Fel i vara – reklamation och påföljder

2016-11-29 i Köplagen
FRÅGA
Läste om en som köpt en båt vars motor visade sig vara 10 år äldre . Jag har köpt en båt i Danmark för 3-4 år sedan som visade sig vara byggd 1990. Och inte som ståt i köpehandlingen/slutsedel 1992. Detta visade sig idag då jag efterlyst moms kvitto från tillverkaren.Ej heller är båten av den model som uppgivits.Säljare lovade sända sina övertagandehandlingar men gjorde det aldrig. Avvikelserna som jag nu upptäckt innebär en saluprisskillnad för mig på 2-300.000Vad göra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

1 Tillämplig lag

Om båten är köpt av ett företag, en näringsidkare, är konsumentköplagen (1990:932) tillämplig. Jag antar dock, i och med att båten är begagnad, att båten såldes av en person utanför dennes näringsverksamhet. I sådana fall är det istället köplagen (1990:931) som är tillämplig (4 § köplagen, jfr 1 § konsumentköplagen).

2 Fel i vara

Av 17 § köplagen följer att varan är felaktig om den inte överensstämmer med avtalet eller den inte har de egenskaper som köparen har fog att förutsätta. I det aktuella fallet står det att båten är tillverkad 1992 i köpehandlingen och/eller slutsedeln. I och med att det visat sig att så inte är fallet, att båten snarare är tillverkad år 1990, överensstämmer inte båten med avtalet och det föreligger därför fel i varan.

3 Reklamation

För att du ska få göra gällande påföljder mot säljaren krävs, enligt 32 § första stycket köplagen, att du reklamerar varan, det vill säga att du lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet.

Enligt 32 § andra stycket köplagen gäller tvåårig preskriptionstid för fel som grundas på avvikelse från en garanti eller liknande utfästelse.

Om säljaren har agerat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder kan felet dock, enligt 32 § tredje stycket, göras gällande utan hinder av att reklamation inte har skett i enlighet med 32 § första eller andra stycket köplagen.

I ditt fall framgår inte om reklamation har skett. Om du inte har meddelat säljaren om felet tidigare måste du därmed göra det nu. I och med att tre eller fyra år har passerat sedan du köpte båten kan däremot 32 § andra stycket köplagen göra att felet ändå inte kan göras gällande. I och med att det uttryckligen står i köpehandlingarna att båten är tillverkad 1992 och i och med att tillverkningsåret har stor påverkan på båtens värde anser jag dock att säljaren har lämnat en utfästelse som gör att preskription inte har inträtt trots att över två år har passerat sedan båten överlämnades till dig.

4 Påföljder

Om varan är felaktig och rätten att åberopa felet inte har bortfallit på grund av utebliven reklamation, kan påföljder göras gällande enligt 31-40 §§ köplagen. Avhjälpande eller omleverans, enligt 34-36 §§, av en båt tillverkad 1990 är knappast aktuellt. Du kan istället kräva prisavdrag enligt 38 § eller häva köpet enligt 39 §.

Prisavdrag innebär enligt 38 § att du av säljaren återfår skillnaden mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset beräknad utifrån tidpunkten för avlämnandet av varan och varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. Du återfår alltså skillnaden i värde, beräknad vid tidpunkten då du fick båten, mellan en båt tillverkad 1992 och 1990.

Ett annat alternativ är att häva köpet enligt 39 §, förutsatt att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta. I och med att det är en stor skillnad i värde mellan en båt tillverkad 1992 och en båt tillverkad 1990 anser jag att hävning bör kunna ske. Vid hävning återgår båten till sin tidigare ägare och du återfår köpeskillingen och du har även rätt till skadestånd enligt 40 §. I fallet framgår emellertid inte att du har lidit någon skada som inte neutraliseras genom att köpet går åter genom hävning.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du har fler funderingar!

Vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1295)
2021-01-15 Köp av tjänst mellan näringsidkare och avvaktande av betalning
2021-01-14 Har jag ångerrätt när jag handlar från en privatperson?
2021-01-13 Köparens undersökningsplikt vid köp av lös egendom mellan privatpersoner
2021-01-12 Kan en häva ett köp om säljaren ljuger om varans egenskaper och kvalitet?

Alla besvarade frågor (88101)