Får vi sätta upp laddstolpar på en gemensamhetsanläggning som avser parkeringsplatser?

2019-06-13 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Laddstolpar i samfällighetVi är en samfällighet som har ett hundratal parkeringsplatser. Vissa av dem har motorvärmare (som inte omnämns i anläggningsbeslutet). Samfälligheten består av 120 fastigheter. Naturligt så finns de bara ett par elbilar bland medlemmarna eftersom det inte går att ladda.- Kan vi sätta laddstolpar utan att ändra i anläggningsbeslutet?- Om inte, vilka konsekvenser kan det få om vi skulle anse att laddstolpar ingår, köra på, och någon kontaktar Lantmäteriet för att få det prövat?Tack på förhand
SVAR

Hej, kul att ni har valt att vända er till oss på Lawline för att få svar på er fråga!

För att ni ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat er situation för att sedan besvara er fråga utifrån den uppfattningen.


Hur jag uppfattat era frågor och er situation

Jag förstår det som att ni är en samfällighet som består av 120 fastigheter. Samfälligheten ansvarar över en gemensamhetsanläggning för ändamål parkering. I anläggningsbeslutet nämns inte att vissa av parkeringsplatserna har motorvärmare.

Jag utgår från att gemensamhetsanläggningen (parkeringsplatserna) förvaltas genom en samfällighetsförening, där beslut om att vidta vissa åtgärder inom ramen för anläggningsbeslutet kan fattas om en majoritet av medlemmarna i föreningen är överens.

Era frågor gäller:

1) Kan samfällighetsföreningen besluta att ni ska sätta upp laddstolpar?

2) Om samfällighetsföreningen inte kan besluta om laddstolpar men gör detta i alla fall, vilka konsekvenser kan då inträda?

Reservation

Jag vill uppmärksamma er på att mitt svar på era frågor kommer att vara begränsat med hänsyn till att en granskning av anläggningsbeslutet egentligen skulle behöva göras. Dessutom är fråga nr 2 allt för omfattande för att kunna besvaras till fullo inom ramen för expressrådgivningen. Expressrådgivningen är avsedd att ge svar på en fråga som inte kräver granskning av dokument eller omfattande rättsutredningar.

Vill ni efter denna konsultation ha ytterligare juridisk hjälp kan ni anlita vår juristbyrå: vega.schortz@lawline.se, vi hjälper dig gärna!

1) Kan samfällighetsföreningen besluta att ni ska sätta upp laddstolpar?

I samband med att en gemensamhetsanläggning inrättas beslutas vad som ska ingå i gemensamhetsanläggningen och hur de deltagande fastigheterna ska sköta och fördela kostnaderna för - i detta fall - parkeringsplatserna.

Ni har i er fråga förklarat att det inte står någonting om motorvärmare i anläggningsbeslutet och gissningsvis står det inte heller någonting om laddningsstolpar.

I anläggningsbeslutet står troligtvis att gemensamhetsanläggningen har bildats för ändamål "parkering" eller "parkeringsplatser". I ett anläggningsbeslut brukar det också stå vad som inkluderas i ett begrepp såsom parkeringsplatser.

Står det något om att "till parkeringsplats hör laddningsstolpar eller liknande anordningar som behövs för parkeringsplatsernas funktion" är troligt att samfälligheten, genom samfällighetsföreningen, kan besluta om att upprätta laddningsstolpar. Står det ingenting om detta blir det en tolkningsfråga som ni lämpligen kan rådfråga kommunen om som vanligtvis förvaltar parkeringsplatser. Även Trafikverket och Lantmäteriet borde kunna ge er vägledning.

2) Om samfällighetsföreningen inte kan besluta om laddstolpar men gör detta i alla fall, vilka konsekvenser kan då inträda?

Fattar samfällighetsföreningen beslut utanför sitt kompetensområde kan föreningsmedlemmar klandra beslutet genom att väcka talan mot föreningen hos mark- och miljödomstolen. När talan har väckts kan mark- och miljödomstolen förordna att beslutet tills vidare inte får verkställas, se 53 § lag om förvaltning av samfälligheter.

Ibland krävs även bygglov för att väsentligt ändra parkeringsplatser som är belägna utomhus. Oavsett om bygglov krävs i ert fall eller inte får ni inte vidta åtgärder med parkeringsplatserna som inte är förenliga med plan- och bygglagstiftningen.

Utför ni åtgärder i strid med plan- och bygglagen kan byggnadsnämnden i er kommun förelägga er att ta bort de uppförda laddningsstolparna eller uppföra dem på ett annat sätt.

Lycka till!

Jag rekommenderar er att kontakta vår juristbyrå där våra jurister kan sätta sig in i just ert ärende och granska dokument samt göra omfattande rättsutredningar åt er.

Ni har även begärt 30 minuters telefonrådgivning. Jag kommer att ringa er fredagen den 14 juni kl. 13.00. Jag ringer från dolt nummer. Om tiden inte passar får ni vänligen kontakta mig så gör vi upp en ny tid: vega.schortz@lawline.se

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2038)
2021-05-03 Flytta in i bostad utan bygglov - vad kan man göra?
2021-04-30 Hur nära tomtgränsen får ett staket eller plank ha till tomtgränsen?
2021-04-23 Störning från granne
2021-04-21 Kan en före detta ägare ha rätt att nyttja mark på fastighet?

Alla besvarade frågor (92012)