Får polisen fotografera mig även om jag inte är anhållen eller häktad?

FRÅGA
Hej!Jag blev fotograferad på polisstationen i väntan på urinprovtagning, skäligen misstänkt för ringa narkotikabrott. Enligt 28 kap. 14 § rättegångsbalken så får jag endast fotograferas om jag är anhållen, häktad eller om det krävs för att vidare utreda brottet. När jag är på polisstationen i väntan på urinprovtagning, är jag då anhållen? Om inte, hur kan fotografering vara till nytta för att utreda ringa narkotikabrott i form av eget bruk?Samt får polisen utföra ytterligare kroppsbesiktning & visitation efter förhör & lämnat urinprov, på polisstationen?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig att utgå från det lagrum i Rättegångsbalken du själv hänvisat till. Dock hänvisar bestämmelsen vidare och polisen har förhållandevis stora möjligheter att såväl fotografera som visitera och kroppsbesiktiga dig.

Polisen får fotografera dig även om du inte är anhållen eller häktad

Precis som du skriver i din fråga får det enligt 28 kap. 14 § Rättegångsbalken (RB) tas fingeravtryck eller fotografi av den som är anhållen eller häktad. Av lagrummet framgår även att vederbörande kan underkastas annan dylik åtgärd och att regeringen meddelar närmare bestämmelser om åtgärderna. I förordningen om fingeravtryck m.m. (1992:824) har regeringen meddelat närmare bestämmelser om bland annat när en misstänkt får fotograferas.

Fotografi får tas av den som har (1) häktats misstänkt för brott, (2) anhållits som misstänkt för brott, om den anhållne är okänd och undandrar sig att uppge namn, hemvist eller födelsetid eller lämnar uppgifter om dessa förhållanden som kan antas vara osanna samt (3) anhållits som misstänkt för brott, om fingeravtryck eller fotografi kan behövas för att utreda om den anhållne har begått brottet eller något annat brott eller annars för att få till stånd erforderlig utredning eller om den anhållne anses farlig för den allmänna säkerheten eller laglydnaden (2 § första stycket Förordning om fingeravtryck m.m.).

Det får även tas fotografi av den som misstänks för brott utan att vara anhållen eller häktad om det behövs för att utreda brott på vilket fängelse kan följa, samt även av den som inte är misstänkt för brottet (2 § andra stycket Förordning om fingeravtryck m.m.).

Detta innebär, oaktat om du är häktad eller anhållen, får polisen ta fotografi av dig för att utreda brott med fängelse i straffskalan. Även för ringa narkotikabrott finns det fängelse i straffskalan, även om det är sällsynt att det verkligen utdöms fängelse (1-2 § Narkotikastrafflagen).

Polisen får även utföra kroppsbesiktning och visitation av dig

Kroppsvisitation får ske om det finns anledning att anta att brott har begåtts på vilket fängelse kan följa om du är skäligen misstänkt för brottet. Visitationen ger möjlighet att söka efter föremål som kan tas i beslag eller utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen av brottet (28 kap. 11 § första stycket RB). För brott på vilket fängelse kan följa får det även göras en kroppsbesiktning för samma ändamål som visitation eller för att ta DNA-prov (28 kap. 12 § RB).

Sammanfattningsvis innebär det som svar på din fråga att polisen får fotografera dig och ta fingeravtryck om det behövs för att utreda ett brott på vilket fängelse kan följa. Kroppsvisitation och kroppsbesiktning får göras om du är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa. Ringa narkotikabrott har fängelse i straffskalan varför samtliga tvångsmedel du frågat om är tillämpliga. Det ska för kroppsbesiktning och kroppsvisitation göras en proportionalitetsbedömning vari det ska beaktas att skälen för åtgärden ska uppväga det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Däremot är kraven inte speciellt högt ställda och du kan i regel räkna med att polisen har rätt att fotografera dig, visitera dig och kroppsbesiktiga dig under sådana omständigheter du beskrivit.

Om du däremot anser att du blivit felaktigt behandlad är det alltid möjligt att anmäla polisens agerande till Justitieombudsmannen (JO) för granskning. Om JO anser att polisen gjort fel kan den tilldelas kritik för sitt agerande. En anmälan kan du göra direkt på JO:s hemsida.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (133)
2019-03-19 När kan en polisman gripa en misstänkt?
2019-03-17 Kan den som är häktad nekas kontakt med sina nära anhöriga?
2019-03-11 Får barn träffa sin förälder som sitter häktad med restriktioner?
2019-03-03 Kan åklagaren överklaga ett häktningsbeslut?

Alla besvarade frågor (66955)