Får man sätta upp reklamskylt på åker eller liknande plats?

FRÅGA
Hej. Jag undrar om man får göra reklam som man vill? Får jag sätta upp en reklamskylt vart jag vill. Tex mäklarskyltar, mcdonaldsreklam på en åker etc.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du kan inte använda andras varumärken utan tillstånd

För det första bör påpekas att bestämmelserna i varumärkeslagen framgår att man inte kan använda andras varumärken hur som helst (även om en reklamskylt skulle kunna gynna varumärkesinnehavaren). McDonalds har exempelvis ensamrätt till sitt varumärke, vilket innebär att ingen annan får förfoga över det utan tillstånd (varumärkeslagen 1 kap 10 § varumärkeslagen här ).


Marknadsföring på åker/nära väg etc

Tillstånd krävs

Om du vill sätta upp en reklam- eller informationsskylt utmed en väg kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen. Därutöver krävs tillstånd från markägaren.

Tillstånd hos kommunen

Om du vill sätta upp en skylt inom ett detaljplanelagt område krävs bygglov enligt plan- och bygglagen (se 9 kap plan- och bygglagen här ) . En sådan ansökan görs hos kommunens byggkontor.

Tillstånd hos länsstyrelsen

Om du vill sätta upp en skylt inom 50 meter från vägområdet krävs i många fall tillstånd enligt 46 § väglagen ( här ). De fall som inte kräver tillstånd är exempelvis om skylten kräver bygglov eller om den ska sitta på en byggnad och informerar om verksamhet som finns på platsen.

Om du vill sätta upp en skylt mer än 50 meter från vägområdet krävs endast tillstånd enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning ( här ) om skylten inte enbart ska monteras tillfälligt.

Länsstyrelsen ska ta ut en ansökningsavgift för sin handläggning enligt både LGS och väglagen. Du kan läsa mer här: http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/Pages/reklamskyltar-utmed-vagar.aspx

Krav som ställs på marknadsföringen

Marknadsföringen får inte genomföras på vilket sett som helst. I marknadsföringslagen ( här ) uppställs krav på att det ska framgå att det handlar om reklam (9 § ), att reklamen inte är vilseledande (10 §), att reklamen inte misskrediterar annan näringsidkares verksamhet (18 §) med mera. Ett åsidosättande av kraven i marknadsföringslagen kan leda till att man får betala en marknadssstörningsavgift till staten (29 §) och eventuellt ett skadestånd till annan näringsidkare som skadats av åsidosättandet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?