Fel i vara

Köpte en laptop april 2015 och idag lämnade jag in den för tredje gången för samma fel.

Datorn tappar bort uppkopplingen vilket gör att det inte går att surfa. Första gångerna kommer uppkopplingen tillbaka efter jag startat om datorn men försvann lika fort igen. När jag lämnade in den första gången sa dom i butiken att just denna modell har dom haft stora problem med. Fick tillbaka datorn några dagar senare och allt funkade som det skulle.

Gick någon månad och samma problem uppstod igen så jag lämnade in den för andra gången.

Idag lämnade jag in den för tredje gången och ville häva köpet men butiken sa nej. För att jag ska kunna häva köpet måste dom ha skickat in den 3 ggr till en tekniker och när han kollar i datorn har dom inte gjort det en enda gång.

Vad har jag för rättigheter i detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumentköplagen (1990:932) (KköpL) är tillämplig då en konsument köper lösa saker av en näringsidkare, se 1 § 1 st. I det här fallet är du som privatperson konsument och butiken näringsidkare. En dator utgör lös sak och konsumentköplagen blir därför tillämplig.

För att kunna åberopa påföljder gentemot näringsidkaren krävs att det föreligger ett fel i varan. Om en vara avviker från vad varan i allmänhet ska användas till ska den anses vara behäftad med fel enligt 16 § 2 st. 1 p. KköpL. En vara kan dessutom vara felaktig om den avviker från vad du som köpare med fog hade kunnat förutse, 16 § 3 st. 3 p. KköpL.

När det har fastslagits om varan är felaktig måste en bedömning av feltidpunkten göras. En säljare svarar för fel som funnits vid tiden för avlämnandet av varan även om felet visar sig först senare, se 20 § 1 st. KköpL. Om ett fel visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska felet anses ha funnits vid avlämnandet, 20 a § KköpL. Det föreligger alltså inom de första sex månaderna en presumtion om att felet funnits vid avlämnandet och det faller på säljaren att motbevisa detta. Efter dessa sex månader går bevisbördan över på köparen, men fel i vara kan fortfarande åberopas. Ett fel måste dock reklameras inom tre år från det att köparen tog emot varan, 23 § KköpL. Köparen har alltså tre år på sig att åberopa ett fel, efter det förlorar denne rätten att reklamera fel och göra påföljder gällande.

Om det konstateras att det är fel på varan enligt 16 § kan du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet enligt 22 § KköpL. Avhjälpning är här detsamma som reparation av varan, i ditt fall datorn. De två första påföljdsalternativen, det vill säga avhjälpande och omleverans är de primära påföljderna, alltså de påföljderna som bör åberopas först. Det är först när avhjälpande eller omleverans inte längre är aktuellt som du som köpare har rätt att kräva någon av de andra påföljderna, prisavdrag eller hävning, om felet är av väsentlig betydelse för köparen, se 26-29 §§ KköpL.

Säljaren har möjligheten att välja om denne ska reparera din vara eller om denne vill leverera en ny, om detta kan ske inom skälig tid och utan olägenhet för dig som konsument, se 27 § KköpL. Du som köpare kan inte direkt kan kräva hävning av köpet innan du har låtit säljaren försökt avhjälpa felet eller företagit omleverans av varan.

Har du begärt avhjälpande av felet flera gånger har du även redan gjort påföljder gällande. Frågan blir då vad du som köpare ska göra om felet kvarstår efter avhjälpande och om du som köpare måste acceptera flera avhjälpningsförsök.

Om felet kvarstår efter avhjälpande ska du som köpare i regel inte behöva tåla flera avhjälpningsförsök av samma fel, då sådana åtgärder kan anses medföra väsentliga olägenheter för köparen, se prop. 1989/90:89 s. 122.

Med beaktande av vad som sagts ovan anser vi att du bör ha rätt att häva köpet. För att en sådan åtgärd ska kunna göras gällande krävs dock att köparen inom skälig tid underrättar säljaren om att felet kvarstår efter avhjälpandet. I och med att du har lämnat in datorn en tredje gång bör du anses ha underrättat säljaren om att felet kvarstår.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är alltid välkommen att återkomma med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Oskar Hedström och Sofia Boberg

JR UmeåRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”