Får en make göra stora investeringar utan samtycke från den andra maken?

FRÅGA
Hej!Jag undrar om man har rätt att göra större investeringar under ett äktenskap utan att tillfråga sin partner, alltså behöver man partnerns godkännande till det.I den ovanstående äktenskapet finns inget äktenskapsförord.Eller är det så att var och en äger sina egna pengar och kan investera dem efter eget godtycke, förutom att man är skyldig att dela de gemensamma kostnaderna efter förmåga.Tacksam för svarMed vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En make råder över sin egendom och är ansvarig för sina egna skulder

I Äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap. 3 § stadgas att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Bestämmelsen syftar på att en make har rätt att förfoga som hen vill över sin egendom, även under ett äktenskap. Precis som du nämner i din fråga så äger var och en av makarna sin egendom, oavsett om det gäller pengar eller annan egendom, och vardera make kan i princip förfoga över egendomen efter eget tycke.

Emellertid finns det inskränkningar i makens rätt att förfoga över viss egendom och bestämmelser som ger skydd för den andra maken vid illojala transaktioner. Om en make gör sig av med egendom för att minska sitt giftorättsgods kan det innebära att den andra maken måste kompenseras vid en bodelning. Nämnda situationer behandlas lite längre ned i svaret.

Makars försörjningsplikt

Försörjningsplikten innebär att makarna ska bidra till det underhåll som är nödvändigt, dels för gemensamma behov såsom utgifter för mat och bostad, men även en makes personliga behov. Med underhåll åsyftas såväl arbete i hemmet som att en make tillskjuter pengar(ÄktB 6 kap. 1 §). Skulle den ena maken sakna medel att täcka det personliga behovet ska den andra maken skjuta till pengar (ÄktB 6 kap. 2 §).

Rådighetsinskränkningar i makens förfoganderätt då samtycke krävs

Viss egendom har makarna inte rätt att förfoga över fritt, eftersom den andra makens samtycke krävs. Bestämmelsen gäller oavsett om makarna äger egendomen gemensamt, eller om bara den ena maken är ägare. Rådighetsinskränkningarna i äktenskapsbalken avser makarnas gemensamma bostad samt makarnas gemensamma bohag. Det gäller även annan fast egendom eller tomträtt, även om fastigheten inte utgör den gemensamma bostaden, förutsatt att egendomen utgör giftorättsgods.

Ägarmaken får exempelvis varken sälja, pantsätta, inteckna eller hyra ut makarnas gemensamma bostad, om den andra makens samtycke saknas (ÄktB 7 kap. 5 §).

Det är först då äktenskapet upplöses som makarna har anspråk på varandras egendom

Makarna kan göra anspråk på varandras egendom vid en bodelning (ÄktB 9 kap. 1 §). Oftast blir det aktuellt då makarna vill skiljas, men en bodelning kan förrättas trots att äktenskapet ska bestå.

Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (ÄktB 10 kap. 1 §). I den här situationen kan man alltså tala om att makarna gör anspråk på sin giftorätt och således begär rätt i den andra makens egendom. Allt av makarnas egendom utgör som huvudregel giftorättsgods, så länge den inte är gjord till enskild egendom (ÄktB 7 kap. 1 §).

En make får inte avhända sig egendom i syfte att minska sitt giftorättsgods

En make kan kompenseras vid bodelning om den andra maken har gjort sig av med egendom i syfte att minska sitt giftorättsgods (ÄktB 11 kap. 4 §). Syftet med bestämmelsen är att motverka planering inför skilsmässa i den situation då den ena maken gör stora transaktioner och därmed sätter den andra maken i en sämre sits vid bodelningen.

Bestämmelsen riktar sig mot de transaktioner som maken har gjort inom tre år från tidpunkten då man väckte talan om äktenskapsskillnad. Maken kan ha avhänt sig egendom genom gåva, eller ökat sin enskilda egendom genom att använda och därmed minska sitt giftorättsgods. Transaktioner som den andra maken inte samtyckt till och som utgör ett större värde i förhållande till makens förmögenhet kan aktualisera regeln om kompensation.

Sammanfattning

I regel är det tillåtet för en make att använda sin egendom till att göra stora investeringar, utan den andra makens samtycke. Rör det sig om ett förfogande över den gemensamma bostaden eller bohaget eller för annan fast egendom eller tomträtt som maken innehar krävs samtycke. Om transaktionen bidrar till att makens giftorättsgods minskas för att öka enskild egendom, eller då investeringen får anses utgöra en gåva (exempelvis kan det gälla en försäljning till underpris) kan den andra maken eventuellt kompenseras vid en skilsmässa.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Ställ gärna en ny fråga till oss på Lawline om du har fler funderingar.

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1096)
2020-05-31 Ett äktenskapsförords upphörande
2020-05-29 Hur utformas en klausul om enskild egendom i ett äktenskapsförord?
2020-05-29 Gäller ett danskt äktenskapsförord i Sverige?
2020-05-27 Skydda tillgångar vid äktenskap

Alla besvarade frågor (80642)