Får ett företag som är försatt i konkurs fortsätta att sälja varor?

2019-07-19 i Konkurs
FRÅGA
Får ett företag fortsätta sälja varor när en konkurs inletts?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Förlorad rådighet vid konkurs - förvaltare träder in

När ett företag försätts i konkurs kallas företaget för konkursgäldenär. Vid en konkurs övergår företagets tillgångar till ett konkursbo (1 kap. 1 § konkurslagen). Konkursboet består av en eller flera konkursförvaltare (hädanefter förvaltare) som då sköter avvecklingen av företaget (1 kap. 3 § första stycket konkurslagen).

Vid en en konkurs förlorar konkursgäldenären rådigheten över företagets tillgångar (3 kap. 1 § konkurslagen). Att förlora rådigheten innebär att man inte längre får bestämma över de tillgångar som finns i företaget och därmed inte med bindande verkan kan ingå avtal på företagets vägnar. I stället övergår rådigheten över företagets tillgångar till konkursboet som företräds av en förvaltare.

Fordringar i konkursbo - vilken egendom ska betala fordringarna?

Det är som huvudregel endast de fordringar som fanns dagen vid konkursansökan som borgenärerna kan göra gällande, inte skulder som uppkommit efter det att företaget försattes i konkurs (5 kap. 1 § konkurslagen).

I konkursboet ingår all egendom som finns hos konkursgäldenären och som kan utmätas för betalning till fordringsägarna (3 kap. 3 § konkurslagen). Konkursgäldenären antas vara ägare till all lös egendom som finns i dennes besittning, om det inte framgår att egendom tillhör någon annan (4 kap. 18 § utsökningsbalken (UB).

Konkursförvaltarens uppgift

Förvaltarens uppgift är att ta hand om konkursgäldenärens egendom och ta hänsyn till samtliga borgenärers fordringar och gemensamma rätt till betalning och därmed minimera skadan av konkursen (7 kap. 8 § konkurslagen).Förvaltaren ska vidta alla åtgärder som skapar en snabb och bra avveckling av konkursboet (8 kap. 1 § konkurslagen).

Förvaltaren ska även vara lämplig för uppdraget och ha de egenskaper samt erfarenheter som uppdraget kräver (7 kap. 1 § konkurslagen).

Det är förvaltaren som bestämmer hur konkursboet ska bedrivas vidare och avvecklas och avgör om ett företag ska fortsätta sälja varor eller inte för att driva in pengar till borgenärernas fordringar mot konkursboet. Däremot brukar man försöka sälja hela eller delar av verksamheten som kan antas driva in pengar till borgenärernas fordringar mot konkursboet (3 kap. 3 § konkurslagen).

Vidare får förvaltaren under vissa givna förutsättningar, rätt att själv driva vidare företaget för konkursboets räkning under en viss period (8 kap. 2 § konkurslagen). Då brukar förvaltaren vanligen bedriva verksamheten som den var tidigare, i syfte för att driva in pengar för betalning av borgenärernas fordringar.

En förvaltare kan dock bli ansvarig för skada som den har tillfogat konkursboet genom uppsåt eller oaktsamhet vid utförandet av sitt uppdrag (17 kap. 1 § konkurslagen).

"Får ett företag fortsätta sälja varor när en konkurs inletts?"

Vid konkurs får sammanfattningsvis konkursgäldenären inte längre fatta beslut om hur företagets tillgångar ska användas för att driva in pengar för att betala borgenärernas fordringar, eller ingå avtal som binder företaget. Således får inte ett företag fortsätta sälja varor om företaget har försatts i konkurs och man har tillsatt en konkursförvaltare. En konkursförvaltare kan däremot bestämma att konkursboet ska fortsätta sälja varor, men inte konkursgäldenären.

Hoppas du kände att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (272)
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?
2021-10-20 Vilket lagrum reglerar obestånd?

Alla besvarade frågor (97717)