Får semesterlön betalas ut löpande och utgör kostförmån en semesterlönegrundande inkomst?

FRÅGA
Hej!Jag driver enskild näringsverksamhet och är registrerad som arbetsgivare. Jag undrar hur man beräknar semesterersättning i följande fall:1.) Semesterersättning enligt procentregeln till tillsvidareanställda som är timavlönade:Många arbetsgivare tycks betala ut semesterersättning (12% enligt Semesterlagen) i samband med varje löneutbetalning (förutsatt att semesterersättningen specificeras i lönebeskedet), även om anställningen är längre än tre månader. Finns det laga stöd att göra så, eller måste semesterersättningen betalas ut i samband med semesterledigheten (ofta nästkommande semesterår)?2.) Semesterersättning vid kostförmåner enligt procentregeln:Många arbetsgivare tycks anse att skattepliktig kostförmån inte är semesterlönegrundande inkomst. Finns det laga stöd att göra så, eller ska kostförmån räknas som semesterlönegrundande inkomst?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet dina frågor är semesterlagen. Alla lagparagrafer nedan är hänvisningar till den nyss nämnda lagen.

När det gäller din första fråga kan följande anföras. Enligt 26 § 1 st. ska arbetsgivaren betala ut semesterlön till arbetstagaren i samband med semesterledigheten. I lagmotiven understryks att bestämmelsen inte hindrar att semesterlönen betalas ut före semesterledigheten under förutsättning att det sker i när anslutning till denna. Lagparagrafens första stycke motsvarar i princip den bestämmelse som fanns i den tidigare semesterlagen från 1963 varför äldre förarbetsuttalanden fortfarande äger relevans. Och syftet med den äldre regleringen var framförallt att hindra att semesterlönen betalades ut för långt i förväg och i alltför små portioner. I propositionen framhölls dock att uttrycket "i samband med semestern" inte borde tolkas så snävt att det i enskilda fall skulle hindra utbetalning av semesterlön i samma ordning som den vanliga lönen och på vanliga utbetalningsdagar, prop. 1963:68 s. 60 f. Men att många arbetsgivare idag frångår bestämmelsen i 26 § och istället väljer att betala ut semesterersättning löpande förklaras av att det numera är möjligt att i kollektivavtal göra avvikelser, 2 a § 2 st. Det korta svaret på din första fråga lyder således att det finns lagligt stöd för den här typen av utbetalningar.

När det sedan gäller din andra fråga kan följande konstateras. I 24 § anges att vid beräkning av semesterlön ska hänsyn inte tas till förmån av fri bostad eller till en löneförmån som är avsedd att utgöra ersättning för särskilda kostnader. Den skattepliktiga kostförmånen är enligt min mening ett exempel på en sådan löneförmån varför svaret på den här frågan blir att kostförmån inte utgör en semesterlönegrundande inkomst.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (368)
2021-08-29 Kan semesterersättning antas ingå i lönen?
2021-08-26 Får semesterlön betalas ut löpande och utgör kostförmån en semesterlönegrundande inkomst?
2021-08-24 Fråga om semesterdagar
2021-08-22 Hur mycket får jag i semesterersättning?

Alla besvarade frågor (96369)