Får poliser kroppsvisitera alla personer i en bil vid misstanke om brott?

Hej!

En fråga gällande visitation. Får polisen visitera alla i en bil om man bara kan misstänka att det finns vapen i bilen. Omständigheterna gör att misstanken är ganska hög och det finns en tidigare dom på en passagerare mot brott mot knivlagen och ringa narkotikainnehav. Det är ett utsatt område med mycket skjutvapenvåld, men alltså inga konkreta bevis? Personerna i bilen uppträder dock ganska hotfullt och bilen är stannad för att föraren kört vingligt.

Jättetacksam för svar!!!

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En polis får söka igenom en bil om förutsättningarna i 20 a § polislagen är uppfyllda. Förutsättningarna enligt paragrafen är att det med hänsyn till omständigheterna kan antas att vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa kan påträffas och förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Även om beviskravet "kan antas" är ett ganska lågt beviskrav, är det ändå en förutsättning för att poliserna ska ha fått söka igenom bilen.

Poliser kan även genomsöka bilar om de har stöd för husrannsakan enligt 28 kap. 1 § rättegångsbalken (RB). Även då måste det finnas anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. Husrannsakan får då företas för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Vad gäller kroppsvisitation finns bestämmelser om det i 28 kap. 11 § RB. Förutsättningarna för att en kroppsvisitation ska få genomföras är att det finns anledning att anta att ett brott som har fängelse som straff har begåtts. Kroppsvisitationen får genomföras på en person som är skäligen misstänkt för brottet, vilket är ett starkare beviskrav som kan beskrivas med att det är mer sannolikt än osannolikt att personen är skyldig.

Enligt paragrafens andra stycke kan det ibland finnas skäl att genomföra kroppsvisitation även på andra än den som är skäligen misstänkt om det finns synnerlig anledning att anta att det därigenom kommer att anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller att det annars är av betydelse för utredningen om brottet. För just poliser finns kroppsvisitation vidare reglerat i 19 § polislagen. Där står att en polisman får kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter vissa vapen eller andra farliga föremål eller föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom, om det finns särskild anledning anta att den som avses med åtgärden bär ett sådant föremål med sig och det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föremålet kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken.


Om det skulle vara så att polisen har agerat otillåtet kan denne dömas för tjänstefel enligt 20 kap. brottsbalken. Jag kan dock inte uttala mig om hur polisen i just det fall du beskriver har bedömt situationen, men det är kraven ovan som gäller för att visitationen du beskriver ska vara tillåten. Värt att nämna är också att poliser alltid ska agera försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. De ska aldrig ta till mer tvång än vad som behövs, detta enligt 8 § polislagen.

Jag hoppas att jag kunnat klargöra hur regleringen för kroppsvisitation ser ut. Konkreta bevis krävs alltså inte för att poliserna ska få genomföra kroppsvisitationer, men det finns flera förutsättningar som ändå måste vara uppfylla för att det ska vara tillåtet.

Vänligen,

Nora TengnérRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”