Fastighetsköp, dold samäganderätt och enskild egendom

FRÅGA
Vi har ett äktenskapsförord att all våra tillgångar, även framtida anskaffningar, ska vara enskild egendom. Nu har jag köpt ett fritidshus, köpeavtalet står i mitt namn, men maken har bidragit med en liten del av köpeskillingen. Är huset ändå att anse som min enskilda egendom? Dvs är det namnet på köpeavtalet eller vem som betalar som avgör?
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid fastighetsköp är det den person som står på köpeavtalet som tillskrivs äganderätten. Det är alltså Du som är ägare till fritidshuset och inte maken, oavsett vem det är som har betalat. Det finns emellertid regler om så kallad dold samäganderätt som innebär att den make (eller sambo) som inte står med på köpeavtalet ändå blir samägare till fastigheten, trots att vederbörande alltså inte står med på köpeavtalet. Dessa regler härrör från domstolspraxis och innebär att makarna presumeras vara samägare till en fastighet om fastigheten förvärvats för gemensamt bruk och den make som inte står med på köpeavtalet har lämnat någon form av ekonomiskt bidrag till köpet, vilket din make har. Såvida ni inte har kommit överens om att fastigheten ska vara enbart din och att ni därigenom förklarat att ni inte avser att äga den gemensamt (trots att din make bidrog med en liten del av köpeskillingen) kommer ni troligtvis att presumeras vara samägare till fritidshuset.

Huruvida ni är samägare eller inte är dock irrelevant för avgörandet om fritidshuset är enskild egendom eller giftorättsgods. Såvida äktenskapsförordet är giltigt (det ska vara skriftligt, undertecknas av båda makarna och registreras hos skatteverket enligt 7 kap. 3 § äktenskapsbalken) är alltså huset enskild egendom eftersom det har gjorts till sådan i ett äktenskapsförord (se 7 kap. 2 § 1 p äktenskapsbalken). Följden av att huset är enskild egendom är det inte ingår i bodelningen vid eventuell skilsmässa (10 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Har ni kommit överens om att huset är ditt och att ni inte ska vara samägare tillhör äganderätten till huset enbart dig och det är enbart din enskilda egendom. Skulle det vara så att den förvärvats för gemensamt bruk och ni inte uttryckligen kommit överens om att huset enbart ska vara ditt har din make anspråk på halva äganderätten av huset och det är således även hans enskilda egendom.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1218)
2021-04-18 Enskild egendom, samägande och lottläggning
2021-04-17 Fråga om upprättande av äktenskapsförord
2021-04-17 Kan en make kräva att få del av värdeökning på en lägenhet som den andra maken äger vid försäljning?
2021-04-13 Tolkning av äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (91309)