Får polis berätta om utfärdande av ordningsbot till släktingar?

2020-12-21 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Jag blev stoppa för fortkörning för några veckor sedan och den som stoppade mig var min kompis äldre syster som är polis. Jag fick en bot för fortkörningen och sedan har polisen (min kompis syster) berättar det för min kompis. Han frågade sedan mig vad som hände, vilket jag ville vara tyst om. Har hans syster nu brutit mot tystnadsplikt? för isåfall tänker jag anmäla det :)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns flera brott som din kompis syster kan vara skyldig till, både som privatperson och som polis, under förutsättning att de olika kriterierna i de berörda lagbestämmelserna är uppfyllda.

Brott mot tystnadsplikt?

Som polis kan din kompis syster har brutit sin sekretess och därmed begått brott mot tystnadsplikt. Bestämmelser om sekretess i din specifika situation regleras i 35 kap. offentlighets- och sekretesslagen [OSL]. OSL är tillämpbar på myndigheter och inte på enskildas handlande och det är viktigt att komma ihåg eftersom din kompis syster då bara kan vara ansvarig enligt OSL som anställd hos polisen och inte som privatperson.

Enligt 35 kap. 1 § OSL får poliser inte röja en uppgift om "personliga förhållanden" som förekommer i "verksamhet som syftar till att utreda brott" (vilket borde inkludera att du blev stoppad) om röjandet innebär att personen uppgiften gäller lider "skada eller men". Sekretess enligt 35 kap. OSL gäller dock inte uppgift i ärende om strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot ( 35 kap. 4 § 2 st. OSL). Om din kompis syster skulle bedömas ha brutit mot sekretessen i egenskap av polis kan följden bli att hon döms till brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § BrB. Det föreligger dock inte, som sagt, sekretess när det kommer till utfärdande av ordningsbot.

Tjänstefel?

För att din kompis syster ska kunna bedömas ha begått tjänstefel måste hon uppsåtligen eller oaktsamt lämnat uppgifterna, vid myndighetsutövning, och åsidosatt det som gäller för hennes arbete som polis (20 kap. 1 § BrB). I detta fall hade din kompis syster troligen uppsåt eftersom hon medvetet lämnat uppgifterna om dig till din vän. Frågan är snarare om hon lämnat uppgifterna vid myndighetsutövning. Om din kompis syster inte varit i tjänst är det inte tjänstefel eftersom det inte är i hennes egenskap som polis som hon handlat. I förarbeten till brottsbalken definieras begreppet myndighetsutövning som beslut eller faktiska åtgärder som får rättsverkningar för den enskilde. Att din kompis syster ger information om dig till din vän är inte något beslut som innebär rättsverkningar för enskild och är rimligtvis inte att betrakta som myndighetsutövning. Om handlandet nu ej setts som i tjänst och att hon inte agerat som polis utan som privatperson kan hon istället dömas för förtal om kriterierna för förtal är uppfyllda.

Förtal?

Om din kompis syster inte lyckas uppfylla kriterierna om tjänstefel eller brott mot tystnadsplikt finns det ändå en möjlighet att hon kan bli dömd för förtal, om syftet med uppgiftslämnandet varit att få andra att tycka illa om och missakta dig (5 kap. 1 § BrB). Det finns dock ett undantag i bestämmelsen som gör att din kompis syster kan gå ansvarsfri även om hennes syfte varit att få andra att missakta dig. Detta är om det varit försvarligt att lämna uppgifterna om dig till din vän och om hon kan visa att uppgifterna varit sanna eller att hon haft en rimlig anledning att berätta om dem för din vän.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis bryter din kompis syster inte mot någon tystnadsplikt när hon lämnar uppgifter i ärende om föreläggande av ordningsbot och hon kan sannolikt inte anses ha begått tjänstefel. Eventuellt skulle du kunna anmäla henne för förtal men det kommer troligtvis vara svårt att vinna framgång. Om det ändå känns viktigt för dig att markera att du anser att hennes beteende var felaktigt kan du alltid anmäla händelsen till polisen. Polisen och åklagare kommer sedan utreda om det finns grund för åtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (251)
2021-04-22 Skaderekvisit i sekretessbestämmelser
2021-04-17 Får polisen lov att lämna ut resultatet av ett drogtest till socialtjänsten?
2021-03-30 Vart anmäler man brott mot offentlighet- och sekretesslagen?
2021-03-29 Gäller sekretess för patientjournaler även om de använts som underlag för en dom?

Alla besvarade frågor (91430)