Får jag parkera bilen på min båtplats om det är nödvändigt för att nyttja servitutet?

2020-04-29 i Servitut
FRÅGA
Hej.Vi har ett förättningsservitut sedan vår fastighet,( ett fritidshus på en ö) gällande "anlägga, underhålla och förnya brygga samt båtuppläggning" och att nyttja väg.Servitutet har nyttjats endast sporadiskt sedan fastighetsbildningen 1984.Vi har istället nyttjat min systers brygga på fastigheten bredvid (50 meter från servitutsplats)Vi har tidigare nyttjat vägen (enligt vårt servitut) och även haft bilen parkerad på marken där vi har servitutet.Nu efter att vi ombesörjt strandskyddsdispens för att uppföra ny brygga enligt servitutet hävdar fastighetsägaren (efter påtryckning från granne) att vi självklart har rätt att ha brygga och åka på vägen, men inte parkera. Detta gör att vi hamnar i moment 22. Vi måste ha båtplats för att ta oss till ön. Och parkera bilen för att nyttja båten.Hur ska vi tackla. Kan vi vägras att parkera på plats där vi har rätt till båtuppläggning och nyttjande av väg. Rätt till båtuppläggning kan jag tycka tolkas som att vi kan ha båt upplagd på land. (Vintertid eller året runt) Den platsen borde kanske kunna hävdas att den ävennkan användas till parkering.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på er fråga hittar vi i Fastighetsbildningslagen (FBL) och Jordabalken (JB) där servitut regleras.


Krav för bildande av förrättningsservitut
För att ett förrättningsservitut ska få bildas krävs det att det är av väsentlig betydelse för fastighetens ändamålsenliga användning, 7 kap. 1 § FBL.


Tolkning av ert servitut

Med tanke på att ert fritidshus ligger på en ö är ni beroende av en båtplats och att kunna använda vägen som går till denna båtplats för att ni ska kunna ta er till ert fritidshus. Huruvida ni även har rätt att parkera bilen på den plats där ni har rätt till att lägga upp båten får avgöras utifrån omständigheterna som råder i frågan.

Som huvudregel gäller den information som framgår av servitutet och där stadgas det ingen rätt för er att parkera bilen där. Dock förstår jag det som att ni är tvungna att använda bilen för att kunna ta er till båtplatsen med tanke på att det säkerligen är en bit för er att ta er dit från närmsta tillgängliga parkeringsplats. Därmed bör det anses framgå indirekt av servitutet, precis som du säger, att ni har rätt att parkera bilen på er båtplats. Jag har nämligen svårt att tro att det skulle vara Lantmäteriets tanke, vid bildande av servitutet, att ni skulle vara tvungna att ta er till båtplatsen till fots med tanke på att det föreligger en rätt att använda bilvägen dit. Det förefaller då naturligt att bilen måste göras av någonstans, eftersom den inte kan tas med till ön.


Servitutet får inte betungas mer än nödvändigt

Det finns en bestämmelse som stadgar att ni som nyttjare av servitutet inte får förfara på ett sätt så att servitutet betungas mer än nödvändigt, det vill säga medför onödig olägenhet för fastighetsägaren, 14 kap. 6 § JB. Eftersom ni är tvungna att använda bilen för att ta er till båtplatsen och er fritidsbostad är därmed min bedömning att parkeringen är just nödvändig utifrån syftet med hela servitutet. Dessutom medför det ingen större olägenhet för fastighetsägaren att ha bilen stående där än att er båt skulle ligga där året om.


Sammanfattning och råd
Min slutsats är att ni har rätt att parkera bilen på er båtplats om det är nödvändigt för att ni ska kunna nyttja servitutet och ta er till ert fritidshus på ön.

Fortsätter fastighetsägaren att "bråka" med er om detta råder jag er i första hand att kontakta Lantmäteriet eftersom det är de som har hand om förrättningsservitut. Information om hur du kontaktar dem hittar du HÄR.

I andra hand får en stämning ske i tingsrätten. Detta kan medföra höga rättegångskostnader, vilket ni bör vara medvetna om ifall detta är av intresse.

Givetvis kan vi här på Lawline också hjälpa till om det finns ett intresse av att anlita en av våra jurister på byrån. I så fall är det bara att höra av er till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Likaså gäller om ni har någon följdfråga.

Annars hoppas jag att ni fick svar på er fråga och jag önskar er stort lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll