Fel i bilmotors programmering

Hej.

Köpte ny Audi A6 Allrad 27 november2015.Jag frågade om skriftlig garanti. om att denna bil inte (Euro 6 motor) var programmerat med fel utsläpp av diesel! Det fikk jag tillslut av VD. i Attervik Jönköping.

Har fullt med i denna diesel skandal över hela värden,som nu også har truffet min bil

LCX436 .

Hur kan jag best lösa problemet med min bil?

Jag vill levera den tillbaks nu.

ersättning.

Skadestånd.

Stort tap vid framtida försäljning.

Mvh.Lars Törmoen

Strömstad

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Köper du bil av en bilhandlare i egenskap av konsument tillämpas på köpet konsumentköplagen (1990:931). Jag kommer först redogöra för vad ett fel i bilen är enligt lag, reklamation och sist om påföljder vid fel i bil, samt avsluta med en sammanfattning.

Fel i bilen

Enligt 16 § konsumentköplagen ska bilen i fråga om art, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Vidare ska bilen om inte annat följt av avtalet stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat, har säljaren lämnat skriftlig garanti om motorns programmering och de visar sig att det var fel anses bilen som felaktig.

Bilen anses även vara felaktig enligt 16 § andra stycket konsumentköplagen om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa dig om ett förhållande rörande bilens egenskaper som säljaren kände till eller borde ha känt till och som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Det är alltså även fel om säljaren hade vetskap eller borde ha vetskap om motorns programmering och inte berättade det för dig.

Är motorns programmering inte såsom det följer av garantin VD:n lämnat anses det finnas ett fel i bilen.

Av 21 § konsumentköplagen följer det vidare att om säljaren eller annan för dennes räkning lämnat garanti för en egenskap hos bilen ska bilen anses vara felaktig om bilen under garantitiden försämras i det avseende som utfästelsen omfattar. Har VD:n lämnat skriftlig garanti för motorns programmering som är felaktig anses bilen även vara felaktig för att det strider mot garantin, detta har särskilt betydelse för reklamationstiden.

Reklamation

När du märkt att bilen är felaktig och vill göra en påföljd gällande ska du reklamera till bilhandlaren inom skälig tid, enligt 23 § konsumentköplagen. Reklamationstiden är tre år enligt 23 § tredje stycket konsumentköplagen. Annat kan dock följa av garantin, finns ingen garantitid utfäst utan VD lämnat garanti om datorns programmering borde inte denna vara förbehållen en viss tid. I vilket fall som helst har det inte gått tre år från att du köpt bilen. Ett krav är som nämnt för att du ska kunna reklamera är att du gör det inom skälig tid från att du upptäckt eller borde upptäcka felet. Vad som är skälig tid är inte enkelt att avgöra. Ett fel såsom bilmotorns programmering är svårt att upptäcka för en konsument varför det kan anses rimligt att du först nu har upptäckt felet, särskilt också då du fått en garanti. Ytterst är det här en fråga som domstol får avgöra.

Påföljder vid fel på varan

Om bilen är felaktig får du kräva vissa påföljder såsom avhjälpande av felet, omleverans, prisavdrag, hävning och skadestånd. I detta fall torde påföljderna prisavdrag, hävning, avhjälpande och skadestånd vara aktuella.

Enligt 26 § konsumentköplagen kan fel i bilen repareras, om möjligt kan säljaren åtgärda felet med bilens motor. Enligt 27 § konsumentköplagen har säljaren rätt till att, innan han behöver utge prisavdrag eller häva köpet, försöka avhjälpa felet eller göra en omleverans.

Enligt 28 § konsumentköplagen får du kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet om avhjälpande/omleverans inte kommer i fråga. Prisavdrag skall beräknas på objektiva grunder och motsvara skillnaden i värde vid tiden för avlämnandet mellan en vara i avtalsenligt skick och den felaktiga varan. Det vill säga att du erhåller en ersättning som motsvarar pristappet bilen får i och med den felaktiga programmeringen vid köptillfället. Det är svårt att säga vad storleken på en sådan ersättning skulle vara, man kan se till marknadspriserna.

Enligt 29 § konsumentköplagen får du häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för honom. För att avgöra om det är av väsentlig betydelse för dig ska en helhetsbedömning göras där möjligheterna att rätta felet eller kompensera dig genom övriga påföljder beaktas. Väsentligheten behöver inte ha varit synbar för säljaren, men om felet är sådant att det för köpare i allmänhet skulle vara av ringa betydelse, ligger bevisbördan på dig som köpare att visa att felet är väsentligt för dig.

Du har också rätt till skadestånd och har rätt till ersättning för den (ekonomiska) skada du åsamkats på grund av att bilen är felaktig, vilket följer av 30 § konsumentköplagen. Ersättning bör även då motsvara prisskillnaden mellan en felfri bil av samma modell och din bil. Av 30 § konsumentköplagen tredje stycket följer det att du alltid har rätt till skadestånd om felet är något som säljaren särskilt utfäst med garanti, vilket säljaren i detta fall har gjort.

I detta fall torde ett prisavdrag/skadestånd som motsvarar skillnaden i värde mellan din bil och en bil utan felaktig motor eller, om felet anses vara väsentligt, hävning vara aktuell.

Sammanfattning

Är det så att motorn inte stämmer överens med garantin säljaren lämnar föreligger ett fel i bilen. Jag rekommenderar dig att reklamera bilen hos säljaren och redogöra för felet och kräva prisavdrag/skadestånd eller hävning, vilket innebär att köpet går åter.

Har säljaren en annan uppfattning eller inte alls vill göra upp med dig rekommenderar jag att du tar kontakt med Allmänna reklamationsnämnden eller din kommuns konsumentrådgivning. Vill du ha hjälp med att göra felet gällande, reklamera och eventuella kravbrev eller hjälp vid en tvist kan Lawlines Juristbyrå bistå dig, meddela i så fall mig så återkommer vi med prisuppgifter.

Hoppas att svaret var till er hjälp. Om ni har någon ytterligare fråga om saken hör gärna av er till mig.

E-post: bartu.bugdayli@lawline.se

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo