får målsägande och tilltalad veta vad den andra sagt under förundersökningen?

2020-11-13 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! Om Erik polisanmäler Anders och åklagaren börjar utreda men lägger ner fallet innan den når domstolen, kommer de två att behöva möta varandra då? Dvs. förhören hålls separata i den enas frånvaro och de får inte heller veta vad den ena eller andra säger. Mvh.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Behöver misstänkt och målsägande möta varandra?

Misstänkt och målsägande behöver inte möta varandra under förundersökningen utan förhör hålls separat och de ställs aldrig mot varandra under polisens utredning. Deras uppgifter ställs ju mot varandra i utredningen, men aldrig personligen.

Kommer de få veta vad den andra sa under utredningen?

Vad gäller om de får del av utredningen och vad vittnen och andra sagt, bedöms i varje enskilt fall utifrån offentlighets- och sekretessregler som rör förundersökningen och skydd för uppgifter och personer. Generellt har misstänkt rätt att fortlöpande ta del av utredningen (23 kap. 18§ 2st rättegångsbalken) men detta är endast under förutsättning att det kan lämnas utan att skada uppstår. När förundersökningen lagts ned finns det större möjlighet att begära ut förundersökningen.

Generellt för att begära ut handling gäller att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1§ tryckfrihetsförordningen, TF). Förundersökningen räknas som en allmän handling när förundersökningen lagts ned då det räknas som en handling som har upprättats och expedierats vid myndighet. (2 kap. 10§ TF). Sedan avgör offentlighets- och sekretessreglerna om den är offentlig. Dock finns det en generell rätt till partsinsyn. Detta innebär att målsägande och misstänkt har rätt att ta del av material som tillförts ett ärende (10§ förvaltningslagen). Detta får endast begränsas om det finns synnerliga skäl (10 kap. 3§ offentlighet- och sekretesslagen).

Sammanfattningsvis

Parterna kommer inte ställas mot varandra under förundersökningen, och inte heller konfronteras emot varandra. Men det finns en möjlighet för parter i ärendet att begära ut förundersökningen när den är klar, om den inte täcks av sekretess på grund av skydd för något enskilt eller allmänt intresse. Denna bedömning görs i varje enskilt fall, men partsinsynen är stark. Om inget annat kan polisen vara skyldig att lämna ut en maskad version, alltså en version där det hemliga har tagits bort. Förundersökningen skickas som utgångspunkt dock inte ut till parterna, utan de får i sådana fall begära den.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?