Fel i vara

2019-09-30 i Köplagen
FRÅGA
Hejsan Lawline,Jag sitter just nu i en sits där jag köpt hem en restaurerad elektronikprodukt från en mindre aktör via Amazon USA, till ett billigare värde än svenska priser. Denna produkt inkluderade även garantier och andra service-relaterade tjänster, vilka jag utnyttjat för att lösa mindre problem. Tanken för egen del var att till slut sälja den vidare privat, vilket jag även gjorde. I samma veva skedde även ett formellt ägarbyte enligt producerande företagets riktlinjer.Nu kontaktar köparen mig två månader senare och hävdar att produkten inte fungerar, och att företaget ska ha annullerat garantin. Anledningen ska alltså vara någon form av bedrägeri på amerikanska sidan, som inte uppdagats förrän nu. Företaget har fram till detta skede godkänt alla registreringar av produkten, och även låtit den genomgå teknisk service under två separata tillfällen.Köparen är givetvis upprörd och vill ha en lösning, vilket jag personligen inte kan tillse. I dagsläget har jag heller inte likvida medel att täcka ett återköp, och anser att jag inte ska behöva göra någonting mer då köparen haft flera månader på sig. Jag har varit tillmötesgående till personen och försöker kontrollera vad som kan göras på min sida, men är samtidigt handfallen och vill se vad för konsekvenser detta skulle kunna ha enligt lagen.Hur ser våra svenska riktlinjer ut i detta fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I detta fall är Köplagen (KöpL) tillämplig då du i egenskap av privatperson sålt en produkt, 1 §. Jag kommer redogöra för dig vad personen som köpt varan kan rikta för anspråk gentemot dig, samt vilka rättigheter du som säljare har, enligt bestämmelserna i KöpL. Tyvärr kan jag inte besvara delen av din fråga som handlar om att garantin har sagts upp, då det är ditt avtal mellan den amerikanska återförsäljaren som styr det.

Fel i varan:

Eftersom att köparen av din vara påstår att den är felaktig är det också köparen som behöver bevisa att det faktiskt är så. Om elektronikprodukten inte stämmer överens med avtalet du och köparen ingått är den att anse som felaktig. Även om du sålt produkten med förbehåll som till exempel "befintligt skick" svarar du för fel om du lämnat uppgifter som ger köparen anledning att tro att produkten är i bättre skick än den faktiskt är. Du finner dessa bestämmelser i 17-19 §§.

Kan köparen av din vara åberopa felet?

Om du uppmanade säljaren att undersöka varan vid köptillfället förlorar denne rätten att åberopa fel som förelåg vid den tidpunkten, 20 § KöpL. För att köparen med framgång ska kunna göra felet gällande krävs också att felet fanns när köpet genomfördes, felet kan dock visa sig först senare, 21 § KöpL.

Reklamation

Om köparen vill göra gällande felet måste denne reklamera det inom skälig tid. Vad som är "skälig tid" beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Som din fråga lyder tolkar jag det som att denne har uppfyllt kravet på reklamation som du finner i 32 § KöpL.

Påföljder vid fel i vara

Om det nu är så att varan är behäftad med ett fel som redan fanns vid köpet kan köparen kräva avhjälpning, prisavdrag eller hävning, 34-39 §§ KöpL. Du som säljaren av en vara har rätt att avhjälpa (laga) felet i varan, det ska ske om avhjälpandet kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för dig. Om du väljer att inte avhjälpa felet kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för köparen. Vad som avses med "väsentlig betydelse" får bedömas utifrån den individuella situationen.

Sammanfattning

Om säljaren lyckas visa att fel i varan förelåg när varan köptes kan du i första hand kräva att få avhjälpa felet. Återköp av varan kan endast bli aktuellt om säljaren lyckas visa att felet är av väsentlig betydelse för denne.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Erik Hellem Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81800)