FrågaKÖPRÄTTKöplagen24/02/2017

Fel i vara (bil)

Hej!

Köpte häromdagen en bil volvo s 40 2006-07 model från en privatperson. När vi slutade ett köp avtal emellan fick jag provköra bilen under 5-7 minuter. Hade inga konstigheter när jag körde bilen och sedan kollade runt omkring vid köpet. Bilen kostade för mig 32 000 kr. Men igår dykte upp ett problem vilket det hade jag inte förväntat mig när jag köpte bilen. När man kör bilen över farthinder så låter lite konstigt både främre däckar. Eftersom ägaren hade bytt bilens bromsbelägg, stöddämpare, generator, tänkte jag det är helt ok att köpa bilen en sådan pris. Nu fick jag svaret från verkstad att det låter såsom att bilens bussning (länkarmar i framsidan måste bytas) vilket var omöjligt att upptäcka de fel vid köpet och det visade sig efter 2 veckor att det finns problem. Reklamerade direkt dagen efter till säljaren att jag vill ha i första hand avhjälpande, om inte vill jag att han ska stå för kostnader för reparationen om inte heller då vill jag häva köpet vilket att bilen är väsentligt betydelse för mig. Han tyckte att det inte hans problem att han hade ingen aning om detta och vill att jag ska anlita till en jurist. Vad gäller? MVH

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga gäller ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner blir Köplag (1990:931) (KöpL) tillämplig lagstiftning.

I 17-19 §§ KöpL föreskrivs vad som kan anses vara fel i vara. Enligt 17 § i KöpL ska en vara anses vara felaktig om den inte överensstämmer med vad som följer av avtalet i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Om man inte avtalat om någonting annat, skall varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. T.ex. ska en cykel gå att cykla på och en bil gå att köra. Varan är även att anse som felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.

19 § KöpL reglerar de fall då säljaren sålt något i "befintligt skick", vilket innebär att han exempelvis sagt att bilen säljs i det skick som den är i och avsäger sig allt ansvar för eventuella fel i varan. I ett sådant fall ska varan ändå anses vara felaktig om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, samt om varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förvänta sig.

Köparen har en skyldighet att vid köpet undersöka varan, dvs. att han har en undersökningsplikt. Har han undersökt varan får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, detta enligt 20 § KöpL.

Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid den tidpunkt då varan sålts till köparen även om felet visar sig först senare. Anser man att ett fel som upptäcks senare än vid köptillfället fanns redan vid köpet är säljaren alltså ansvarig för felet. Uppstår felet först efteråt är säljaren inte ansvarig, se 21 § KöpL. Det är köparen som har bevisbördan, dvs. att det ligger på köparen att bevisa att felet inte har uppstått efter köpet utan istället fanns vid tidpunkten då varan köptes.

Enligt 32 § KöpL får köparen inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).

Är det fel i varan och har man reklamerat i tid får man som köpare kräva avhjälpande eller omleverans. I första hand får man kräva avhjälpande, vilket innebär att säljaren bekostar lagning av varan. Det måste dock kunna ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren.

Köparen måste lämna meddelande om kravet på avhjälpning eller omleverans samtidigt som reklamationen eller skälig tid därefter, annars förlorar köparen sin rätt, se 35 § KöpL. Om detta inte kommer ifråga får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet enligt 37 §. För att häva köpet måste avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse och säljaren borde insett detta. Även när det gäller hävning måste meddelande om hävning lämnas inom skälig tid från det att han märkt eller borde märkt felet, se 39 § KöpL.

I ditt fall innebär detta att om du avtalat med köparen om bilens skick, ska det stämma överens med det ni avtalat om i fråga om kvalitet och andra egenskaper. Av din fråga framgår dock inte att ni har avtalat om något särskilt, och bilen ska då ha de egenskaper som bilar av samma slag i allmänhet har. Bilen verkar i nuläget gå att köra men den kan även vara att anse som felaktig om den avviker avseende från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta. Detta kan bilen anses göra, om du uppfyllt din undersökningsskyldighet enligt 20 § KöpL. Dessutom måste det, för att bilen ska kunna anses vara felaktig, vara ett fel som fanns redan när du köpte bilen. Dvs. det får inte vara så att orsaken till att bilen låter när du kör över farthinder har uppkommit senare än när säljaren lämnade över bilen till dig.

Om säljaren sålde bilen i “befintligt skick” krävs det istället att bilen inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat innan du köpte bilen, eller att den är i väsentligt sämre skick än du kunnat förutsätta vid köpet. Även i de fall då bilen sålts i befintligt skick måste du ha uppfyllt din undersökningsplikt och felet måste ha funnits redan när du köpte bilen.

Om förutsättningarna för fel är uppfyllda måste reklamation ha skett i skälig tid till säljaren. Du skriver att du har reklamerat till säljaren en dag efter det att du upptäckt felet och även förklarat att du ville ha felet avhjälpt eller häva köpet. Detta måste anses vara inom skälig tid.

Föreligger fel i vara har du rätt att kräva att säljaren antingen avhjälper felet, att du får avdrag på priset eller att köpet hävs.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Sara och Julia

JR UmeåRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo