Får man utpeka en grupp människor som hypokondriker i media?

FRÅGA
Funderar på om det är lagligt att föra en förtalskampanj mot en mycket sjuk och specifik patientgrupp där människorna utmålas som hypokondriker som inte ska tas på allvar. Forskningen pekar åt ett annat håll.Kampanjen ärger rum i media.Tack. Mvh Ulrika
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida det är tillåtet att i media påstå att en grupp människors upplevda sjukdom/symptom egentligen skulle vara hypokondri.

Vad säger lagen?

I Sverige har vi sedan en tid en stark tradition av yttrande och tryckfrihet. En av våra grundlagar - tryckfrihetsförordningen (TF) är världens äldsta lag som reglerar allmän och långtgående tryckfrihet. Enligt 1:1 TF innebär tryckfrihet en rätt för var och en att i tryckt skrift uttrycka tankar åsikter och känslor samt att lämna olika typer av uppgifter inom vilket ämne som helst.

Tryckfriheten är dock inte obegränsad, av 1:1 5 st TF framgår att begränsningar av tryckfriheten får göras förutsatt att begränsningen görs i just tryckfrihetsförordningen. Detta betyder att det inte går att stifta en separat lag som begränsar tryckfriheten, den begränsningen måste göras i själva tryckfrihetsförordningen. Av 1:2-5 TF framgår vilka typer av skrifter som berörs av tryckfrihet. Det rör till exempel tidningar och flygblad och liknande.

Sådant som är undantaget från tryckfriheten är framförallt det som kallas för tryckfrihetsbrott, vilka dessa är framgår av 7 kap TF.

Utgör det ett tryckfrihetsbrott att utpeka en grupp med en upplevd sjukdom som hypokondriker?

Det ligger närmast till hands att undersöka om det du nämner i din fråga skulle kunna utgöra förtal. Enligt 7:3 TF utgör det ett tryckfrihetsbrott (förtal) när någon pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars om han eller hon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning. Att en uppgift ska vara ägnad att utsätta någon för andras missaktning innebär inte att varje enskild uppgift som lämnats måste få som följd att folk faktiskt börjar missakta/ogilla personen, det räcker med att uppgiften typiskt sett skulle kunna få den följden. Det krävs även att uppgiften sprids till ett flertal personer, till exempel till den krets som läser en viss tidning.

Det sista kriteriet om spridning torde vara uppfyllt i det exempel som du tar upp i din fråga. Antagligen är dock den typ av uppgift som sprids (att patientgruppen skulle vara hypokondriker som hittar på sina symptom osv) inte en sådan uppgift som träffas av förtalsbestämmelsen i TF. Dels rör det sig inte som jag tolkar det om en specifik person som pekas ut, istället pekas en grupp personer ut. Dels rör det sig inte om en sådan uppgift som förtalsbestämmelsen är avsedd att träffa. Det är självklart inte trevligt att bli utpekad som hypokondriker, men det är de allra flesta fallen inte förbjudet att utpeka någon som det.

Det kan inte heller röra sig om tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp (7:6 TF) eftersom en grupp patienter inte utgör en sådan grupp som den bestämmelsen är avsedd att skydda (ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det du tar upp i ditt exempel antagligen faller in under vad som är tillåtet enligt tryck och-yttrandefriheten. Ehuru det inte är trevligt att som del av en grupp bli kallad hypokondriker i media, är det antagligen inte mycket man kan göra åt annat än att försöka opinionsbilda och informera åt andra hållet.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?