Får en person som ifrågasatts som jävig själv delta jävsbeslutet rörande sig själv samt hennes närmaste chef?

2019-11-26 i Myndigheter
FRÅGA
Får en person som ifrågasatts som jävig själv delta jävsbeslutet rörande sig själv samt hennes närmaste chef?Rör en tjänsteman på Länsstyrelsen
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vilken lag som är tillämplig, och vad den lagen anger rörande jäv. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Vilken lag är tillämplig?

Eftersom Länsstyrelsen är en förvaltningsmyndighet är Förvaltningslagen tillämplig, se 1 § Förvaltningslagen (här).

Vad säger Förvaltningslagen om jäv?

I 5 § Förvaltningslagen (här) framgår kravet på legalitet, objektivitet och proportionalitet. 5-8 §§ Förvaltningslagen (här) anger grunderna för god förvaltning.

I 16 § 1 st Förvaltningslagen (här) anges grunderna för jäv, det vill säga när någon ska anses vara jävig. Grunderna för jäv är följande:

han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans, ellerdet finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.Av 16 § 2 st Förvaltningslagen (här) framgår dock att myndigheten ska bortse från frågan om jäv, ifall frågan om opartiskhet saknar betydelse.

Om man som anställd känner till en omständighet som kan utgöra jäv, är man skyldig att anmäla detta till myndigheten, se 18 § 1 st Förvaltningslagen (här).

Vad blir konsekvenserna av att en anställd anger att han eller hon är jävig?

Det framgår av 17 § Förvaltningslagen (här), att personen som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs. Han eller hon får dock utföra sådana uppgifter som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt.

När det gäller prövningen av själva jävsfrågan, så ska myndigheten pröva en jävsfråga snarast möjligt, se 18 § 2 st Förvaltningslagen (här).

Får personen som misstänks vara jävig delta i prövning av själva jävsfrågan?

Av 18 § 3 st Förvaltningslagen (här) framgår att den som jävet gäller (alltså den som misstänks vara jävig) får ta del i prövningen av jävsfrågan endast om det krävs för att myndigheten ska vara beslutsför och någon ersättare inte kan kallas in utan att prövningen försenas avsevärt.

Lagkommentaren på Zeteo anger att "Bestämmelsen, som ska tillämpas mycket restriktivt, innehåller en ventil som tar sikte på sådana fall där någon annan inte inom rimlig tid kan ersätta den som jävet gäller för att myndigheten ska vara beslutsför och kunna pröva frågan om jäv. Bestämmelsen är alltså avsedd att förhindra att prövningen av jävsfrågan helt blockeras. Utgångspunkten är dock att myndigheterna har en sådan organisation och bemanning att en tillämpning av ventilen inte aktualiseras annat än i sällsynta undantagsfall. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som avgör vilken grad av försening som kan anses avsevärd i bestämmelsens mening. Inom t.ex. ordnings- och säkerhetsområdet är det tänkbart att en försening på en dag eller till och med ännu kortare tid för vissa ärenden skulle kunna motivera en tillämpning av bestämmelsen."

För att besvara din fråga, så kan någon som misstänks vara jävig få delta i prövning av jävsfrågan, men detta ska ske enbart i undantagsfall.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (312)
2020-02-26 Hur länge får orosanmälningar finnas kvar hos socialtjänsten?
2020-02-11 Hur blir man åklagare?
2020-02-06 Jag är orolig för att en ung person far illa, vad kan jag göra?
2020-01-31 Är det tillåtet att ha dubbelt medborgarskap?

Alla besvarade frågor (77448)