Fel i vara

2020-09-14 i Köplagen
FRÅGA
Hej, jag köpte en häst av uppfödaren (momsad) 2 månader efter köp var hästen halt. I 8 månader stod hästen mer eller mindre på box och för en vecka sedan fick hon somna in. Inget står i kontraktet om att hon var skadad vid köp, hon hade haft kotledsinflammation en gång. Hon var besiktad/checkad en månad innan köp. Hur går jag tillväga för att få tillbaka mina pengar? Går det att få tillbaka pengar? Både veterinär och hovslagare hävdar att felen på hästen kommer från tidigare ägare. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Säljarens felansvar regleras i Köplagen. Jag antar vid svarandet av frågan att uppfödaren inte räknas som näringsidkare och därmed anses som privatperson. Anses uppfödaren vara näringsidkare ska istället Konsumentköplagen användas vid besvarandet.

Förutsättningen för att en köpare ska kunna begära prisavdrag/hävning är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen). Slutligen kan köparen häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde insett detta (39 § Köplagen).

Vad utgör en felaktig vara?

Varan felaktig enbart om felet fanns vid riskövergången

Den avgörande tidpunkten för avgörandet om huruvida en vara är felaktig eller inte är vid överlämnandet av varan (21 § Köplagen). Då anses risken övergå från säljare till köpare. Har ett fel uppstått i varan före överlämnandet svarar alltså säljaren för felet även om detta visar sig först senare. Uppstår felet först efter riskövergången svarar köparen för felet.

Avtalsenligt skick - ändamålsenligt skick

I första hand ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § Köplagen). I och med att du inte nämner att säljaren specificerat hästens skick får man gå vidare till mer allmänna utgångspunkter kring skick. I regel ska varan då vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § Köplagen), eller vara ägnad för ett särskilt ändamål om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan inte stämmer överens i det ovannämnda anses den som felaktig.

Fel som köparen får antas känt till vid köpet går inte att åberopa

En ytterligare dimension är att du inte får åberopa såsom fel det du måste antas ha känt till vid köpet (20 § Köplagen). Om köparen har undersökt varan före köpet får denne nämligen inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen. Här ställs dock inga omfattande krav av köparen. Det finns ingen skyldighet att undersöka en vara före ett köp, och har en undersökning skett ska beaktas hur långtgående denne varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökningen upptäcka felet. Är det så att felet krävt omfattande undersökning/veterinärkontakt krävs det inte av dig att du ska ha upptäckt ett sådant fel. För ett sådant krav förutsätter det att felet varit relativt lätt att upptäcka samt att du, vid upptäckt hade förstått vad felet innebar.

Avgörande att du reklamerat felet

Om det är så att felet fanns vid riskövergången och du inte kan anses ha känt till detta vid köpet går det ändå inte att åberopa om du inte reklamerat felet till säljaren inom skälig tid efter det att han märkt av felet (32 § Köplagen). Här torde ett par månader vara en skälig frist. Krav på innehållet i en reklamation är inte större än att det ska framgå att du är missnöjd med varan i fråga. Krav på användande av ordet "reklamation" finns inte. Meddelade du säljaren inom den tiden efter att du fick kännedom om felet torde det gå att åberopa.

En ytterligare förutsättning för att du ska kunna häva köpet är att du inom skälig tid efter att du märkt av felet meddelar säljaren att du vill häva köpet (39 § Köplagen). Bedömningen för vad som anses som skäligt torde vara densamma som den för reklamationssituationen, dvs. några månader. I och med att upptäckten gjordes för länge sedan och i och med att hästen avlidit sedan dess kan det vara svårt att idag häva köpet.

Vad kan du göra?

Det du kan göra är, utöver att försöka med hävning om du anser att du lämnat hävningsförklaring är att kräva skadestånd för de skador du fått till följd av att hästen var felaktig. Här krävs dock fortfarande att en reklamation skett för att du ska kunna åberopa skadestånd.

I och med att hästen dör lider du en ekonomisk förlust motsvarande dennes värde. Detta kan du eventuellt kräva av säljaren i domstol. Har det inte givit något att kontakta uppfödaren kan ett ytterligare meddelande med hot om repressalie vara lämpligt. Är de skador du haft och vill få åter lägre än 23 250 kr kan därefter ett förenklat tvistemål vara att föredra. Genom stämning här riskerar du inte förlora lika mycket på en eventuell förlust då varje part i princip står sina egna rättegångskostnader.

Sammanfattningsvis

Det kan fortfarande vara aktuellt med en hävning om det är så att du tidigare lämnat hävningsförklaring. Har du inte det kan skadestånd fortfarande vara aktuellt, om det anses att felet förelåg vid köpet och du inte vetat om detta. Här krävs också att du har reklamerat felet inom skälig tid efter att du märkt av felet (sannolikt några månaders tid). Om inte meddelande till säljaren om skadestånd ger något kan det vara lämpligt med stämning i domstol. OM skadeståndet rör mindre belopp (23 250 kr) är en förenklad tvist att föredra då rättegångskostnaderna är kraftigt reducerade och då ytterligare kostnader går att förutspå på ett lättare sätt än i en vanlig tvist.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1338)
2021-04-22 Vad har köpare för rättigheter?
2021-04-18 Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil

Alla besvarade frågor (91414)