FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut23/07/2021

Får vem som helst fritt passera över min tomt på en samfälldhetsväg?

Över vår tomt går en samfällig väg som inte längre nyttjas, men hos lantmäteriet är den ännu registrerad på så sätt. Vilka har rätt att gå och cykla över vår tomt? Är det enbart delägarna i samfälligheten - eller har vem som helst rätt att till fots eller med cykel passera över tomten?

Den gamla samfällda vägen håller på att växa igen så inga bilar kan köra över tomten.

Närboende som inte är delägare i samfälligheten hävdar att de fritt kan passera över tomten - vilket vi inte gillar.

Det jag också undrar över är hur allemansrätten spelar in i samfälligheter - om den på något sätt ger rätt till passage?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vägen

Av ditt brev framgår det att vägen är registrerad hos lantmäteriet. Jag tolkar det som att vägen är ett servitut. Ett servitut ger andra berörda fastigheter rätt att nyttja det, i det här fallet vägen. Det innebär att din tomt (Fastighet) är en tjänande fastighet till de övriga fastigheterna i samfälldheten. Ett servitut har till avsikt att finnas till på obestämd tid för stadigvarande bruk, se 14 kap 1 § jordabalken.

Vem har rätt att nyttja vägen

Vad vägen syftar till framgår inte av ditt brev. Men eftersom det är en väg till för samfälldheten förmodar jag att den finns till antingen för att övriga fastighetsägare ska kunna komma fram till sina fastigheter, eller att den möjligtvis leder till en badplats eller liknande. Vilket ger medlemmarna i samfälldheten rätt att nyttja vägen.

Allemansrätten

Allemansrätten bygger på sedvana och regler som är mycket gamla, och därmed inte alltid stämmer överens med hur samhället ser ut idag. Var och en har rätt att vistas till fots på annan markägares ägor så länge de inte skadar marken. I ditt fall är det en väg som går på din tomt. Allemansrätten tillåter då att det är tillåtet att ta väg över din tomt. Detta gäller dock bara om det ligger utanför din hemfridszon.

Med hemfridszon menas avståndet till din bostad. Har du exempelvis en öppen tomt utan staket och vägen ligger på ett avstånd om ca 70 meter från ditt hus, anses det ligga utanför din hemfridszon. Om du har en insynskyddande häck, kan avståndet vara ca 15 meter. Av ditt brev framgår det att du störs när allmänheten går på vägen, vilket tyder på att det inkräktar på din hemfridszon. Allmänheten ska respektera markägaren. Exempelvis kan det vara tillåtet att bada på en privat badbrygga. Detta gäller dock inte när ägaren är på bryggan eller i närheten av den.

Det är förbjudet enligt 12 kap 4 § brottsbalken att ta väg över annans mark (Tomt) om det inte finns någon väg och det riskerar att skada marken, eller om du har ett staket runt tomten.

I ditt fall skriver du att vägen växer igen och inte används av samfälldheten. Det kan tolkas som att det inte längre är en väg. Det är då inte tillåtet att ta väg över din tomt, därmed gäller inte allemansrätten.

Sammanfattning

En samfälldhetsväg får nyttjas av medlemmarna. Så länge vägen har en vedertagen funktion och att den normalt används av allmänheten, gäller även att allmänheten kan nyttja den med stöd av allemansrätten. Om vägen ligger på din tomt och stör din hemfridszon, gäller inte allemansrätten. Är det dessutom så att vägen är igenvuxen och inte länge nyttjas av samfälldheten kan du påpeka för dem som går på din tomt att du störs av det, och att det förstör din mark, genom att den trampas upp. Detta med stöd av 12 kap 4 § brottsbalken. Om du behöver ytterligare hjälp med vad som gäller, är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn LotoftRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000