Fastighetstillbehör efter avstyckning

2019-07-31 i Fastighet
FRÅGA
HejsanVi har en ganska stor fastighet (A) som för något år sedan avstyckades och såldes, det är nu ett nytt hus på denna tomt (B) På den tomt som såldes (B) har vi i många år haft ett elskåp nere vid vattnet som är kopplat till vår fastighet (A). Vi hann inte flytta detta elskåp i samband med att vi sålde tomten och nu säger nuvarande ägare (B) att elskåpet är deras och att vi inte kan flytta det upp till vår fastighet.De kan inte nyttja elen från skåpet eftersom "påslagning" sker från vårt pannrum, men jag misstänker att de kan ha grävt upp kabeln och kopplat från, dragit ny ledning till deras hus och använder Centralen som sinVad gäller - vad kan/får vi göra? Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Fast egendom och fastighetstillbehör
Svaret på vem som har rätt till elskåpet är beroende av till vilken fastighet elskåpet hör.

I 1 kap. 1 § Jordabalken (JB) anges att fast egendom är jord och att denna är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör enligt 2 kap. 1 § bl.a. byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Allmänna fastighetstillbehör är alltså sådan egendom som genom sitt fysiska samband hör till fastigheten. Det fysiska sambandet ställer krav på att egendomen ska ha en viss stabilitet eller bestämdhet, men den behöver inte vara direkt fastsatt i marken. Egendom på hjul uppfyller dock inte kravet eftersom det är för lätt att flytta på.

Andra stycket i 2 kap. 1 § JB omfattar egendom som befinner sig utanför fastighetens område. Enligt denna bestämmelse hör till en fastighet även byggnad eller annan anläggning som är uppförd utanför fastigheten, om den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövandet av ett servitut till förmån för fastigheten och inte hör till den fastighet där den finns.

I ditt fall kan konstateras att elskåpet är beläget på fastighet B och därför saknar fysiskt samband med fastighet A. Med utgångspunkt i 2 kap. 1 § 1 st. JB är elskåpet således fastighetstillbehör till fastighet B. Av din fråga framgår även att elskåpet inte uppförts på fastighet B på grund av ett servitut, jfr st. 2 i samma bestämmelse. Det saknas därför stöd för att elskåpet skulle vara tillbehör till fastighet A.

Vad kan ni göra?
Fastighetstillbehör kan föras över till en annan fastighet utan att fysiskt flytta på anläggningen. Detta kan göras genom att ett servitut bildas eller om det redan finns ett existerande servitut som skapats vid en lantmäteriförrättning (det räcker alltså inte med ett avtalsservitut eller en nyttjanderätt för att fastighetstillbehöret ska överföras). Om det inte är aktuellt att överföra fastighetstillbehöret från fastighet B till fastighet A kan ni upprätta ett servitut som i vart fall ger er nyttjanderätt till elskåpet.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du har även valt telefonuppföljning till din fråga och jag har kontaktat dig på mail med förslag på tid. Återkom gärna till mig så snart du kan om du behöver boka om tiden.

Med vänlig hälsning,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll