Fel i vara enligt köplagen

2017-06-15 i Köplagen
FRÅGA
Vi har sålt vår bil som privatpersoner till en bilhandlare som har ett företag. Vi avtalade ett pris via telefon,68000 kr, inklusive takbox och takräcke. Han hade då sett besiktningsprotokoll och foton via en auktionsfirma där vi tidigare försökt sälja bilen.Bilköparen, från en annan ort, mötte upp min man och tittade på bilen, provkörde och uppmärksammade att touchskärmen (där man kan trycka in radiokanaler gps osv) inte var helt ok. Min man höll med om att den inte fungerar helt ok, att den är lite seg, men att vi ändå har kunnat använda den. Min man sa till köparen att han pratat med en person på en bilfirma, som nämnt att det kan gå på KIA nybilsgarantin att fixa detta. Dock gjorde vi inget åt detta då, var inget akut problem för oss. Jag betonar här att min man inte gav köparen något löfte om att touchskärmen går att fixa, utan sa bara att det kan gå. Köparen försökte pruta ner bilen pga. att backkameran inte var fullt funktionell, men min man stod på sig att vi fortfarande tyckte 68000 var ett bra pris och vi ville inte sänka priset mer. Köparen gick till slut med på att betala 68000 kr och inköpskvitto skrevs. Inget särskilt tillägg förutom att han kan göra återköp vid dolda fel och att mätarställningen inte är korrekt .Några dagar efter försäljningen ringer köparen och klagar på att touchskärmen inte går på KIAs nybilsgaranti och hävdar att min man sagt att den skulle göra det. Min man sa som sagt bara att det finns möjlighet att det kan gå på denna garanti, men lovade inget. Nu försöker bilköparen pressa oss att antingen betala 30 000 kr i kompensation för att han ska kunna fixa touchskärmen och kunna sälja bilen vidare, vilket kostar 71000 med ny skärm (Han påstår att han inte hittat någon begagnad skärm) Om vi inte betalar försöker han kräva återköp av bilen, vilket vi inte är intresserade av. Vilka är våra rättigheter och ev skyldigheter i detta fall och hur går vi vidare om ni anser att vi har rätten på vår sidan, men bilköparen inte ger sig?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan rör köparens möjligheter att vidta åtgärder mot er p.g.a. vissa fel på en bil som ni sålt. För att besvara frågan kommer jag fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning.

Gällande rätt

Tillämplig lag när en privat person säljer en vara till en näringsidkare är Köplagen (1990:931) (köpL). Det finns ett antal bestämmelser i köplagen som reglerar frågan om vad som anses vara fel i en vara.

För det första är det 17 § första stycket köpL där det anges att:

” Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet”

Vad parterna bestämt om varans beskaffenhet ska vara utgångspunkten för bedömningen av vad som kan utgöra fel. När avtalet tolkas ska, enligt lagkommentaren, hänsyn tas till ett relativt brett tolkningsunderlag. Det innebär att det finns anledning att beakta både skriftliga och muntliga utfästelser såväl som andra uppgifter som lämnats på något sätt och som skulle kunna ha betydelse.

I 17 § andra stycket köpL finns en lista på omständigheter som kan innebära att fel kan föreligga. De punkter som där anges är att varan ska:

1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används,

2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,

3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och

4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.

Av 17 § tredje stycket framgår att:

”Om varan avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig”

Det finns därmed tre olika typer av situationer som innebär att fel kan föreligga. Antingen fel enligt första stycket eller andra stycket eller genom att varan avviker i något annat avseende från vad köparen med fog kunnat förutsätta.

När det gäller 17 § första stycket köpL anser jag inte att fel föreligger. De egenskaper bilen hade vi avlämnandet avviker inte från vad ni avtalat om. Det vill säga både köparen och säljaren var överens om att touchskärmen inte fungerade som den skulle vid tidpunkten för köpet. Det ”fel” köparen åberopar i det här fallet är ju inte att ni som säljare skulle gjort en utfästelse om att touchskärmen fungerade utan att ni, enligt köparen, sagt att en garanti skulle täcka reparationen. Felet är alltså inte hänförligt till själva bilen.

När det gäller 17 § andra stycket köpL anser jag inte heller att fel föreligger. Avseende punkt 1 så finns det inget som tyder på att bilen inte är ägnad åt något annat än vad bilar i allmänhet syftar till användas till dvs. framföras på väg. En trasig touchskärm påverkar inte möjligheten att framföra bilen och dessutom var ni överens om att felet fanns.

Inget tyder på att punkt 2kan aktualiseras eftersom inget särskilt ändamål finns från köparens sida.

Punkt 3 aktualiseras knappast eftersom den trasiga touchskärmen uppmärksammades vid provkörningen.

Punkt 4 aktualiseras inte eftersom varan inte varit förpackad.

När det gäller 17 § tredje stycket köpL och frågan om varan avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta anser jag inte att fel föreligger. Jag baserar detta på de uppgifter ni angivit i frågan, dvs. att ni aldrig gjort en utfästelse om att den trasiga skärmen omfattas av nybilsgarantin med resultatet att köparen inte med fog kunnat förutsätta detta. Här finns antagligen köparens bästa möjlighet att hitta ett ”fel” men det är inte mycket som pekar på att köparen kommer ha framgång med detta. Dels skulle det i så fall röra sig om en muntlig utfästelse från er sidan vilket skapar en ord mot ord situation, dels så har köparen i den här situationen bevisbördan. Det innebär att köparen, vid en eventuell domstolstvist ska bevisa att ni gjort en utfästelse om att den trasiga touchskärmen omfattas av nybilsgarantin.

En ytterligare omständighet som kan innebära att fel förekommer i varan framgår av 18 § första stycket köpL:

”Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.”

I det här fallet är emellertid min bedömning att paragrafen inte kan användas av köparen. Du har själv angett att den trasiga touchskärmen uppmärksammades vid provkörningen. Jag får därför anta att ni inte i eventuellt marknadsföringsmaterial skrivit att den trasiga touchskärmen omfattas av nybilsgarantin. Andra typer av skrivningar om bilens kvalitet bör vara irrelevanta eftersom ni vid den faktiska transaktionen kommit överens om att köparen ska köpa bilen trots den trasiga touchskärmen. Köparen kan därmed inte åberopa att skadan på touchskärmen är ett sådant fel som avses i 18 § köpL.

20 § första stycket köpL talar även den till er fördel då den anger att:

”Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet.”

Köparen kände till att touchskärmen var trasig och att det inte var säkert att nybilsgarantin täckte en eventuell reparation och kan därför inte åberopa felet.

Lösning

Min bedömning är att köparen med största sannolikhet inte kommer få rätt vid en eventuell domstolstvist eftersom inget fel föreligger. Min rekommendation är därför att ni inte betalar något alls utan bestrider alla betalningsanspråk från köparens sida. Om köparen skickar till inkasso bestrider ni detta. Om köparen skickar till kronofogden bestrider ni detta inom 10 dagar, från delgivningen, för att undvika en betalningsanmärkning. När ni bestridit kravet från kronofogden har köparen två alternativ. Antingen släppa det hela eller stämma er. Troligtvis lägger köparen ner eftersom chanserna till framgång i en domstolsprocess är små. Eftersom det inte finns något fel finns det definitivt ingen möjlighet för köparen att häva köpet.

För kortare uppföljande frågor når ni mig på emil.blomqvist@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Emil Blomqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1396)
2021-08-02 Har säljaren handlat i strid mot tro och heder?
2021-07-31 Hur gör man när en vara inte stämmer överens med avtalet?
2021-07-31 Kan köpare åberopa fel när de inte undersökte bilen och den såldes i befintligt skick?
2021-07-31 Fel i vara efter köp, men inte pga. säljaren

Alla besvarade frågor (94603)