Fel i vara - vem ansvarar?

2020-12-21 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Vingar köpt en begagnad husvagn som var nybesiktigad utan anmärkningar. Väl hemkomna så förstår vi att något är fel då den förra ägaren har lastat bland annat förtält och tältpinnar i vagnens främre del för att öka vikten där. Vi upptäcker nu att hela chassit sitter löst då reglar, golv och front är uppruttet. Den förra ägaren har alltså lagt vikt över draget för att det inte skall märkas direkt vid framfart. Jag undrar nu om Bilprovningen som nyss godkänt vagnen kan hållas skadeskyldig då vagnen borde belagts med körförbud. Eller kan jag hålla privatpersonen skadeskyldig som sannolikt har känt till felet. Med vänlig hälsning, Malin
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Säljarens felansvar regleras i Köplagen.

Förutsättningen för att en köpare ska kunna begära prisavdrag/hävning och skadestånd är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen). Slutligen kan köparen häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde insett detta (39 § Köplagen).

Vad utgör en felaktig vara?

Varan felaktig enbart om felet fanns vid riskövergången

Den avgörande tidpunkten för huruvida en vara är felaktig eller inte är vid överlämnandet av varan (21 § Köplagen). Då anses risken övergå från säljare till köpare. Har ett fel uppstått i varan före överlämnandet svarar alltså säljaren för felet även om detta visar sig först senare. Uppstår felet först efter riskövergången svarar köparen för felet. I ditt fall verkar det som att felet funnits före köpet.

Avtalsenligt skick - ändamålsenligt skick påverkar vad som anses felaktigt

I första hand ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § Köplagen). I och med att du inte nämner att säljaren specificerat husvagnens skick ytterligare får man gå vidare till mer allmänna utgångspunkter kring skick. I regel ska varan då vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § Köplagen), eller vara ägnad för ett särskilt ändamål om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan inte stämmer överens i det ovannämnda anses den som felaktig.

Fel som köparen får antas känt till vid köpet går inte att åberopa

En ytterligare dimension är att du inte får åberopa såsom fel det du måste antas ha känt till vid köpet (20 § Köplagen). Om köparen har undersökt varan före köpet får denne nämligen inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen. Här ställs dock inga omfattande krav av köparen. Det finns ingen skyldighet att undersöka en vara före ett köp, och har en undersökning skett ska det beaktas hur långtgående denne varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökningen upptäcka felet. Är det så att felet krävt omfattande undersökning/mekanikerbesök krävs det inte av dig att du ska ha upptäckt ett sådant fel. För ett sådant krav förutsätter det att felet varit relativt lätt att upptäcka samt att du, vid upptäckt hade förstått vad felet innebar. Du nämner inget om undersökning, och i och med besiktningen har ni haft denna att förlita er på.

Avgörande att du reklamerat felet

Om det är så att felet fanns vid riskövergången och du inte kan anses ha känt till detta vid köpet går det ändå inte att åberopa felet om du inte reklamerat felet till säljaren inom skälig tid efter det att du märkt av felet (32 § Köplagen). Här torde ett par månader vara en skälig frist. Krav på innehållet i en reklamation är inte större än att det ska framgå att du är missnöjd med varan i fråga. Krav på användande av ordet "reklamation" finns inte. Meddelar du säljaren inom den tiden efter att du får kännedom om felet torde felet alltså gå att åberopa.

En ytterligare förutsättning för påföljden hävning, om det är så att du vill häva köpet, dvs. att prestationerna går åter och i ditt fall att du får pengarna tillbaka + eventuella skador täckta är att du inom skälig tid efter att du märkt av felet meddelar säljaren att du vill häva köpet (39 § Köplagen). Bedömningen för vad som anses som skäligt torde vara densamma som den för reklamationssituationen.

Skadeståndet

Avseende skadeståndet har du som köpare rätt till skadestånd för den skada du lider till följd av att varan är felaktig (40 § köplagen), om säljaren inte visar att det förelegat ett hinder för att avlämna en felfri vara som ligger utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas räkna med (force majeur). Skadeståndsansvaret inkluderar reparationskostnader, inkomstbortfall och andra kostnader relaterade till skadan.

Avseende Bilprovningen har det funnits rättsfall på att företaget blivit skadeståndsskyldigt vid en felbedömning som orsakat en sakskada (NJA 1991 s. 138). Däremot torde detta vara en svårare process än att vända sig till säljaren direkt.

I och med att husvagnen är felaktig och felet fanns före köpet kan prisavdrag, hävning och skadestånd vara aktuellt. Det du borde göra är i första hand att meddela säljaren att du vill åberopa felet och att du inte känt till detta vid köpet. Om säljaren inte medger detta kan det vara lämpligt att gå vidare. Ett förenklat tvistemål är att föredra om det omtvistade beloppet understiger 23 250 kr (ett halvt prisbasbelopp).

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1337)
2021-04-18 Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?

Alla besvarade frågor (91353)