Får jag uppföra ett hus på arrendemarken?

2017-12-01 i Arrende
FRÅGA
Hej jag tänker köpa hus på arrende mark kan ägare till marken slänga ut fån sin mark ?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Svaret på din fråga beror på vad för slags hus du tänkt köpa och under vilka förutsättningar du hyr marken. Ett arrende innebär i allmänhet att någon betalar hyra till en jordägare för att få nyttja dennes mark, se 8 kap. 1 § jordabalken (JB). Vad arrendatorn (den som hyr) får göra på marken beror på vad arrendatorn och jordägaren kommit överens om. Ett arrendeavtal ska vara skriftligt. Alla villkor och ändringar i villkoren ska antecknas i avtalet, se 8 kap. 3 § JB. Det finns undantagsfall där domstolen, trots skriftkravet, ansett att villkor utanför avtalet varit giltiga. Enligt den oskrivna regeln om avtalsfrihet får jordägaren och arrendatorn i princip komma överens om vad som helst. För arrendeavtal finns dock vissa regler som gäller till förmån för arrendatorn och som inte går att avtala bort, se 8 kap. 2 § JB. En jordägares rätt att "slänga ut" en arrendator är begränsad till de situationer som nämns i 8 kap. 23-25 §§ JB. I 8 kap. 23 § 3 punkten finns en regel som säger att jordägaren har rätt att "slänga ut" arrendatorn om arrendatorn nyttjar arrendestället för annat ändamål än som förutsatts vid upplåtelsen. Det kan t.ex. vara om en arrendator skulle börja bedriva näringsverksamhet på marken när marken endast var avsedd att nyttjas för bostadsändamål. Jordägarens rätt att säga upp arrendeavtalet är en annan sak. Då måste arrendatorn inte lämna marken direkt utan har enligt huvudregeln 6 månader på sig att avflytta, se 8 kap. 4 § 2 stycket JB. Det kan t.ex. handla om att en bostad uppförs på marken utan att arrendatorn har bygglov, se 10 kap. 5 § 3 punkten JB.

Vilka byggnader en arrendator i regel får uppföra på marken denne hyr beror på vad för slags arrendeavtal som träffats. Det finns fyra olika sorters arrenden, se 8 kap. 1 § 1 stycket JB. Är det ett bostadsarrende får arrendatorn uppföra ett hus som uppenbart endast upprättas för att arrendatorn själv och dennes närmaste familj ska ha någon plats att bo, se 10 kap. 1 § 1 stycket JB. Är det ett anläggningsarrende får byggnader uppföras som är avgörande för att den som hyr ska kunna bedriva sin näringsverksamhet, se 11 kap. 1 § JB.

Sammanfattningsvis får du köpa ett hus och ställa upp det på marken under förutsättning att huset ska användas för det ändamål du för jordägaren angett är anledningen till varför du hyr marken. Huset ska då såklart uppföras enligt gällande byggnadsregler och övriga villkor ni kommit överens om i ert avtal. Uppförs huset i strid med ert avtal, jordabalken och plan- och bygglagen riskerar du att bli "utslängd" från marken. Kommunikation är alltid viktigt. Rådfråga med jordägaren om villkoren för arrendeavtalet är otydliga.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (226)
2021-11-08 Vad händer med arrendeavtal som inte sagts upp?
2021-11-04 Är jag tvungen att riva huset vid uppsagt arrende?
2021-10-31 Finns det någon skillnad på arrenderad mark/tomt?
2021-10-31 Kan man sägas upp ett arrendeavtal om man Inter betalat på 3år?

Alla besvarade frågor (97677)