fel i varan, konsumentköp, begagnad bil

Jag har köpt en begagnad bil ( 25 000kr) som gick sönder efter 2 veckor. Bilfirma säger att det är inte deras fel och att de har inget ansvar för detta. Jag har försökt hitta en advokat här i stan, och ingen vill hjälpa pga litet värde.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Om jag förstår situationen rätt har du som privatperson köpt en begagnad bil av en bilfirma. Detta innebär att du som konsument köpt lösöre, i detta fall en bil, av en näringsidkare dvs. den aktuella bilfirman. Detta leder till att konsumentköplag (1990:932) (KKL) är tillämplig, genom att uppfylla 1§ KKL, vänligen se https://lagen.nu/1990:932

Inledningsvis kan sägas att bedömningen av bilfirmas ansvar är till stor del beroende på vad som sades mellan dig och säljaren vid köpet. Lämnade säljaren några garantier för bilen när det kommer till skick eller egenskapen, eller lämnades liknande information vid marknadsföringen av bilen. Lika så spelar typen av fel som orsakat att bilen gått sönder in i bedömningen.

Då bilen är trasig kan det, lite beroende på omständigheterna anses utgöra fel i varan. Utgångspunkten för det är om fel i varan, i detta fall bilen, finns i 16§ KKL. Vissa av dessa regler är dispositiva, det vill säga kan avtalas bort, hit hör 16§ 2st KKL. Det 3st i samma paragraf är däremot tvingande, vilket innebär att det inte får avtalas bort (Håstad, Köprätt, Uppl. 6 s. 238). I 16§ KKL nämns bland annat att;
- varan ska kunna användas för ändamålsenligt bruk,
- varan ska stämma överens med den beskrivning som säljaren lämnat.
- fel föreligger även i situationer då säljaren låtit bli att informera konsumenten, dig, om varans, bilens, egenskaper. De egenskaper man talar om här är sådant som säljaren borde känt till eller faktiskt kände till vid köptillfället och som konsumenten med fog kunnat räkna med att bli upplyst om vid köpet.

Då det rör sig om en begagnad bil kan det även tänkas att den sålts i ”befintligt skick”, vilket även aktualiserar 17§ 1st KKL. Men även i detta fall anses fel föreligga om bilen är i sämre skick än vad köparen med hänsyn till pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Det blir här en bedömning av vilket skick man med fog kan räkna med att en begagnad bil, såsom den du köpte, har och vad den ska klara av. Denna paragraf täcker upp för så kallade är allmänna förbehåll. Om säljaren vid försäljningen preciserat att denne inte vill vara ansvarig för en viss typ av skada, exempelvis rost, är denne inte heller skyldig att ersätta denna skada, men till viss gräns. Gränsen dras vid 16§ 3st 3p, KKL, som säger att fel föreligger om skadorna är betydligt större än vad köparen med fog kunnat förutsätta (Håstad, Köprätt, Uppl 6, s. 239). Detta betyder alltså att det föreligger fel trots allt.  

Vid bedömningen av om bilen är felaktig ser man till det skick den var i vid avlämnandet. Avlämnandet enligt KKL sker då varan överlämnas till konsumenten från säljaren enligt 6§ KKL, detta innebär även att risken för varan går över till konsumenten enligt 8§ 2st KKL. Om fel visar sig efter överlämnande är frågan vem som är ansvarig för det. Säljaren svarar för de fel som funnits vid tiden för varans avlämnanden, detta enligt 20§ 1-2st KKL. Men det finns även en så kallad bevislättnad till konsumentens fördel i lagen, vänligen se 20a§ KKL. Denna paragraf säger att fel som visar sig inom 6mån från köpet ska anses ha funnits vid avlämnandet. Detta innebär att säljaren måste bevisa att felet inte fanns vid överlämnandet av varan. Kan säljaren bevisa att felet är orsakat genom en olycka eller vanvård från ägaren kan denne gå fri från ansvar. Kan säljaren inte bevisas detta bär denne ansvaret för felet. Det finns även vissa undantag, och i sådana fall ser man till varans livslängd och vilket typ av fel det rör sig om. Vidare kan sägas att fel även anses föreligga om säljaren garanterat att varan har en viss hållbarhet, men att fel som omfattas av denna garanti ändå visar sig först efter köpet, detta enligt 21§ KKL. 

Om fel anses föreligga krävs att konsumenten gör en reklamation till säljaren inom skälig tid, se 23§ 1st KKL, dvs. inom två månader från det att felet upptäcktes. Reklamationen innebär att konsumenten informerar köparen om att det är fel i varan. Om ingen reklamation görs har man inte rätt att åberopa felet och kräva en påföljd.

De påföljder som finns vid fel i vara hittas i 22§ KKL. Enligt 26§ KKL har en konsument alltid rätt att begära att säljaren antingen avhjälper felet eller gör en omleverans. I detta fall då det rör sig om en begagnad bil kan alternativet avhjälpande av felet ses som det mest rimliga alternativet av de två. Ett avhjälpande ska däremot inte kosta säljaren oskäligt mycket. Grunderna för vad som anses utgör en skälig kostnad för ett avhjälpande står i 26§ 2st KKL. Innan en annan påföljd, än avhjälpande eller omleverans, tas har säljaren rätt att själv rätta till felet, vänligen se 27§ KKL.

Skulle omleverans eller avhjälpande inte ske inom rimlig tid kan 28§KKL tillämpas. Denna paragraf behandlar prisavdrag för felet, eller att köpet får hävas i enlighet med 29§ KKL. Prisavdraget ska motsvara skillnaden i varans värde före avlämnade i enlighet med avtalet och varan värde när det anses föreligga fel i varan (proposition 1989/90:89 s. 126). För att kunna häva köpet enligt 29§ KKL ska en bedömning av felets väsentlighet göras. Denna bedömning tar sin utgångspunkt i konsumentens perspektiv på felet (proposition 1989/90:89 s. 127) vidare stadgar propositionen när det kommer till att bedöma västenligheten av ett fel:

”Är varan behäftad med ett fel som typiskt sett kan anses vara väsentligt för konsumenter i allmänhet, kan man utgå från att detta gäller även för den aktuelle köparen. Om felet däremot är sådant att det för en köpare i allmänhet får anses vara av ringa betydelse, får det ankomma på köparen att visa att felet av någon anledning är väsentligt för honom.” (proposition 189/90:89 s. 127)

Sammanfattningsvis kan sägas att det första steget blir att avgöra om fel föreligger i varan eller inte. Nästa steg blir, om fel föreligger, att avgöra om det är säljaren som ska stå som ansvarig för felet. Det som spelar in i bedömningen av om fel i varan föreligger men även för att kunna avgöra om bilfirman är ansvarig är vad som sades vid köptillfället i fråga om bilens egenskaper etc. Detta blir särskilt viktigt då det rör sig om köp av en begagnad bil. Om fel anses föreligga i varan för vilka säljaren anses ansvara för kan konsumenten efter att ha reklamerat felet åberopa vissa påföljder på grund av felet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Med Vänliga Hälsningar


Anna HelgessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”