Fel i vara vid bilköp - konsumentköp

2015-04-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Om man tittat på en bil hos en bilhandlare, återkommit till dem via email om att man vill köpa den och de har gjort en kreditkoll för avbetalning hos kreditgivare där man blivit godkänd och därför emailat över lånepapper samt en faktura på 20% kontantinsats som ska sättas in på bilhandlarens konto. Säg sedan att man även fört över dessa 20%.Inget har skrivits på av varken säljare, förmedlare eller köpare.Info har efter kontantinsatsen betalats kommit fram vilket kommer medföra ca 10000Kr i kostnader för "kamrems byte" på bilen vilket vi inte tycker är ok och gör bilen dyr.Kan man häva köpet?Tack på förhand.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt de ovannämnda omständigheterna så har ett bindande avtal redan kommit tillstånd trots att '' Inget har skrivits på av varken säljare, förmedlare eller köpare''. Enligt den allmänna principen om avtalsingående, dvs. anbud och accept modellen, anses mejlväxlingar mellan köparen och bilhandlaren som innehåller ett anbud från säljarsidan och ett accept från köparsidan kunna utgöra underlag för att konstatera att ett avtal har ingåtts. Den omständigheten att köparen betalat kontantinsatsen till säljaren utgör ytterligare ett starkt skäl som talar för att ett avtal har slutits mellan köparen och säljaren.

Inget nämnts i frågan om köparen är en privatperson men omständigheterna i frågan tyder på att så är fallet. Av förarbetena (prop.1989/90:89) till Konsumentköplagen (KKL) framgår att en bil är att betrakta som en lös sak. Det förhållandet att köparen som är en privat person har köpt en lös sak av en näringsidkare (bilhandlaren) medför att KKL blir tillämpligt i detta fall.

Inget nämnts i frågan om varför ett kamremsbyte ska utföras. Ett behov av kamremsbyte kan uppstå t.ex. när bilen ska servas eller vid fel i kamremmen. Oavsett hur detta behov har uppstått kan det konstateras att kamremsbytet är att betrakta som ett fel i KKL:s mening då detta framförts av säljaren först efter att köparen har betalat en del av köpeskillingen.

Det är även oklart i fallet om bilen redan har avlämnats till köparen (bilnycklarna har överlämnats till köparen) eller om den fortfarande finns kvar i säljarens besittning.

Enligt 6 och 8 §§ KKL står säljaren risken för varan tills den avlämnats. Fel som uppstått innan varans avlämnade har således säljaren ansvar för. Om köparen fullgjort sin betalningsskyldighet enligt köpeavtalet och fått nycklarna i handen torde det då innebära att köparen har fått besittning till bilen. Bilen anses därmed vara avlämnad enligt KKL:s mening.

Av 20a § KKL framgår att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. I praktiken innebär detta att det är säljaren som måste bevisa att felet inte fanns innan avlämnandet.

21 § KKL stadgar att fel ska anses föreligga om säljaren har genom garanti eller liknande utfästelse åtagit sig att under en viss tid svara för varan eller en egenskap hos varan och att varan under den angivna tiden försämras i det avseende som utfästelsen omfattar. Detta innebär att köparen har rätt att åberopa garanti som säljaren har lämnat avseende felet, om sådan finns och felet omfattas av garantin.

För att hävning av bilköpet ska kunna göras krävs att bilen är behäftad med ett fel som inte kan åtgärdas genom reparation eller omleverans inom skälig tid efter reklamationen eller de nämnda åtgärderna inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (28§ KKL).

Köparen får även häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom (29§ KKL).

Den typen av fel som nämnts i frågan d.v.s. kamremsbyte kan ofta åtgärdas inom ramen för reparation av bilen. Under förutsättning att säljaren accepterar att han är ansvarig för felet och att han erbjudit sig att reparera bilen inom en skälig tid efter köparens reklamation och att reparationen kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, är utrymmet för att häva köpet väldigt lite.

När det gäller möjligheten att häva genom att åberopa ’’ felet är av väsentlig betydelse för honom’’ så får man göra en väsentlighetsbedömning i det enskilda fallet. Om det t.ex. rör sig om en ny bil som inte fungerat trots upprepade försök att reparera felet, torde köparens rätt att kräva hävning därmed föreligga.

Nicole Cai
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1044)
2020-08-10 Går det att lämna tillbaka en vara om man missuppfattat priset och betalat genom ombud?
2020-08-09 Jag vill inte sälja min kattunge längre, kan jag ångra mig?
2020-08-07 Avhjälpande vid fel på vara
2020-08-03 Vad gäller om ett företag erbjuder en konsument kompensation för fel?

Alla besvarade frågor (82767)