FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 07/08/2018

Får man ha två anställningar hos två olika arbetsgivare samtidigt?

Hej! Jag har frågor om anställning.

Finns det något hinder mot att ha en statlig tillsvidare anställning samtidig som en privat tillsvidare anställning om en arbetstagare har schemalagd arbetstid hos båda arbetsgivarna så att arbetena inte kolliderar mot varandra, och inte bryter mot något förbud mot bisyssla? Inget av anställningsavtalen förbjuder flera anställningar.

Får någon av arbetsgivarna efterforska och kartlägga arbetet hos den andra arbetsgivaren utan arbetstagarens vetskap och samtycke, och utan att fråga arbetstagaren först?

Vad kan arbetstagaren göra om en arbetsgivare upprepat efterforskar och kartlägger utan vetskap och samtycke?

Får någon av arbetsgivarna vidta någon åtgärd mot arbetstagaren enbart baserat på att arbetstagaren har två anställningar och ett antagande om att det ena arbetet skulle kunna påverka det andra negativt?

Ingen av arbetsgivarna har framfört något klagomål på hur arbetstagaren sköter sina arbetsuppgifter.

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Fråga: Finns det något hinder mot att ha en statlig tillsvidare anställning samtidig som en privat tillsvidare anställning om en arbetstagare har schemalagd arbetstid hos båda arbetsgivarna så att arbetena inte kolliderar mot varandra, och inte bryter mot något förbud mot bisyssla? Inget av anställningsavtalen förbjuder flera anställningar.

Svar Lawline: En lojalitetsplikt ingår enligt Arbetsdomstolens praxis som ett led i ett anställningsavtal, oavsett om det framgår eller inte. Ett grundläggande krav är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Vilka krav på lojalitet som är rimliga att ställa måste av naturliga skäl variera beroende på bl.a. förhållanden inom branschen, den aktuella verksamhetens beskaffenhet, arbetsuppgifternas art, arbetstagarens ställning i företaget och om arbetstagaren på något sätt äventyrat arbetsgivarens kundrelationer. Sammanfattningsvis är en arbetstagare skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget och att undvika lägen där han eller hon kan komma i en pliktkollision, se t.ex. AD 2015 nr 35.

I statlig sektor regleras lojalitetsplikten dessutom i lag. En arbetstagare får inte ha en anställning som kan rubba förtroendet för hans eller någon annans arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada arbetsgivarens anseende, se 7 § lag om offentlig anställning. Din anställning i privat sektor får alltså inte vara av förtroendeskadlig karaktär i förhållande till den statliga anställningen. Denna bedömning gör arbetstagaren eller arbetsgivaren genom att bedöma bisysslan.

I privat sektor finns det ingen lagstiftning, utan man får falla tillbaka på anställningsavtalet och eventuellt kollektivavtal. Framgår det ingen konkurrensklausul eller förbud mot bisyssla gäller enbart lojalitetsplikten som per automatik följer av ett anställningsavtal.

Sammanfattningsvis, nej, det finns inga hinder om arbetsgivarna inte skadas av den andra anställningen.

Fråga: Får någon av arbetsgivarna efterforska och kartlägga arbetet hos den andra arbetsgivaren utan arbetstagarens vetskap och samtycke, och utan att fråga arbetstagaren först?

Svar Lawline: Lojalitetsplikten är ömsesidig på så sätt att arbetsgivaren är skyldig att visa respekt gentemot sina anställda. I ditt fall kan det tänkas att arbetsgivaren i första hand ska vända sig till dig med frågor eller funderingar om din andra anställning. Visserligen kan arbetsgivarens agerande ses som illojalt, men dina enda alternativ är i princip att antingen att påtala det illojala handlandet eller kräva skadestånd. För skadestånd krävs att du kan visa på antingen ideell (icke-ekonomisk skada) eller ekonomisk skada.

Fråga: Får någon av arbetsgivarna vidta någon åtgärd mot arbetstagaren enbart baserat på att arbetstagaren har två anställningar och ett antagande om att det ena arbetet skulle kunna påverka det andra negativt?

Svar Lawline: Det beror på vad du menar med "vidta någon åtgärd mot arbetstagaren", men generellt kan sägas att arbetsgivaren har rätt att tilldela och fördela arbetet såsom denne vill på arbetsplatsen så länge ingen diskrimineras. Två olika anställningar utgör ingen diskrimineringsgrund, dvs. arbetsgivaren får behandla dig annorlunda än andra enbart på denna grund. Däremot får arbetsgivaren inte vidta disciplinära åtgärder såsom varning eller uppsägning mot arbetstagaren bara för att denne har två anställningar, under förutsättning att den andra anställningen inte utgör brott mot lojalitetsplikten. Notera att det inte krävs mycket för att en anställning ska påverka en annan; bara för att schema inte krockar eller för att arbetsgivarna inte konkurrerar med varandra, innebär inte det att man inte påverkas alls.

Hör av dig om något är oklart, soroosh.parsa@lawline.se

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”