Får man utöva nödvärn om man blir utsatt för olaga hot?

FRÅGA
Får man använda nödvärn innan fysiskt våld inträffats? tex hot eller olaga hot
SVAR

Hej, roligt att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelsen om nödvärn hittar du i Brottsbalken 24 kap 1 §.

Nödvärn

I paragrafen radas det upp olika situationer där nödvärn är tillåtet. Den första nödvärnssituationen avser "påbörjade eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom". Angreppet på person ska vara påbörjat eller överhängande, det räcker alltså inte med att det bara är ett brott som begås mot dig. När det påbörjade eller överhängande brottsliga angreppet avslutas, finns det inte längre en nödvärnssituation och man har inte längre rätt att agera i nödvärn. Om en person exempelvis skulle börja slå dig och du agerar i nödvärn genom att slå tillbaka men personen sedan beslutar sig för att upphöra med våldet och gå därifrån, då har du inte längre rätt att åberopa nödvärn eftersom att det brottsliga angreppet mot dig har avslutats. Frågan är då om brottet olaga hot kan anses vara en nödvärnssituation?

Olaga hot

Du hittar bestämmelsen om olaga hot i Brottsbalken 4 kap 5 §. Olaga hot innebär att en person hotar någon annan med en brottslig gärning i syfte att framkalla rädsla hos den andra personen, för sin egen säkerhet, sin egendom eller för någon annan. Det har ingen betydelse om personen var allvarlig med sitt hot eller hade planer på att genomföra hotet utan man fokuserar istället på om hotet objektivt sett varit att ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den andra personen. Här tar man hänsyn tas till enskilda situationer och i vilket sammanhang hotet uttrycktes.

Första punkten i nödvärnsparagrafen tar sikte på fysiskt våld där nödvärnsrätten används för att förhindra angreppet. Olaga hot är inte ett fysiskt angrepp på person eller egendom och är därför inte en nödvärnssituation. Låt dock säga att det skulle vara fråga om grovt olaga hot, (enligt Brottsbalken 4 kap 5 § 2 stycket 1 punkten) exempelvis genom att någon riktar ett vapen mot dig och säger att han ska skjuta dig men vapnet inte ens är laddat. Du blir så rädd att du slår till personen eller på något annat sätt tar dig därifrån genom att använda våld, då skulle det möjligtvis kunna uppstå en så kallad "putativ nödvärnssituation". Det innebär att du subjektivt sett har uppfattat det som en nödvärnssituation fast det egentligen inte var det och i sådana situationer kan man ursäktas för sitt handlande.

Sammanfattningsvis är olaga hot inte ett brott som föranleder nödvärnsrätt eftersom att det inte rör sig om ett fysiskt angrepp på person eller egendom. I enskilda fall kan man däremot möjligtvis ursäktas för hur man agerar i situationer där man känner allvarlig fruktan eller rädsla på grund av personligt riktade hot.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du får annars jättegärna återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Ceda Imranova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (193)
2021-12-03 Vad har kriminalvårdare för rättsligt skydd?
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?

Alla besvarade frågor (97717)