse det, till exempel att bilen inte är körduglig och att det inte överrensstämmer med ert avtal. Skulle du kunna bevisa att säljaren har agerat svikligt, så har du rätt att häva köpet även om felet inte är av väsentlig betydelse (39 § KöpL). Du lämnar då tillbaka bilen och får åter hela köpesumman.

Sammanfattningsvis

Jag har gjort en översiktlig analys eftersom jag inte vet alla omständigheter i just ditt fall.

Om du har reklamerat i tid och kan bevisa att felet förelåg innan köpet samt att du inte försummat din undersökningsplikt vid köpet, alltså att felen inte kunde upptäckas vid köpet, kan du i första hand kräva att säljaren ska avhjälpa felen. Om säljaren vägrar hjälpa till att åtgärda felet kan du kräva andra påföljder så som prisavdrag eller hävning.

Kan du bevisa att säljaren var medveten om att bilen var behäftad med felen före köpet men inte upplyste dig som köpare om det i hopp om att du skulle genomföra köpet, får du åberopa felen i bilen även om du borde upptäckt felen vid undersökning av bilen. Du har då rätt att häva köpet direkt och få köpesumman tillbaka.

Kan du och säljaren inte komma överens är du varmt välkommen att boka tid med våra jurister genom någon av våra betaltjänster på info@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1150)
2020-06-03 Felaktig vara eller inte?
2020-06-01 Måste jag som säljare häva köpet av en felaktig telefon?
2020-05-31 Fel vid köp av båt
2020-05-31 Vad händer om varan inte överensstämmer med egenskap i annonsen?

Alla besvarade frågor (80678)