FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt28/02/2021

Får polisen kroppsvisitera hantverkare på grund av knivlagen?

Hej, jag jobbar som elektriker och i fredags kl16 när jag va påväg hem från jobbet (iklädd mina arbetskläder) så kom en civil polis och ställde frågor. Naturligtvis visade jag legitimation och efter det började polisen visitera mig med hänvisning till knivlagen. Jag är ostraffad sen tidigare men nu strafföreläggande böter i om brott mot knivlagen.

Får polisen göra såhär?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bakgrund

Du har blivit föremål för en kroppsvisitation, vilket innebär att polisen har gjort en undersökning av vad du har på dig och vad du bär med dig. När det gäller statens ingrepp mot enskilda (i ditt fall: polisen mot dig) är det en god idé att ta avstamp i regeringsformens (RF) andra kapitel. RF 2:6 ger att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Denna rättighet kan begränsas genom lag (i ditt fall: polislagen/rättegångsbalken) enligt RF 2:20 p 2. Enligt RF 2:21 ska begränsningen ske endast om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle samt att begränsningen är proportionerlig.

Reglering

En kroppsvisitation får vidtas om omständigheterna i 28:11 rättegångsbalken (RB) föreligger. Bestämmelsen ger att polisen får kroppsvisitera om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. I ditt fall fall är det aktuella brottet att du har burit kniv på allmän plats. Av 1 § lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen) är det ett brott att inneha kniv på allmän plats. Enligt det andra stycket är det dock tillåtet bland annat om innehavet är att anse som befogat med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter. I ditt fall kan det anses befogat att du på väg hem från ditt arbete som elektriker fortfarande bär kniv (för hur ska du annars förflytta kniven?), men polisen gjorde uppenbarligen en annan bedömning. Jag kan inte säga mer än att det är en helhetsbedömning. Möjligtvis hade bedömningen fallit ut till din fördel om du hade arbetat som snickare (se exempelvis RH 1996:23).

Om du anses ha brutit mot 1 § knivlagen, ger 4 § att påföljden är böter eller fängelse, men att det inte döms till ansvar om det är ett ringa fall. Även här kan polisens bedömning betraktas som tveksam, eftersom du kanske har gjort dig skyldig till ett ringa fall (om du över huvud taget har brutit mot förbudet i 1 § knivlagen). Förutsättningen för kroppsvisitation är ju att fängelse kan följa, och även i detta skede är det tveksamt.

Sammanfattning

Avslutningsvis har du blivit utsatt för ett kroppsligt ingrepp, där polisen har misstänkt dig för att ha begått ett brott mot knivlagen endast på grund av den omständigheten att du bar arbetskläder (att döma av den informationen som du gett i din fråga). I flera delar är det tveksamt om polisen hade befogenheten att kroppsvisitera dig. Mitt råd till dig är att göra en anmälan till JO (som tyvärr inte kan göra mer än att rikta kritik mot Polismyndigheten).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fredrik AnstrinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo