Fel i vara mellan privatpersoner

2019-10-31 i Köplagen
FRÅGA
Hej,Min bonusdotter köpte en bil för någon vecka sedan.I annonsen på Blocket stod det att bilen hade en ny motor.På väg från Stockholm till Västerås efter köpet börjar bilen "tappa kraft".Bilen undersöks och får upp felsignaler på ett insugsspjäll.Lämnar i bilen till Möller bil i Västerås som fortsätter undersöka bilen och det visar sig att både insugspjället, vattenpump och remspänningshjulet till generatorn måste bytas, detta till en kostnad av drygt 15.000 SEK.Bilfirman som gjort motorbyte kontaktas och det visar sig att bara själva motorblocket är bytt, allt annat överplockat från gamla motorn.Säljaren kontaktas och han har ingen förståelse för detta då jag säger att i annonsen stod det "ny motor".Jag begär att säljaren enligt Köplagen ska åtminstone betala halva kostnaden för detta då bilen sålts under falska förespeglingar.Säljaren vägrar att betala detta då bilen, enligt han, sålts i "befintligt skick".Hur ska vi komma tillrätta med detta och få ersättning av säljaren?Ska en Polisanmälan göras?Driva detta som civilt mål i rätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är civilrättsligt som målet ska drivas om ni väljer att ta det vidare. För att ni ska kunna göra någon påföljd (prisavdrag, avhjälpande, hävning) gällande krävs att det föreligger ett fel enligt köplagens mening. Jag väljer att tolka det som att köpet gjordes av en privatperson, vilket leder till att köplagen (KöpL) är tillämplig.

Föreligger ett fel enligt köplagens mening?

Fel i vara vid köp av lös egendom, som en bil är, regleras i 17-21§ KöpL. Först och främst måste bilen överensstämma vad gäller bl.a. kvalité efter vad som följer av avtalet. Bilen ska vidare ha normal funktionsduglighet och säljaren ansvarar för detta även om han inte visste om att den avvek från att vara allmänt funktionsduglig innan försäljningen.

Av 19 § KöpL följer att även fast om en vara säljs i "befintligt skick" ska den anses felaktig om:

varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta

Eftersom att det av annonsen framgår att motorn är ny kan du också förutsätta att den ska fungera. Dock har ni som köpare en lagstadgad undersökningsplikt, 20 § KöpL. Fel som borde ha upptäckts vid en undersökning får inte åberopas. Dock torde undersökningsplikten av motorn reducerats eftersom att ni har erhållit information om att motorn ska vara bytt. Dessutom kan det röra sig om ett så kallat dolt fel vilket leder till att säljaren inte kan åberopa att ni, som köpare, eftersatt er undersökningsplikt. Med det sagt bör ni ha uppfyllt undersökningsplikten och kan således göra påföljder gällande.

Påföljder regleras i 31-39 §§ KöpL och förutsätter att reklamation har skett inom skälig tid, vilket ni verkar ha uppfyllt. I första hand har säljaren rätt att avhjälpa felet. Omleverans är inte aktuellt då det rör sig om en unik begagnad vara. Om säljaren väljer att inte avhjälpa felet har du rätt till prisavdrag och det beräknas efter varans värde med respektive utan felet. Är felet väsentligt har du rätt att häva köpet. Bedömningen om ett fel anses vara väsentligt sker genom en helhetsbedömning. Där beaktas till exempel bilens pris, kostnad och tidsåtgång för avhjälpande och skick i övrigt.

Med vänlig hälsning,

Erik Hellem Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1099)
2020-01-21 När gäller avtal med telefonförsäljare?
2020-01-14 Köpt vara kommer inte fram, vad gör jag?
2020-01-01 Vem bär ansvaret för fel i vara vid köp mellan två privatpersoner?
2019-12-31 Vem har att bevisa att en vara är felaktig i ett köp mellan två privatpersoner?

Alla besvarade frågor (76446)