FrågaKÖPRÄTTKöplagen27/02/2017

Fel i vara - svartmögel i bostadsrätt

Hej

Vi köpte en bostadsrätt i februari 2016, där det bl.a. ingick ett inrett sovrum i källaran. I september under samma år, hittade vi svartmögel på 2 av väggarna. Jag anser att detta är ett dolt fel, då det inte fanns ett spår av mögel när vi köpte bostadsrätten.

Hur ska vi göra?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan sägas att en bostadsrätt klassas som lös egendom, tillämplig lag blir därför Köplag (1990:931). Frågan blir i detta fall om svartmöglet kan klassas som fel i vara.

Huvudregeln för om fel i vara föreligger finns i 17 §, där stadgas att man i första hand utgår från avtalet. Om bostadsrättens skick särskilt fastställs i avtalet och man finner att svartmöglet står i strid med det överenskomna skicket så föreligger fel.

Omfattas felet inte av avtalet blir det istället en bedömning utifrån vad köparen med fog hade kunnat förvänta sig, 17 § 3 st. Jag utgår från att svartmöglet inte var någonting som syntes vid köpet varför det troligtvis skulle kunna utgöra ett sådant fel som köparen inte hade behövt förvänta sig, detta i och med att bedömningen ska göras med utgångspunkt i de omständigheter som rådde vid köpet.

Även om det bedöms att fel föreligger så finns det bestämmelser som kan inskränka på säljarens ansvar. Du bör kontrollera om köpekontraktet innehåller en så kallad friskrivningsklausul, där säljaren friskrivit sig från ansvar av denna typ av fel. Detsamma gäller om bostadsrätten sålts i "befintligt skick". Även om man fysiskt sett anser att det föreligger fel, så är det inte ett fel i lagens mening som säljaren ska ansvara för om det är överenskommet enligt avtalet.

Det finns dock undantag då felansvar kan inträda trots att en bostadsrätt sålts i "befintligt skick" eller liknande. Dels då säljaren lämnat felaktiga uppgifter gällande bostadsrättens egenskaper, dels då säljaren underlåtit att upplysa köparen om väsentliga förhållanden gällande bostadsrättens egenskaper och dels då bostadsrätten är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Du skulle troligtvis kunna argumentera för de två senare alternativen i och med att det rör sig om en period på endast sju månader från att ni köpt lägenheten till dess att ni upptäckt svartmöglet på väggarna.

Skulle det anses föreligga fel i vara kan du som köpare göra ett antal påföljder gällande gentemot säljaren, detta enligt 30 §. Vad som i ditt fall kan vara intressant är troligen avhjälpande enligt 34 §, prisavdrag enligt 38 § eller hävd enligt 39 §. För att hävd ska bli aktuellt krävs dock att felet är av väsentlig betydelse. Samt att ni meddelar säljaren om detta inom skälig tid efter det att ni märkt eller borde ha märkt felet

Med vänlig hälsning,

Jennifer VestinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?