Fel enligt köplagen, säljarens ansvar

2016-09-28 i Köplagen
FRÅGA
HEJ Jag sålde en motorcykel till en person för 12000 kr. De testar motorcykeln och efter en provkörning så bestämmer de sig, betalar kontant och tar hem motorcykeln. De hör av sig efter ca 3 veckors användning och ett allvarligt fel har uppstått i motorn som kommer kosta 9000 kr att laga enligt verkstaden. De vill att jag skall ställa upp och betala lagningen vilket jag tvekar till och vi avslutar samtalet med att jag inte kommer att betala detta. De kontaktar en jurist som skriver till mig och de påstår att de kommer att lämna in en stämning till tingsrätten om jag inte tar tillbaka mopeden och lämnar tillbaka hela köpesumman. Det känns som ett hot, men man blir fundersam vad man skall göra i detta läge?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid köp av lös egendom mellan två privatpersoner (eller två företag) så gäller Köplagen (KöpL). Köplagen är dispositiv vilket innebär att den inte blir gällande i den del annat har avtalats mellan parterna (3 § KöpL).

Vad som avses med fel

För att köparen ska kunna göra felet gällande så krävs det att det föreligger ett fel i varan. Vad som avses med fel är ifall varan på något sätt inte överensstämmer med vad som avtalats (17 § KöpL). Detsamma gäller om varan inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL). En vara kan säljas i ”befintligt skick” eller liknande förbehåll, den kan dock ändå anses felaktig om den inte stämmer överens med de uppgifter säljaren lämnat eller om den är i väsentligt sämre skick än köparen hade kunnat förvänta sig, med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter (19 § KöpL).

Köparen har ingen plikt att undersöka varan innan köpet, men om han likväl har gjort det så kan han inte åberopa såsom fel vad han har upptäckt eller borde ha upptäckt vid undersökningen (20 § KöpL).

Risken för varan

En annan faktor som är avgörande för om fel kan anses föreligga är varans skick när risken för varan går över på köparen. Risken övergår normalt på köparen när varan har avlämnats (13 § KöpL). Om felet har funnits redan innan avlämnandet ska därför säljaren bära ansvaret för felet, detta gäller även om felet inte är märkbart förrän efter avlämnandet - det avgörande är när felet uppstått. Även om en försämring av varans skick uppkommer efter att risken gått över på köparen så ska den anses felaktig om försämringen är en följd av säljarens avtalsbrott (21 § KöpL).

Reklamationsplikt

Det köparen har gjort genom att höra av sig till dig och berätta om felet och begära att du ska ersätta skadan är att de har reklamerat felet. Köparen får inte åberopa varan som felaktig om han inte reklamerar felet inom skälig tid efter han märkt eller borde märka felet (32 § KöpL).

Påföljder

Om köparen reklamerar i tid har han rätt till att kräva avhjälpande eller omleverans (34 § KöpL). Omleverans kan uteslutas då du är privatperson. Om säljaren inte avhjälper felet har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det. Om avhjälpande inte är möjligt eller om det inte sker inom skälig tid efter reklamationen så får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § KöpL). Hävning på grund av fel är endast möjligt om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett det samt om köparen lämnar meddelande om detta inom skälig tid (39 § KöpL).

Avslutande synpunkter

Det är svårt för mig att med de uppgifter jag har dra en slutsats kring huruvida köparen har rätt att göra gällande fel eller ej, det hela beror på vad det är för typ av fel och vad som har sagts och avtalats innan köpet. Men om felet kan tänkas ha förelegat redan innan avlämnandet och köparen inte borde ha upptäckt felet vid sin undersökning av varan innan köpet så kommer antagligen du som säljare bli ansvarig för skadan. Huruvida reklamationen skett i tid går inte heller helt säkert att säga då det är svårt att veta när köparen har eller borde ha upptäckt felet, det kan bero på vad för typ av fel det är. Du bör försöka ta reda på vad exakt felet består i om inte köparen redan klargjort det, eftersom "fel i motorn" antagligen kan betyda olika saker. Om du tror att det kan vara så att felet inte uppstått efter avlämnandet så är nog det klokaste att betala reparationskostnaderna för den, såvida dessa är skäliga. Om du däremot misstänker att felet beror på köparens hantering av varan så kan du bestrida anklagelserna. Du får dock då vara beredd på att tvisten kan tas vidare till domstol. För vidare hjälp i ditt ärende så kan du kontakta våra verksamma jurister, här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och lite vägledning i ditt dilemma.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1295)
2021-01-15 Köp av tjänst mellan näringsidkare och avvaktande av betalning
2021-01-14 Har jag ångerrätt när jag handlar från en privatperson?
2021-01-13 Köparens undersökningsplikt vid köp av lös egendom mellan privatpersoner
2021-01-12 Kan en häva ett köp om säljaren ljuger om varans egenskaper och kvalitet?

Alla besvarade frågor (88101)