FrågaKÖPRÄTTKöplagen31/08/2016

Fel i vara, påföljder.

Hej!

Jag köpte en bil för en dryg månad sedan. Denna visade sig snabbt ha en del fel, framför allt förbrukar den otroliga mängder olja. Jag har kört bilen i cirka 100 mil, i huvudsak pendlingstrafik.

Vid ett så kallat kompressionstest av motorn så visar värdena på att den inte är tät och att det är därför oljan försvinner, den förbränns i motorn. Detta fel var inget som jag upptäckte när jag undersökte bilen vid köpet och heller inget som jag rimligtvis skulle kunna upptäcka då jag i så fall skulle behöva ta den till en verkstad för undersökning.

Jag vill hävda att "bilen är i väsentligt sämre skick än köparen kunnat förutsätta." och därmed häva köpet eller få säljaren att bekosta reparationen.

Har jag någon möjlighet att få rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Om säljaren är en näringsidkare och du köpt bilen i egenskap av konsument regleras frågan i konsumentköplagen (1990:932). Om du däremot köpt bilen av en annan privatperson regleras frågan i köplagen (1990:931). Reglerna om fel är i huvudsak densamma, en del skillnader förekommer dock. Av frågan framkommer det inte vem säljaren är.

Fel i bilen

Av 17 § 1 st. köplagen (16 § konsumentköplagen) följer det att bilen ska bl.a. i fråga om kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om bilen avviker från detta anses den vara felaktig. Vidare anses bilen felaktig om den i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.

Om det när du ingick avtalet inte framkommit att det förelegat ett fel i motorn och du med med fog kunnat förutsätta att motorn inte skulle ha ett sådant fel ska det enligt köplagen anses att det föreligger ett fel i bilen.

Av 18 § köplagen (19 § konsumentköplagen) ska bilen även anses vara felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om egenskaperna eller användningen som säljaren lämnat vid marknadsföringen av bilen eller annars före köpet som kan ha antas inverkat på köpet. Har säljaren t.ex. sagt eller annonserat bilen och dess motor vara felfri ska bilen anses vara felaktig.

Av 19 § köplagen (17 § konsumentköplagen) följer det vidare att bilen ska anses vara felaktig i vissa fall även om den har sålts "i befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll. Bilen ska anses vara felaktig enligt 19 § köplagen om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller bilen är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Köparens undersökningsplikt

Enligt 20 § köplagen får köparen inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt bilen får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. Säljarens felansvar utsläcks endast om köparen faktiskt haft kännedom om felet. För att säljaren inte ska ansvara för fel krävs att köparen känt till en omständighet som i och för sig kan tyda på fel och förstått sambandet mellan denna och felet. Du anger i frågan att man behövt en verkstad för att upptäcka felet i motorn vid undersökningen av bilen vid köpet. Undersökningsplikten torde inte vid köp av bil i detta fall gå så långt att det krävts av dig att du tagit bilen till en verkstad. Det torde därför ha ansetts att du uppfyllt din undersökningsplikt. Vid konsumentköpt föreligger ingen undersökningsplikt för konsumenten.

Tidpunkt för bedömning av om fel föreligger

Enligt 21 § köplagen (20 § konsumentköplagen) ska frågan om bilen ska anses vara felaktig bedömas när risken för bilen går över på köparen. Normalt görs felbedömningen vid tidpunkten för avlämnandet av bilen. Innan avlämnandet står säljaren för risken för bilen, efter avlämnandet övergår risken på köparen. Dock gäller det att säljaren svarar för fel som uppkommit före avlämnandet men som uppvisar sig först efter avlämnandet. Detta innebär att om felet i motorn förelegat innan avlämnandet men först upptäckts efter avlämnandet så är säljaren ansvarig för detta. I många fall kan det vara problematiskt att konstatera när ett fel uppstått.

Reklamation

När du märkt att bilen är felaktig och vill göra en påföljd gällande ska du reklamera till säljaren inom skälig tid, enligt 23 § konsumentköplagen. Meddelande som lämnas inom två månader efter det att en köpare märkt fel ska alltid anses ha lämnats i tid. Reklamationstiden är tre år enligt 23 § tredje stycket konsumentköplagen.

Enligt 32 § köplagen ska köparen reklamera bilen inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet, annars får han inte åberopa felet. Med skälig tid innebär att felet ska reklameras relativt direkt efter att det upptäckts. Reklamationstiden då köplagen är aktuell är 2 år.

Reparation och hävning

Enligt 34 § köplagen (26 § konsumentköplagen) har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt enligt 36 § 1 st. köplagen att på egen bekostnad avhjälpa felet om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren. Detta innebär att även om köparen kräver hävning så har säljaren en rätt till att stå för ett avhjälpande av bilen.

Enligt 39 § köplagen (29 § konsumentköplagen) får köparen häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Vad som ska anses vara av väsentlig betydelse får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Exempelvis gäller vid väsentlighetsbedömningen i felsituationerna att hänsyn kan tas till möjligheterna att rätta felet genom avhjälpande. Kan felet inte anses vara av väsentlig betydelse och du inte borde ha insett detta har köparen inte rätt till hävning.

Sammanfattning

Om felet i motorn redan förelegat innan du köpte bilen ska den anses vara felaktig. Anses det föreligga ett fel i bilen har du som köpare rätt att kräva att felet avhjälps. Aktualiseras inte ett avhjälpande och avtalsbrottet är väsentlig, vilket det får anses vara i detta fall då bilen förbrukar alltför mycket olja, kan du häva avtalet. När du vill göra ett fel gällande till säljaren ska du reklamera detta. Av frågan framkommer det att du haft bilen i en månad, om du reklamerar snabbt efter det att du upptäckt felet torde reklamationen ske i rätt tid. Säljaren har då en skyldighet att ansvara för felet och som sagt stå för t.ex. en reparation.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare
Hittade du inte det du sökte?