Fast och lös egendom i hyrd villa

2016-07-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
hej,räknas luftkonditioneringsanläggning som man fått installerat i hyrd villa, som vi bor i, som lös egendom eller fast egendom? var i lagen står det om denna typ av egendom? tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lös egendom är allt som inte är att anse som fast egendom. Bestämmelserna om vad som är fast egendom stadgas i Jordabalken (JB) (här). 1 kap. 1 § JB (här) stadgar att fast egendom är jord, indelad i fastigheter. Till fastigheter räknas även fastighetstillbehör vilka är föremål som har ett fysiskt- och ett ägarsamband med fastigheten, se 2 kap 2 och 4 §§ JB (här) och (här).

Att föremålet ska ha ett fysiskt samband med fastigheten innebär att det ska ha anbragts inom fastigheten på ett ändamålsenligt vis. Dessutom ska föremålet vara anbringat för stadigvarande bruk, vilket innebär att det aktuella föremålet ska brukas permanent på fastigheten. I 2 kap. 2 § 2 st. JB (här) finns en lista av föremål som kan vara byggnadstillbehör. Denna uppräkning är inte uttömmande, utan utgör bara exempel på vad som kan vara byggnadstillbehör. En luftkonditioneringsanläggning har ett fysiskt samband med en fastighet och är även att betrakta som ett föremål som typiskt sätt är att betrakta som något som brukas permanent.

Vidare krävs det, som huvudregel, att föremålet ska ha tillförts fastigheten av fastighetsägaren för att det ska anses utgöra fastighetstillbehör, se 2 kap. 4 § JB (här). Ifall fastigheten är samägd av fler än en person kan det krävas att föremålet som ska tillföras fastigheten är ägt av alla delägarne till fastigheten, annars kan föremålet kanske inte bli ett fastighetstillbehör utan istället ses som en lös egendom. För de fall fastighetsägaren, som ni hyr fastigheten av, installerat luftkonditioneringsanläggningen på fastigheten är anläggningen att betrakta som fastighetstillbehör, alltså fast egendom. För de fall du som hyresgäst inställerat luftkonditioneringsanläggningen förblir föremålet lös egendom så länge det inte kommer i samma ägares hand. Att komma ”i samma ägares hand” innebär inte enbart ett rent fysiskt innehav, kravet är istället att det ska finnas ägargemenskap mellan föremålet och fastigheten. Fastighetägaren måste således köpa anläggningen av dig för att den ska bli fast egendom.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1988)
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?
2020-10-11 Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?
2020-10-11 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85358)