Får man besked om man finns med i misstankeregisret?

2016-06-19 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
För att vara skäligen misstänkt, eller hamna i ett misstanke-register, måste man då få ett brev hem där det står att man är skäligen misstänkt?Kan man hamna i ett misstanke-register utan något besked?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuell lagtext finns i rättegångsbalken (RB) och lagen om misstankeregister.

Enligt 23 kap. 18 § RB så ska den misstänkte underrättas när denne är skäligen misstänkt i samband med att hon eller han förhörs. Personen kan därför ha varit skäligen misstänkt en längre tid utan att ha fått reda på detta då skyldigheten att underrätta uppkommer först när förhör hålls.

Enligt 3 § lagen om misstankeregister så ska misstankeregistret innehålla uppgifter om den som har fyllt 15 år och som enligt förundersökningsledarens bedömning är skäligen misstänkt för brott mot brottsbalken, annat brott för vilket svårare straff än böter är föreskrivet eller sådant utomlands begånget brott som enligt svensk lag motsvarar brott enligt 1 eller 2, under förutsättning att frågan om lagföring för brottet skall avgöras i Sverige och om den som har begärts överlämnad eller utlämnad för brott. Personen ska sedan tas bort ur registret när förundersökningen har avslutats utan att åtal väckts, om åtal läggs ner, om domstol meddelat dom eller beslut, den misstänkte godkänt strafföreläggande eller när en begäran om överlämnande eller utlämninga har avslagits eller verkställts enligt 13 § lagen om misstankeregister.

Detta innebär att det är möjligt att finnas med i misstankeregisret utan att ha fått besked om misstanken eftersom skyldigheten att meddela en person som är skäligen misstänkt uppkommer i samband med att förhör hålls och uppgifter förs in i registret när skälig misstanke uppkommer. Man får inte heller någon särskilt underrättelse om att man förekommer i misstankeregisret.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1167)
2021-06-14 Allmänna reklamationsnämnden ger rekommendationer
2021-06-10 Var kan jag skilja mig och vilken landslag gäller?
2021-06-08 När har man rätt till en offentlig försvarare?
2021-06-06 Vad är tredskodom? Finns tredskodomen i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (93111)