Får hyresvärden ensidigt ändra villkoren i hyresavtalet?

Får en hyresvärd höja hyran för att vi ska betala elen själv? Han har höjt med 700 i månaden och det blir 8400 kr. På kontraktet står det elen å värmen ingår.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån informationen du angett i din fråga verkar det som att din hyresvärd vill ändra hyresvillkoren i hyresavtalet genom att ålägga dig som hyresgäst att betala kostnaderna för elektricitet. I mitt svar utgår jag ifrån att 12 kap. jordabalken är tillämplig på hyresförhållandet.

I 12 kap. 54 § första stycket jordabalken beskrivs ett förfarande som hyresvärden kan använda sig av om han/hon vill ändra hyresvillkoren. Om hyresvärden vill göra en sådan ändring måste han/hon skriftligen meddela hyresgästen detta. Om parterna inte kommer överens så har hyresvärden en möjlighet att ansöka om förändring av hyresvillkoren hos hyresnämnden. En sådan önskan får göras tidigast en månad efter det att meddelandet lämnats till hyresgästen.

I 12 kap. 54a § jordabalken finns det föreskrivet ett alternativt förfarande som hyresvärden kan använda om han/hon särskilt vill höja hyran. Det är tillåtet för hyresvärden att höja hyran, under förutsättning att höjningen är skälig (12 kap. 55 § första stycket jordabalken). För att förfarandet i 12 kap. 54a § jordabalken ska kunna användas måste dock hyresavtalet gälla på obestämd tid och avse en lägenhet i ett hus med förhandlingsordning men där lägenheten inte omfattas av förhandlingsordningen (12 kap. 54a § första stycket jordabalken). Enligt detta förfarande måste hyresvärden skriftligen meddela hyresgästen om hyreshöjningen. Enligt 12 kap. 54a § andra stycket jordabalken så ska detta meddelande bland annat innehålla uppgift om hur stor hyreshöjning som begärs, det totala hyresbeloppet samt uppgift om den dag då den nya hyran ska börja gälla. I meddelandet ska hyresvärden också ange att hyresgästen blir skyldig att betala den högre hyran om han/hon inte senast en viss angiven dag ger hyresvärden besked om att han/hon motsätter sig hyresvärdens begäran om hyreshöjning. Hyresvärden bestämmer vilken specifik dag, men det får inte vara en dag tidigare än två månader från meddelandet.

Om meddelandet från hyresvärden innehåller de uppgifter som jag beskrivit ovan och om inte du som hyresgäst inom den bestämda tiden gett besked om att du motsätter sig hyresvärdens begäran om hyreshöjning, så anses du som hyresgäst vara bunden till att betala den hyra som hyresvärden har begärt (12 kap. 54a § tredje stycket jordabalken). I det fall du som hyresgäst motsätter sig den begärda hyran inom den föreskrivna tiden ska hyresnämnden bestämma hyran till ett skäligt belopp (12 kap. 55 § jordabalken).

Sammanfattningsvis

Svaret på din fråga är alltså att en hyresvärd inte ensidigt kan ändra villkoren i hyresavtalet, då godkännande från hyresgästen är nödvändigt. Hyresvärden måste lämna ett meddelande om viljan att ändra hyresvillkoren och du som hyresgäst har möjlighet att motsätta dig detta. I det fall det uppstår en tvist om hyresvillkoren så kan hyresnämnden pröva frågan.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning