Fel i vara

Hej. Vi köpte en biosoffa av mio möbler i ängelholm och den har en bristande konstruktion som gör att vi endast kan sitta i den med tjocka kuddar annars får man ont i rumpan då den har för lite stoppning. Mio anser ej där vara fel på den och vill ej flåta oss byta till en annan. Har vi rätt till detta den är ju felkonsturerad och den kostade nästa 20 000 kr men vi kan ej sitta i den utan tjocka kuddar. Vi har jätteont ändå då den är väldigt hård

Lawline svarar

  

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Så som jag uppfattar din fråga är att det är fel i konstruktionen på soffan som gör att den inte fyller sin egentliga funktion eller avtalet som ni i egenskap av privatperson har köpt av en näringsidkare (Mio). 

Vad gäller allmänt om fel i varan? 

Kärnfrågan är om felet inte stämmer överens med vad som har avtalats eller inte uppfyller köparens särskilda ändamål. 

Enligt 16 § stycke 1 konsumentköplagen(KkL), talas det om att varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. 

I andra stycket samma bestämmelse talas det bland annat om att om inte annat följer av avtalet, skall varan
   1. vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används,

Dessutom anges i samma bestämmelse tredje stycket bland annat att varan skall anses felaktig,
   1. om den avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket,
   2. om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet.

Enligt 20a § första stycket KkL, talas det om att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, dvs är säljarens ansvar om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Att kuddarna har för lite stoppning kan inte anses vara oförenligt med varans eller felets art. Med andra ord är det inte ett fel som har uppstått efter att ni har mottagit soffan. 

Vad kan ni göra rättsligt i ert fall? 

Ett förslag är att börja med att ta reda på om det står något i avtalet om stoppningen i kuddarna. Om det avviker från avtalet är det ett fel i varan. Om det däremot inte står något om det i avtalet, kan ni hävda att felet består i att kuddarna har för lite stoppning och det strider mot ändamålet som soffan är ägnat åt, dvs att sitta på den. Om soffan inte stämmer överens med något av dessa förslag bör det anses vara fel i varan. 

För att åberopa ett fel i varan behöver ni reklamera felet. Enligt 23 § första stycket KkL, behöver en reklamation inkomma inom skälig tid. Skickar ni en reklamation, dvs påtalar fel i soffan, (helst skriftligt utifrån bevisskäl) inom två månader fr.o.m. att ni har märkt felet anses reklamationen alltid vara inom skälig tid. I ert fall börjar nog tidsfristen som tidigast den dagen ni mottog soffan. Dock får ni max reklamera felet inom 3 år fr.o.m. att ni har tagit emot varan(23 § tredje stycket KkL). 

Förutsatt att det är fel i varan och ni har reklamerat i tid kan ni välja mellan de påföljderna som anges i 22 § KkL, dvs avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller hävning. I ert fall låter det som att ni vill ersätta den soffan mot en annan soffa. I praktiken är det en hävning av köpet förknippat med ett nytt köp. 

Hävning sker enligt 29 § KkL. En helhetsbedömning ska göras vid hävning varvid möjligheterna att rätta felet eller kompensera köparen genom övriga påföljder(ovan) ska först beaktas, se prop. 1989/90:89 s. 128. Bedömningen ska ske utifrån den individuella köparens förutsättningar. Det innebär att felet inte behöver vara synbar för säljaren. Dock har köparen bevisbördan för felet(se Unnersjö, Konsumentköplag(1990:932) 29 §, Karnov. 2022-04-22.    

Tillvägagångssätt

Ett förslag är att tala om att ni påtalar fel i varan och att ni ämnar häva köpet (reklamation), och att om inte Mio godtar det kommer ni att gå vidare med en fastställelsetalan i tingsrätten alternativt höra av er till konsumentombudsmannen eller ARN. Det brukar lösa sig på det stadiet. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Vänliga hälsningar, 

David AlmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo