Får säljaren avstå från att sälja varan trots överenskommelse?

FRÅGA
Har en kompis som la ut på Facebook att hen säljer sin säng ram och då fick hen en intressant dem kommer över om tid men det är allt. men 2 dager senare skriver en annan, min kompis hade även lagt ut att hen säljer bäddmadrass separat i en annons så köpare två intresserad, men denna köparen är intresserad attköpa allt så min kompis väljer att sälja allt till köpare nr 2 som dessutom väljer att swisha halva beloppet. Har min kompis rätt att välja köpare 2 eller va händer med överenskommelsen med köpare 1 inga pengar med köpare ett har skickats.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om din kompis har rätt att sälja sängramen till köpare 2 trots att kompisen redan har en överenskommelse med en annan intressent (köpare 1). Du undrar också vad som händer med denna överenskommelse när din kompis väljer att sälja sängramen till köpare 2.

Huruvida din kompis har rätt att sälja sängramen till köpare 2 beror på om hen genom överenskommelsen med köpare 1 har ingått ett juridiskt bindande avtal med denne. Jag kommer därför börja med att utreda om din kompis har ingått avtal med köpare 1 för att sedan besvara frågan om hen har rätt att sälja sängramen till köpare 2. Därefter kommer jag att redogöra för vad som händer med överenskommelsen/avtalet med köpare 1 och om det kan leda till någon konsekvens.

Har avtal med köpare 1 ingåtts?

Bestämmelser om ingående av avtal finns i avtalslagen (AvtL). För att ett avtal ska uppstå krävs att någon av parterna har gett ett så kallat anbud (dvs. ett erbjudande) och att motparten sedan har accepterat anbudet. För att ett erbjudande ska räknas som ett anbud måste erbjudandet vara riktat till en specifik person och dess innehåll måste dessutom vara tillräckligt konkretiserat. Avtal kan ingås både muntligen och skriftligen och när parterna väl har ingått avtal med varandra är avtalet juridiskt bindande för dem. Bundenheten medför en skyldighet för köparen och säljaren att fullfölja avtalet förutsatt att de inte kommer överens om annat. Även innan avtal ingås kan dock viss skyldighet uppkomma för parterna i enlighet med den så kallade löftesprincipen. Principen innebär att själva anbudet (och även accepten) är bindande för den som avgav det på så sätt att anbudet och accepten inte kan återkallas efter det att motparten har tagit del av det (se 1 § första stycket och 7 § AvtL). Den som gav anbudet är skyldig att invänta svar under en skälig tid om inte hen har meddelat en bestämd tidsgräns för svaret (se 2 § och 3 § AvtL).

Din kompis la ut sängramen på Facebook. Eftersom en sådan annons är riktad till allmänheten och alltså inte till en specifik person är inte annonsen att anses som ett anbud. Köpare 1 tar sedan kontakt med din kompis. Om antingen din kompis eller köparen gav ett anbud och motparten en accept har de ingått avtal. Jag har inte tillräcklig information för att med säkerhet bedöma om din kompis och köpare 1 har ingått avtal med varandra. Av din fråga framgår att de kom överens om tid. Om det med tid avses tid för när sängramen ska överlämnas eller tid för när betalning ska ske är det mycket sannolikt att de har ingått avtal med varandra. En överenskommelse om överlämnande och betalning förutsätter ju att de dessförinnan kom överens om att sälja respektive köpa sängramen och att de därmed har gett ett anbud och en accept. Om de däremot kom överens om tid för exempelvis visning av sängramen utan att ha gett något anbud och accept har de inte ingått avtal. Din kompis har rätt att i sådana fall avstå från att sälja sängramen till köpare 1 förutsatt att han inte har givit honom ett anbud eftersom han då är skyldig att invänta ett svar.

Notera att betalning inte behöver ske för att man ska ingå avtal. Att köpare 1 inte har betalat ännu kommer alltså inte att påverka bedömningen av huruvida hen har ingått avtal med din kompis. Som sagt kan avtal ingås antingen muntligen eller skriftligen och det finns inga formkrav. De kan alltså ha ingått avtal exempelvis via Facebook eller per telefon.

Har din kompis rätt att sälja sängramen till köpare 2?

Om din kompis har ingått avtal med köpare 1 är han skyldig att fullfölja avtalet (se ovan). Detta innebär alltså att din kompis inte får sälja sängramen till köpare 2 eftersom han då inte kommer kunna fullfölja avtalet med köpare 1. Om din kompis ändå bestämmer sig för att sälja sängramen till köpare 2 begår han ett så kallat avtalsbrott. Ett avtalsbrott är inte ett "brott" i vardaglig mening - din kompis kan inte bli polisanmäld för det och kan inte heller få ett straff. Däremot kommer köpare 1 kunna stämma din kompis och göra anspråk (se mer om detta nedan).

Om inget avtal har ingåtts mellan din kompis och köpare 1 har din kompis rätt att sälja sängramen till köpare 2. Detta förutsätter dock att din kompis inte heller har gett en anbud till köpare 1 eftersom han då är skyldig att invänta svar under en rimlig tid eller, om sådan finns, inom en bestämd tid som din kompis har utsatt för svaret.

Vad händer med överenskommelsen med köpare 1 och kan det bli någon konsekvens?

Om din kompis har ingått avtal med köpare 1 men bestämmer sig för att inte fullfölja avtalet kommer köpare 1 kunna göra anspråk. Jag tolkar din fråga som att din kompis säljer sängramen som privatperson (och alltså inte i egenskap av ett företag eller liknande). Köplagen (KöpL) är i sådana fall tillämplig på det ingångna avtalet om inte kompisen och köparen har specifikt kommit överens om annat (1 § KöpL).

Om din kompis inte levererar sängramen till köparen får köparen kräva fullgörelse eller häva köpet (22 § KöpL). För att kräva fullgörelse behöver dock köparen begära det inom rimlig tid (23 § tredje stycket KöpL). Om köparen däremot väljer att häva köpet bortfaller din kompis skyldighet att överlämna sängramen till köparen (64 § första stycket KöpL). Förutom begäran om fullgörelse eller hävning kan köparen dessutom kräva skadestånd. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet (67 § KöpL).

Köparen kan stämma din kompis vid tingsrätt för att få rätt. Det kan bli en tidskrävande och kostsam process och det är kanske inte så sannolikt att köparen är villig att göra det över en sängram. Trots att köparen kan ha rätt till sängramen på grund av ingånget avtal kommer hen kanske acceptera att din kompis har ångrat sig. Med detta sagt är det dock inte uteslutet att köparen ändå bestämmer sig för att stämma din kompis.

Sammanfattning

Om din kompis har ingått avtal med köpare 1 kommer kompisen vara skyldig att fullfölja avtalet. Om din kompis bestämmer sig i detta skede för att istället sälja sängramen till köpare 2 kommer det räknas som ett avtalsbrott. Köpare 1 kommer då kunna kräva fullgörelse eller häva köpet och dessutom kräva skadestånd. Om din kompis däremot inte har ingått avtal med köpare 1 är hen inte skyldig att sälja sängramen. Köpare 1 kommer inte heller kunna göra anspråk i sådana fall. Om din kompis har lämnat ett anbud behöver hen dock under en rimlig tid vänta på svar.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman Szuter
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (124)
2021-08-25 Kontraktsbrott av inneboende
2021-08-02 Jag och min mamma har en överenskommelse, vad säger lagen kring brytning av överenskommelsen?
2021-07-26 Vad kan jag få för ränta vid försenad betalning?
2021-07-18 Får säljaren avstå från att sälja varan trots överenskommelse?

Alla besvarade frågor (95746)