Får ett företag lägga ut ett foto på en person utan samtycke?

FRÅGA
Får ett företag ljuga och säga att jag arbetar för dem och lägga ut foto på mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett företag får inte använda ditt namn eller en bild på dig i marknadsföringssyfte utan ditt samtycke (1 § lag (1978:800) om namn och bild i reklam). Med marknadsföring menas en näringsidkares handlande före, under eller efter leverans av produkter som syftar till att främja säljandet. Med produkter avses både varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter (3 § punkt sex och åtta marknadsföringslagen).

Lagen innehåller en specialstraffrättsbestämmelse som innebär att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot lagen begår en brottslig handling med påföljden böter (2 § lagen om namn och bild i reklam). Oavsett eventuellt straffansvar har du alltid rätt till en skälig ersättning för att företaget har nyttjat ditt namn och bilden på dig. Dessutom har du rätt till skadestånd om du kan visa att du har lidit skada, såvida gärningen begicks med uppsåt eller grov oaktsamhet (3 § första stycket lagen om namn och bild i reklam). Här tar man inte bara hänsyn ekonomisk skada utan även till ditt lidande och andra omständigheter som publiceringen har medfört.

I Högsta domstolens mål NJA 1999 s. 749 som gällde en känd komiker, dömdes en ansvarig utgivare på en tidskrift till dagsböter och företaget blev skyldig att betala både skälig ersättning/vederlag och därutöver skadestånd för lidande m.m. Detta för att man utan komikerns samtycke hade publicerat en bild på komikern som utgjorde en framställning av utpräglat kommersiell natur.

Denna lag gäller dock inte enbart kända personer utan omfattar alla identifierbara personer. Den skäliga ersättningen torde dock bli lägre om du inte är en känd person. Men den behöver inte bli obetydligt liten för den delen.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?