FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut19/11/2017

Får vi sätta upp en grind på servitutsvägen? Hur upphävs ett servitut?

Hej,

Finns ett servitut en kort väg på 15-20m som tillhör vår fastighet men grannfastigheten har servitut på sedan 1926 och äger enligt avtalet rätt att nyttja vår portal/väg som infart till deras innegård (värt att notera att idag används den aldrig av grannfastigheten för att köra in bilar eller liknande.) Vi vill nu sätta upp en grind ut mot vägen för att hindra obehöriga att ta sig in på innegården. Kan vi göra det utan att prata med fastigheten som har servitut? Kan man komma ifrån servitutet på något sätt? Kan vi kräva att grannfastigheten ska hjälpa till att finansiera köpet av grind?

Hälsn

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med är det vad som anges i servitutet som gäller. Även om era grannar inte nyttjar vägen över huvud taget har de principiellt sett fortfarande rätten enligt avtalet.


Är det okej att sätta upp grinden?

I ett servitutsförhållande har ni som ägare av vägen (den tjänande fastigheten) en skyldighet att inte hindra er granne (den härskande fastighetens ägare) från att använda servitutsvägen. Om ni lägger ut hinder för er granne att nyttja vägen är ni skyldiga att ta bort hindret omedelbart och ersätta eventuell skada. Det stadgas i 14 kap. 7 § Jordabalken.

Att sätta upp en grind på vägen utgör typiskt sett ett sådant hinder för er granne att använda vägen. Högsta Domstolen har dock fastställt i NJA 1974 s 621 att om en grind sätts upp för att motverka obehöriga att ta sig in och det endast medför ringa men för att använda en in- och utfart är det godtagbart. I det fallet var grinden haspad och olåst, vilket gjorde att ägaren till den härskande fastigheten, grannen, utan särskild svårighet fortfarande kunde nyttja servitutsvägen.

Om ni ska sätta upp en grind borde ni sätta upp en sådan som grannen i vart fall kan öppna utan svårigheter, t.ex. en haspad grind. Det viktigaste är alltså att er granne fortfarande har möjlighet att använda vägen utan särskilt hinder.


Borde ni prata med er granne om detta?

Det finns ingen lagstadgad skyldighet att den tjänande fastighetens ägare ska meddela den härskande fastighetens ägare om eventuella förändringar. Ni borde dock enligt mig göra det. För att undvika eventuellt försämrad grannsämja rekommenderar jag er att prata med er granne om de ändringar ni tänker göra. Om grannen skulle motsätta sig att en grind sätts upp kan ni hänvisa till att ni inte åsidosätter de skyldigheter ni har gentemot grannen då framkomligheten för grannen inte rubbats till men för den.


Kan ni begära att grannen hjälper till att finansiera grinden?

Det finns ingen skyldighet för en ägare i den härskande fastigheten att vara med och betala för ändringar ni väljer att göra. Ni kan därför inte begära att grannen ska delfinansiera grindmonteringen.


Hur kommer ni ifrån avtalsservitutet?

Som utgångspunkt gäller ett avtalsservitut tillsvidare om inget slutdatum angivits. Det är inte möjligt att säga upp ett avtalsservitut om inte den andre parten samtycker till uppsägningen. Det måste alltså ske från båda sidor. Det finns dock möjlighet att "tvångsvis" upphäva servitutet.

Enligt 14 kap. 14 § Jordabalken regleras upphävning av servitut i Fastighetsbildningslag (1970:988).

Eftersom ni skriver att vägen idag "aldrig" används av grannfastigheten tyder det på att servitutsvägen inte behövs för grannfastigheten längre. Om grannen exempelvis använder en annan väg för att komma till sin fastighet talar det än mer för att servitutsvägen inte behövs. I så fall finns det möjlighet att upphäva servitutet enligt 7 kap. 5 § andra stycket Fastighetsbildningslagen.

Enligt samma bestämmelse är det också möjligt att få ett servitut upphävt om det kan anses att grannfastigheten övergivit vägen då den inte använts på väldigt lång tid. Med hänvisning till att ni skrev "aldrig" talar det för att servitutsvägen övergivits av grannen.

För att upphäva ett servitut görs en fastighetsreglering, och då måste en ansökan om lantmäteriförrättning göras. Det gör ni hos Lantmäteriet här.


För att sammanfatta allt
får ni sätta upp grinden så länge grannen kan öppna den utan särskilda svårigheter (t.ex. haspad grind). Ni måste inte prata med er granne om detta, men det kan vara bra för vänlighetens skull. Kanske grannen inte bryr sig om vägen och godkänner en uppsägning av servitutet? Om inte, finns det möjlighet att upphäva det genom ansökan hos Lantmäteriet, givet att vägen är betydelselös för eller övergiven av grannfastigheten.


Hoppas att detta gav er svar på er fråga. Kommentera gärna nedan om ni har ytterligare frågor angående detta.

Med vänlig hälsning,

Jakob AxelssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000