Får Polisen och Tullverket genomföra en husrannsakan som baseras på ett tips?

2020-11-30 i Förundersökning
FRÅGA
Hej!Häromdan så fick jag besök av polis och tull tidigt på morgonen.De gjorde en husransakan i mitt hem och de sa att de har fått "tips" på att det finns en person som inte får vistas i Sverige, hemma hos oss.Såklart så fanns det ingen som inte fick va där och de bara lämnade hemmet och sa att de var nöjda, efter att de hade traumatiserat hela min familj och mina unga syskon genom att banka extremt hårt på dörren och bara stormade in i vårt hus.Min fråga är:Får Polisen och Tullen göra en sån husransakan om de bara har "tips"?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan kommer regler ur rättegångsbalken (RB) och regeringsformen (RF) att tillämpas.

Inledning

Jag uppfattar att din fråga är på vilka grunder Polisen och Tullverket får lov att göra en husrannsakan och om ett tips kan räknas som en tillräckligt grund för en husrannsakan som syftar till att leta efter en person.

Kan Polisen och Tullverket genomföra en personell husrannsakan som baseras på ett tips?

Inledningsvis kommer jag att berätta vilka förutsättningar som krävs för att Polisen respektive Tullverket ska kunna genomföra en husrannsakan. Först och främst krävs det en anledning att anta att ett brott har begåtts som kan leda till fängelse. En reell husrannsakan får genomföras i ett hus för att söka efter föremål som kan ha betydelse för utredningen av det misstänkta brottet (28 kap. 1 § RB). En personell husrannsakan får genomföras för att leta efter någon som ska frihetsberövas eller hämtas till förhör eller domstol (28 kap. 2 § RB).

Det kallas för en personell husrannsakan om polisen eller tullverket letar efter en specifik person. Den formen av husrannsakan får endast genomföras om det finns en synnerlig anledning att anta att personen befinner sig på platsen (28 kap. 2 § RB). Det måste finnas en faktisk omständighet som visar på att med goda grunder kan förvänta sig att den eftersökte finns på platsen. Det innebär att kravet på en personell husrannsakan är högt ställt.

Förutom kravet på synnerlig anledning, ska myndigheterna göra en proportionalitetsbedömning innan husrannsakan genomförs. Det innebär att myndigheterna ska bedöma om syftet med husrannsakan är proportionellt i jämförelse med den skada eller lidande som en husrannsakan kan orsaka. Skyddet för kroppslig integritet, privatliv och hem stadgas i grundlagen och är ett skydd bland annat mot husrannsakan (2 kap. 6 § regeringsformen). Det är dock tillåtet att begränsa denna rättighet om det finns en anledning som är godtagbar i ett demokratiskt samhälle, en sådan anledning är exempelvis för att kunna bedriva brottsbekämpning (2 kap. 21 § regeringsformen).

Sammanfattning och rekommendation

För att genomföra en personell husrannsakan krävs att Polisen eller Tullverket har en synnerlig anledning, vilket är ett högt ställt krav. Det är svårt för mig att avgöra om tipset skapade en synnerlig anledning att anta att personen de eftersökte befann sig hemma hos dig. Som jag uppfattar din fråga har ni inte lidit några sakskador av husrannsakan, däremot tolkar jag det som att ni alla upplevde detta som ett ingrepp i ert privatliv som dessutom är skyddat i grundlagen. Om du uppfattar att ni har blivit felaktigt behandlade av myndigheterna rekommenderar jag er att göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO). JO granskar myndigheter så att de följer lagar och förordningar. Instruktioner och möjligheter att göra en sådan anmälan finns på JOs hemsida.

Hoppas att du fick svar på din fråga annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (522)
2021-04-13 Hur vet man om man blivit polisanmäld?
2021-04-13 Hur ser en komplettering av förundersökning ut?
2021-04-13 Vad gäller när 16-åring sätts i arresten?
2021-04-09 Vad innebär att man är friad respektive att man är oskyldig?

Alla besvarade frågor (91351)