Får min arbetsgivare avbryta min provanställning utan att uppge skäl?

FRÅGA
Hej!Mitt provanställningsavtal som Receptionist löper ut den 30 november 2021 och min arbetsgivare har utvarderat mig att företaget inte vill förlänga mitt anställningsavtal.Det är ju lagligt, men är det acceptabelt, enligt lag, att arbetsgivaren inte vill ge mig någon motivation? Han säger att han inte är skyldig att ge mig en förklaring dock under de 6 månaderna har han aldrig utvärderat mitt jobb. Då verkade alla mina kollegor trivas med mig samt jag har också jobbat självständigt och gjörde mycket övertid sedan från dagen ett, eftersom i några tillfälle saknade dem personal, vilken antog jag det betydde att de litade på mig och att godkännade mitt sätt att arbeta. Därför förstår jag inte skälen till detta beslut och jag är övertygad om att jag har rätt att vara informerat om de olika omständigheter som ledde till att chefen valde att säga upp min anställning.Finns det någon del i arbetslaget som reglerar detta ämne?MvH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om din arbetsgivare kan avbryta din provanställning utan att uppge något skäl. Regler om provanställning återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS). Jag kommer även att utgå ifrån diskrimineringslagen (DiskL) och medbestämmandelagen (MBL) när jag besvarar din fråga.

Vad är en provanställning?

En provanställning är en typ av tidsbegränsad anställning som får vara i högst sex månader (6 § första stycket LAS). Den får avbrytas när som helst under prövotiden, om inget annat har avtalats (6 § tredje stycket LAS). Detta kan göras av både arbetsgivaren och dig.

Kan din arbetsgivare avbryta provanställningen utan att ange skäl?

Oavsett om det är din arbetsgivare eller du som avbryter provanställningen så behöver inga skäl anges. I ditt fall innebär detta att din arbetsgivare inte behöver ange några skäl för att avbryta din provanställning. Provanställningen får alltså avbrytas trots att du har gjort ett bra jobb. Under provanställningen har du som arbetstagare inget anställningsskydd. Det betyder att du kan bli av med jobbet utan att det finns en saklig grund såsom arbetsbrist eller att du misskött dig (jfr 7 § första stycket LAS). Din arbetsgivare har i princip en fri bestämmanderätt om han/hon vill att du ska fortsätta din anställning efter provanställningen eller inte.

I övrigt begränsas arbetsgivarens rätt att avbryta en provanställning genom att orsaken inte får vara diskriminerande eller föreningsrättskränkande. Din arbetsgivare får alltså inte avbryta din provanställning på dessa grunder. Jag kommer att behandla båda situationerna under rubrikerna nedan.

Om arbetsgivaren avbryter provanställningen på grund av diskriminering

Det första undantaget är om arbetsgivaren avbryter provanställningen på grund av diskriminering. En möjlighet skulle för dig därför kunna vara att pröva beslutet, om du anser att du har blivit diskriminerad på grund av någon av diskrimineringsgrunderna som nämns i 1 kap. 5 § DiskL. Anledningen till att anställningen avbryts får till exempel inte vara på grund av att du är gravid. I sådana fall kan du få hjälp av facket med att driva ditt ärende.

Om arbetsgivaren avbryter provanställningen på grund av föreningsrättskränkning

Det andra undantaget är om arbetsgivaren avbryter provanställningen på grund av att du är fackligt aktiv. Som arbetstagare har du en föreningsrätt, d.v.s. en rätt att tillhöra och verka för en fackförening samt att utnyttja medlemskapet utan att bli sämre behandlad (7 § MBL). En föreningsrättskränkning uppstår om din arbetsgivare vidtar en åtgärd som är till skada för dig för att du har utnyttjat din föreningsrätt. En föreningsrättskränkning uppstår också om din arbetsgivare vidtar en åtgärd mot dig för att du inte ska utnyttja din föreningsrätt (8 § MBL första stycket). Åtgärden i detta fall skulle kunna vara att din arbetsgivare har avbrutit din provanställning.

Vid en föreningsrättskränkning gäller en s.k. delad bevisbörda. Det innebär att du måste göra det sannolikt att din provanställning har avbrutits på grund av att du varit fackligt aktiv. Om du lyckas visa detta ska arbetsgivaren bevisa att det inte har förekommit en kränkning.

Du har rätt till överläggning med arbetsgivaren

Om din arbetsgivare inte vill att provanställningen ska övergå i en tillsvidareanställning ska du underrättas om detta minst två veckor i förväg. Om du är fackligt ansluten ska din arbetsgivare även meddela den fackliga organisationen som du tillhör (31 § första stycket LAS). Detta innebär att både du och i förekommande fall facket har rätt till överläggning med arbetsgivaren kring beskedet (31 § andra stycket LAS). Notera att din arbetsgivare inte är skyldig att ändra sig, utan du och din fackliga representant får en möjlighet att ställa frågor om arbetsgivarens bakomliggande skäl för avbrytandet av provanställningen. Om du åtminstone vill få en förklaring från arbetsgivaren om varför han/hon avbryter din provanställning så är överläggning ett alternativ.

Det finns inte angivet någon tid inom vilken överläggning ska begäras. Arbetsgivaren är i vart fall inte skyldig att avvakta med att avbryta provanställning på grund av att överläggning har begärts eller fortfarande pågår. Om det är möjligt bör överläggningen hållas innan provanställningen upphör. Går inte det så torde arbetsgivaren vara skyldig att överlägga även efter det att provanställningen upphört.

Sammanfattning och råd

Din arbetsgivare har rätt att avsluta din provanställning utan att uppge några skäl. Eftersom arbetsgivaren aldrig behöver uppge skälen, kan det vara svårt att bevisa att något av undantagen är tillämpliga. Jag saknar tyvärr tillräckligt med information för att kunna avgöra om det verkar föreligga någon typ av diskriminering eller föreningsrättskränkning i din situation. Utifrån den situation du beskriver så bedömer jag att din arbetsgivare inte har gjort något fel eller brutit mot lagen. Däremot har du rätt till överläggning med arbetsgivaren kring beslutet. Jag skulle råda dig att ta kontakt med ditt fackförbund (om du är fackligt ansluten) och förklara situationen för dem.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar

Diana Stanisavljevic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?