FrågaKÖPRÄTTKöplagen27/09/2020

Fel i vara

Hej!

Vi köpte nyligen en hundvalp. Redan inom 2 dygn fick vi uppsöka veterinär. Det visade sig var ett sk parvovirus. Våran hundvalp avled bara några dagar senare. Inkubationstiden för detta virus är 3-10 dagar. Så finns ingen risk att det är vi som smittat våran hund. Obduktionen av hunden visade att det var detta virus som var dödsorsaken. Vi har nu veterinärkostnader på ca 10 000kr att betala. Uppfödaren hade ingen dolda fel försäkring. Hur ska vi gå vidare juridiskt med detta för att få ersättning från uppfödaren för våra veterinärkostnader? Är det möjligt? Vi hade ej livförsäkring.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Säljarens felansvar regleras i Köplagen. Jag antar vid svarandet av frågan att uppfödaren inte räknas som näringsidkare och därmed anses som privatperson. Anses uppfödaren vara näringsidkare ska istället Konsumentköplagen användas vid besvarandet.

Förutsättningen för att en köpare ska kunna begära prisavdrag/hävning är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen). Slutligen kan köparen häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde insett detta (39 § Köplagen).

Vad utgör en felaktig vara?

Varan felaktig enbart om felet fanns vid riskövergången

Den avgörande tidpunkten för avgörandet om huruvida en vara är felaktig eller inte är vid överlämnandet av varan (21 § Köplagen). Då anses risken övergå från säljare till köpare. Har ett fel uppstått i varan före överlämnandet svarar alltså säljaren för felet även om detta visar sig först senare. Uppstår felet först efter riskövergången svarar köparen för felet. I ditt fall verkar det som att parvoviruset funnits före överlämnandet av valpen, vilket alltså är till din fördel.

Avtalsenligt skick - ändamålsenligt skick

I första hand ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § Köplagen). I och med att du inte nämner att säljaren specificerat hundens skick ytterligare (god för jakt, utställning osv) får man gå vidare till mer allmänna utgångspunkter kring skick. I regel ska varan då vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § Köplagen), eller vara ägnad för ett särskilt ändamål om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan inte stämmer överens i det ovannämnda anses den som felaktig.

Fel som köparen får antas känt till vid köpet går inte att åberopa

En ytterligare dimension är att du inte får åberopa såsom fel det du måste antas ha känt till vid köpet (20 § Köplagen). Om köparen har undersökt varan före köpet får denne nämligen inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen. Här ställs dock inga omfattande krav av köparen. Det finns ingen skyldighet att undersöka en vara före ett köp, och har en undersökning skett ska det beaktas hur långtgående denne varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökningen upptäcka felet. Är det så att felet krävt omfattande undersökning/veterinärkontakt krävs det inte av dig att du ska ha upptäckt ett sådant fel. För ett sådant krav förutsätter det att felet varit relativt lätt att upptäcka samt att du, vid upptäckt hade förstått vad felet innebar. Att upptäcka ett parvovirus är inget som en privatperson i normala fall kan göra, och detta kan alltså inte krävas av dig.

Avgörande att du reklamerat felet

Om det är så att felet fanns vid riskövergången och du inte kan anses ha känt till detta vid köpet går det ändå inte att åberopa om du inte reklamerat felet till säljaren inom skälig tid efter det att han märkt av felet (32 § Köplagen). Här torde ett par månader vara en skälig frist. Krav på innehållet i en reklamation är inte större än att det ska framgå att du är missnöjd med varan i fråga. Krav på användande av ordet "reklamation" finns inte. Meddelar du säljaren inom den tiden efter att du får kännedom om felet torde felet alltså gå att åberopa.

En ytterligare förutsättning för påföljden hävning, dvs. att prestationerna går åter och i ditt fall att du får pengarna tillbaka + eventuella skador (veterinärkostnader) täckta är att du inom skälig tid efter att du märkt av felet meddelar säljaren att du vill häva köpet (39 § Köplagen). Bedömningen för vad som anses som skäligt torde vara densamma som den för reklamationssituationen, dvs. några månader. I och med att upptäckten gjordes cirka 2 dagar efter leverans bör alltså reklamation och eventuell hävningsförklaring skickas inom några månader.

Vad kan du göra?

I och med att valpen gick bort och du har skador som följde av detta kan hävning vara aktuellt. Det du borde göra är i första hand att meddela uppfödaren att du vill häva köpet då valpen vid leverans hade ett väsentligt fel (parvovirus), vilket obduktionen visade och att du inte känt till detta vid köpet. I och med hundens död har du lidit ekonomisk förlust motsvarande dennes värde. Ytterligare ekonomisk förlust lider du genom veterinärkostnader, och i och med att dessa kostnader är följdskador kan du kräva skadestånd som följd av att varan är felaktig (40 § Köplagen).

Har det inte givit något att kontakta uppfödaren kan ett ytterligare meddelande med hot om repressalie vara lämpligt. Är de skador du haft och vill få åter lägre än 23 250 kr kan därefter ett förenklat tvistemål vara att föredra. Genom stämning här riskerar du inte förlora lika mycket på en eventuell förlust då varje part i princip står sina egna rättegångskostnader. Detta är alltså att rekommendera i ditt fall, om det inte ger något att meddela uppfödaren personligen.

Vänligen,

Anna LissRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo