FrågaOFFENTLIG RÄTTHälso- och sjukvård29/04/2020

Får läkare ge vård till ett sjukt barn trots att dess vårdnadshavare motsätter sig det?

Om föräldrar nekar sitt barn akutsjukvård på grund av religiösa skäl har läkaren rätt att vidta åtgärder?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vård ska vara frivillig

Huvudregeln i svensk vård är att patienter har rätt att välja om de vill få behandling eller avstå (4 kap. 1-2 § patientlagen). Om patienten är ett barn ska barnets inställning till vården ges betydelse i förhållande till hens ålder och mognad (4 kap. 3 § patientlagen). Det är endast i ett fåtal situationer där vård får ges utan patientens samtycke, så kallad tvångsvård. Det är strikt reglerat när och hur tvångsvård ska bedrivas. Vårdnadshavare eller barnet själv kan inte avsäga sig tvångsvård.

Vårdnadshavares beslutsfattande över sina barn

Ett barns vårdnadshavare har rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter vilket inkluderar beslut om vård. Ju äldre barnet blir desto mer ska barnet få bestämma själv (6 kap. 11 § föräldrabalken).

Barn som behöver akutsjukvård

Om ett barn behöver livräddande behandling som inte kan vänta och vårdnadshavaren motsätter sig det kan behandling ändå inledas av hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården har en skyldighet att beakta barnets bästa (5 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen). Om hälso- och sjukvårdspersonal misstänker att ett barn far illa eller att barnets behov inte tillgodoses har de en skyldighet att göra en anmälan till socialnämnden (14 kap. 1 § socialtjänstlagen). Om en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling föreligger kan socialnämnden besluta att tillfälligt tvångsomhänderta barnet för att säkerställa att barnet får den vård som behövs (2 och 6 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

Sammanfattning

Ja, läkare har både en rätt och en skyldighet att vidta åtgärder om ett barn är i behov av akutsjukvård.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie OttossonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?