Får vi besöka vår var när han är i livets slutskede, trots besöksförbudet på boenden?

FRÅGA
Vår far bor på ett av kommunens vård och omsorgsboenden som har åtta lägenheter för personer med demenssjukdom. Han bor i en av dessa lägenheter. Kommunen har infört besöksförbud på boendet på grund av Corona smittan. På det boendet där far bor finns idag inte Covid-19 ännu och vi anhöriga har det inte heller. Far närmar sig livets slutskede och vi undrar nu om kommunen har någon juridisk rätt att hindra oss från att vara med vår far de sista dagarna han har kvar i livet?Har kommunen/boendet i dagsläget (p.g.a Coronasmittan) rätt att undanhålla/hemlighålla information om att far är döende för oss närmast anhöriga?Detta är vår sista och enda chans att träffa honom medan han fortfarande är kvar i livet.Tacksam för svar snarast!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Förbud mot besök till vissa boendeformer för äldre regleras i förordningen om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Förbudet är tillfälligt, gäller i hela landet och är utfärdat av regeringen genom en förordning. De boendeformer som omfattas av besöksförbudet är särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre och så kallade biståndsbedömt trygghetsboende. Dessa boenden kan vara kommunala boenden såväl som enskilt bedrivna verksamheter med tillstånd från IVO. Begreppet särskilda boendeformer för service och omvårdnad är ett samlingsbegrepp. Platser för korttidsvård eller korttidsboende anses vara en del i begreppet särskilda boendeformer för äldre och omfattas därmed i den skyldighet kommunerna har enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL).

Av förordningen framkommer att dess syfte är att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 till personer som vistas i vissa boenden för äldre (1 §). Den verksamhetsansvarige för boendet får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet mot besök om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av sjukdomen covid-19 är liten i boendet (4 §). Beslut enligt förordningen får inte överklagas (5 §). Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om tillämpningen av förordningen om besöksförbud kan omständigheter som motiverar undantag från förbudet i det enskilda fallet vara att det finns behov av besök i samband med vård i livets slutskede. Den närstående förses i sådana fall med den skyddsutrustning som situationen kräver.

Som redogjorts för redan inledningsvis är besöksförbudet tillfälligt. Förordningen trädde i kraft den 1 april 2020 och gäller till den 1 juli 2020. Huruvida den kommer att förlängas därefter kommer mest troligt att vara beroende av hur situationen i landet är då. Anledningen till förbudet är att skydda de boende, inklusive din far. Allt för lättvindiga undantag från förordningen medför ökade besök och om någon annan besöker en anhörig kan det i förlängningen innebära att din far smittas och blir sjuk.

Min rekommendation är att du kontaktar den verksamhetsansvarige för boendet begär ett det görs ett undantag så ni kan besöka er far. Det kommer att göras en bedömning i det enskilda fallet avseende om din far är i livets slutskede eller ej och om besök kan genomföras på ett sätt som inte äventyrar säkerheten för övriga boende. Det bör uppmärksammas att de allmänna råden avseende livets slutskede enbart är rådgivande. Det finns således ingen skyldighet att medge undantag till besöksförbudet. Ett negativt beslut kan som synes inte heller överklagas.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (269)
2021-04-16 Kan jag själv välja vilket vaccin mot covid-19 jag får?
2021-04-06 Vad kan jag göra om jag får en felaktig diagnos?
2021-03-31 Kan jag välja vilket covid-19 vaccin jag ska ta?
2021-03-30 Får respiratorn stängas av?

Alla besvarade frågor (91260)