Fel KW på bilen, vad kan vi göra?

2020-12-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Vi köpte en el bil från ett större bilföretag i norra Stockholm som nu visat sig inte varit det vi trodde vi köpt.1. Vi köpte en Renault Zoe med 22kw som står både enligt köpeavtalet och annonsen.Affären gick okej vi fick bilen och de bjöd på försäkring & batterihyran i 2 veckor som dem registrerade på bilen åt oss. Sen ca 1,5 månad senare ville vi öka milen varav Renault säger någon från bilfirman regat bilen som en 22 kw när vi fått en 41 kw som kostar X hundralappar mer i månaden och inte det vi köpte så vad gäller?Vi vill hävda köpet men förstår det kanske finns hinder / andra saker företaget har rätt att ersätta med. Tack för hjälp!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen som uppstått för dig regleras genom konsumentköplagen. Den är tvingande till konsumenten fördel och ger ett större skydd för konsumenter och större ansvar för näringsidkare. För att ni ska få göra påföljder gällande måste man först klargöra om det är fel på bilen i juridisk mening och vems ansvar det är.

Fel på bilen?

Bilen anses felaktig om den i första hand avviker från vad ni har kommit överens om vid avtalet – avseende kvalitet, egenskaper och liknande (16§ konsumentköplagen). Fel föreligger även om bilen avviker från vad säljaren uppgett vid marknadsföreningen (19§ konsumentköplagen). Så om ni har uttryckligen avtalat om att 22 KW, eller om säljaren i annonsen uppgett detta, och så inte är fallet, så utgör detta fel i juridisk mening.

Vems är ansvaret?

Den avgörande tidpunkten för bedömningen om när felet uppstod, är när bilen överlämnades till köparen. När den kommit i köparens besittning, så anses den överlämnad (6§ KkL). Det är vid denna tidpunkt som risken går över på köparen, alltså fel som uppstår efter denna tidpunkt svarar då köparen för (20§ KkL). Då kan köparen vara tvungen att betala för varan även om den är felaktig (8§ KkL). Då detta är ett fel som gäller en uppgift som säljaren lämnat som inte stämmer överens med vad ni köpt, så är det utan problem säljarens ansvar.

Påföljder

Det är alltså ganska sannolikt att bilen är felaktig i juridisk mening, och att det är säljarens fel i denna situation. Du kan då kräva vissa påföljder, så som avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet, eller sist hävning. Du kan dessutom utöver detta kräva skadestånd för skada du lidit (22§ KkL).

Först måste du reklamera felet till säljaren genom att kontakta denne och uppge felet och att du vill göra påföljder gällande, senast 2 månader efter att du märkt felet (23§ KkL). Under vissa omständigheter kan du kräva att säljaren avhjälper felet, om denne kan göra det och det inte är oskäligt kostsamt för säljaren. Detta verkar inte vara relevant i ert fall. Ni kan även kräva omleverans, alltså få en bil som överensstämmer med vad ni önskat, om de har en sådan bil till försäljning (26§ KkL). Säljaren kan kräva att få försöka rätta till felet eller omleverera, även om du inte kräver det, men endast om det kan ske inom skälig tid och utan kostnad och väsentlig olägenhet för dig (27§ KkL). Som utgångspunkt så ska alltså man försöka avhjälpa felet eller omleverera om det är möjligt, innan andra påföljder kan göras gällande. Om detta dock inte kommer i fråga, kan man som näst begära prisavdrag motsvarande felet, eller häva köpet (28§ KkL). Hävning kan endast ske om felet är av väsentlig betydelse för er. Det krävs dock inte att säljaren visste om att det var av väsentlig betydelse för er att bilen hade en viss KW (29§ KkL). Har ni uttryckligen uppgett detta vid köpet, eller klargjort för säljaren att detta var ett krav för köpet, talar det dock starkt för att det är av väsentlig betydelse för er. Bedömningen ska göras utifrån varje enskild köpares förutsättningar.

Sist kan du också få skadestånd av säljaren för exempelvis resekostnader som du haft på grund av felet eller liknande (30§ KkL). Om säljaren dock visar att felet beror på ett hinder utanför hens kontroll som hen inte skäligen kunde förväntas räkna med eller undvika, så bär säljaren inget skadeståndsansvar. Säljarens ansvar täcker även anställda under säljaren som uppgivit felaktig information eller liknande. Dock har köparen alltid rätt till ersättning om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt utfäst. Så har säljaren särskilt sagt att bilen har en viss KW, så blir man ersättningsskyldig om så inte är fallet.

Vad du kan göra?

Det du ska göra nu är att kontakta säljaren och uppge felet. Du behöver inte uppge vad du vill att säljaren ska göra åt det i första hand, utan endast upplysa denne om felet och att du kommer begära påföljder. Om säljaren inte går med på era krav kan ni få hjälp via exempelvis Allmänna reklamationsnämnden, som gratis tittar på ärendet och ger ett beslut som är vägledande för säljaren Om säljaren inte följder detta kan du välja att stämma säljaren till tingsrätten. Detta kan dock bli kostsamt, och förmodligen kommer säljaren att gå med på ersättningen innan ni behöver hamna här. Du kan även vända dig till Konsumentombudsmannen för hjälp vid en rättsprocess.

Du är såklart välkommen att återkomma till oss för vidare vägledning och hjälp i ditt ärende. Om du vill ha vidare hjälp av våra jurister kan du boka en tid med dem här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?