Fel i bil köpt av privatperson - vad kan man göra?

2021-05-21 i Köplagen
FRÅGA
Köpte en bil på blocket som visat sig inte kunna backa. Fick provköra bilen och den rullade på i vanlig ordning framåt och efter betalning och bilen skrivits över skulle jag teckna försäkring på bilen - så blev sittandes i ca 30min på stället där vi avslutade affären. Efter det ska jag lämna platsen och när jag har kört cirka 500m och ska backa så går det inte. Ringer upp säljaren och frågar, varpå han hävdar att detta är ett problem han aldrig märkt av och att han inte kan göra något åt saken då jag redan betalat för bilen. Undrar därför om jag har något att stå på som kan häva affären? Eftersom det här är en så grundläggande sak en bil måste kunna. Värt att tillägga så vid affären bad den förra ägaren att få köra sista biten, till hans port, för att "ta farväl" till bilen. Han hade då bett mig att (gissningsvis väldigt strategiskt) parkera i en uppförsbacke utan några andra bilar i vägen, så när han ska köra tillbaka så "backar" han men utan att använda motorn - på vilket sätt han i min värld undanhöll att bilen egentligen inte kan backa.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över vilka rättigheter du har vid köp av en bil som visat sig vara beskaffad med fel. Som jag förstår dig rör det sig om ett köp mellan dig och en annan privatperson.

Köp av lös egendom mellan privatpersoner regleras i köplagen (KöpL). Du har då inte samma skydd som du skulle haft om du köpte en bil direkt från en näringsidkare, då konsumentköplagen istället skulle ha blivit tillämplig.

Fel i varan enligt KöpL

Enligt KöpL ska en vara stämma överens med vad som följer av avtalet bland annat vad gäller dess kvalitet (17 § KöpL). Det är alltså vad parterna avtalat som är avgörande för huruvida ett fel i varan föreligger eller ej. Det framgår inte av din fråga vad ni skriftligen eller muntligen avtalat om bilen så jag kommer fortsättningsvis utgå från att ni inte utfäst något speciellt om dess egenskaper.

Även om inget speciellt är avtalat om varans skick kan fel i varan föreligga om varan anses avvika från en allmän uppfattning om hur sådana varor ska vara beskaffade. I det ingår bland annat att varan ska vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § andra stycket KöpL). Med detta avses bland annat att varan ska ha allmän funktionsduglighet. Avviker varan från detta är den att anses som felaktig (17 § tredje stycket KöpL). Säljaren ansvarar för avvikelser från detta även om han var i god tro om bristen. I ditt fall rör det sig om en bil och då förutsätts givetvis för funktionsduglighet att bilen kan backa.

Fel i vara som sålts med förbehåll om "befintligt skick"

Det framgår inte av din fråga om det rör sig om en begagnad bil, men om så skulle vara fallet brukar utgångspunkten vara att varan säljs med förbehåll om "befintligt skick" eller liknande. Att varan säljs med ett sådant förbehåll innebär att säljaren friskriver sig från visst ansvar. Varan kan dock ändå anses felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet (19 § första stycket andra punkten KöpL). Det måste för att detta ska kunna bli gällande röra sig om ett väsentligt fel som säljaren haft vetskap om, det räcker inte att det är ett fel säljaren borde ha känt till. Att det i paragrafen sägs att det "måste antas" ger dock köparen viss bevislättnad i detta avseende.

Att bilen inte kan backa måste anses vara ett väsentligt förhållande rörande bilens egenskaper. Utifrån din beskrivning av säljarens agerande förefaller det som han haft vetskap om att bilen är trasig. Jag förutsätter också att om du hade fått reda på att bilen hade detta fel så hade du inte genomfört köpet, vilket innebär att underlåtenheten att berätta om felet har inverkat på köpet.

Köparens undersökningsplikt

Köparen får inte åberopa sådana fel som han måste antas ha känt till vid köpet (20 § första stycket KöpL). Om köparen före köpet undersökt varan får han inte som fel åberopa vad han borde lagt märke till vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder (20 § andra stycket KöpL).

Med att säljaren handlat i strid mot god tro och heder avses i första hand att denne aktivt försökt dölja något. Även att underlåta att tala om omständigheter som köparen i och för sig borde ha upptäckt kan i undantagsfall medföra att köparen kan åberopa omständigheten som fel. I NJA 2007 s. 86 skulle en privatperson köpa en sommarstuga där han uttryckt för säljaren att syftet med förvärvet var att få lugn och ro. Nära intill stugan låg en motocrossbana som gjorde att omgivningen drabbades av buller. Säljaren kände till bullret sedan tidigare. HD kom fram till att köparen utan nämnvärd svårighet kunnat ha upptäckt bullret och därför skulle köparen normalt inte kunna åberopa bullret som fel. Dock ansåg HD att säljaren förstått att köparen av sommarstugan var i villfarelse då köparen inte själv tog upp bullret. Säljaren hade också själv lagt ner aktivitet för att stoppa bullret och måste därmed förstått att en sådan uppgift kan vara avgörande för köparens beslut att köpa. HD ansåg därmed att säljaren istället för att upplysa köparen utnyttjat dennes okunskap.

Enligt min bedömning är att bilen inte kan backa är något som du vid en undersökning egentligen borde ha upptäckt. Utifrån din beskrivning av säljarens beteende låter det dock som om han aktivt försökt dölja att bilen inte kan backa för dig. Även om det alltså skulle anses falla under din undersökningsplikt att se till att bilen kan backa så är omständigheterna lika ett sådant undantagsfall som i NJA 2007 s. 86 där säljaren ansågs ha utnyttjat köparens okunskap. I så fall kan felet i varan göras gällande även om det är något du borde ha upptäckt vid din undersökning.

Åtgärdande

Om varan är felaktig får köparen avkräva avhjälpande, prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd (30 § KöpL). Köparen av varan är skyldig att undersöka varan så snart som möjligt efter avlämnandet (31 § KöpL), vilket inte borde vara något problem eftersom du så snart efter genomfört köp upptäckte problemet. En reklamation av varan måste även ske inom skälig tid (32 § KöpL). När köparen reklamerar varan måste han inte ange vilken påföljd han vill göra gällande. Det räcker dock inte att i allmänna ordalag klaga på varan, utan det krävs att köparen förmedlar vilket fel han anser föreligger samt att han tänker hålla säljaren ansvarig. Eftersom du hörde av dig till säljaren omgående efter att du börjat köra bilen borde detta vara uppfyllt, beroende på vad som sas under samtalet. Annars skulle jag rekommendera dig att kontakta säljaren och förmedla detta så snart som möjligt.

De påföljder som köparen har rätt att göra gällande är avhjälpande (34 § KöpL) med vilket avses att köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Köparen kan även, om inte säljaren kan eller inte inom skälig tid avhjälper felet, kräva prisavdrag (37 § KöpL). Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köpararen och säljaren insåg eller borde ha insett detta kan köparen även kräva att få häva köpet (39 § KöpL). Köparen har även under vissa förutsättningar rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig (40 § KöpL).

Sammanfattning

Jag kan inte ge dig ett helt säkert svar på din fråga då jag inte är insatt i alla omständigheter kring bilköpet. Utifrån de uppgifter du lämnat är dock min bedömning att fel föreligger i bilen du köpt eftersom den inte är funktionsduglig. Detta är ett väsentligt fel som säljaren verkar ha känt till och borde därför kunna göras gällande även om bilen skulle ha sålts med förbehåll om att den säljs i "väsentligt skick" eller liknande. Huruvida detta är ett fel du borde ha upptäckt när du undersökte bilen eller ej är en bedömningsfråga. Min uppfattning är att så skulle kunna vara fallet. Även om det är något du borde ha upptäckt vid din undersökning förefaller det som att säljaren utifrån din beskrivning agerat i strid mot god tro och heder, och då kan felet i varan ändå göras gällande.

Jag skulle råda dig att kontakta säljaren och reklamera bilen genom att påpeka felet samt förmedla att du tänker hålla honom ansvarig, om du inte redan gjort detta, samt fundera över vilken typ av avhjälpande du skulle vilja ha. Om säljaren inte vill gå med på dina krav så finns alltid möjligheten att ta ärendet vidare vid en domstol. Skulle du i så fall vilja ha ytterligare juridisk rådgivning kan du komma i kontakt med våra jurister här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1438)
2021-11-28 Vem står risken för varor som inte kommer fram?
2021-11-23 Kan köpare av min bil kräva prisavdrag eller häva köpet?
2021-11-22 Fel i begagnad vara som köpts av privatperson
2021-11-22 Vem ansvarar för vara som inte kommit fram?

Alla besvarade frågor (97375)